LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва

присвячено розгляду курсу основ інформатики та обчислювальної техніки як бази для формування інформаційної культури студентів, програми курсу й експериментального навчального посібника. Показано наукову, пізнавальну та експериментальну роботу Центру НІТ вищого навчального закладу прикладного та декоративного мистецтва і його складових: кабінету основ інформатики й обчислювальної техніки та комп’ютерної лабораторії. Дано аналіз та проведена експериментальна перевірка результатів дослідження розвитку основ інформаційної культури студентів.

Відзначено, що місце й зміст курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” у вищому навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва значною мірою залежать від рівня інформатизації навчального процесу, розробки нових інформаційних технологій навчання та їх використання при вивченні різних дисциплін, змістового наповнення інших навчальних предметів у рiзних освітніх галузях, в тому числі таких, як словесність, художня культура, математика, природознавство, технологія та ін., які необхідно розглядати як “цілісну систему взаємопов'язаних і взаємодіючих підсистем навчання й виховання”.

Вивчення інформатики студенти нерідко починають із наснагою, але через якийсь час інтерес гасне. Аналіз і обговорення з викладачами й студентами причин цього явища дозволяє стверджувати, що справа полягає в потребах особистості молодих людей. Якщо вони реалізуються (і не тільки при вивченні інформатики), інтерес до предмета виникає й росте автоматично; якщо немає місця потребам, їхньої реалізації, то немає і мотивів для навчання.

Головною метою експериментального курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" є:

1) сформувати знання, уміння й навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;

2) ознайомити студентів із роллю нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, із перспективами розвитку обчислювальної техніки;

3) започаткувати основи інформаційної культури студентів.

Дослідники, які розглядали питання про доцільність структурування та управління діяльністю студентів при використанні НІТ, дійшли висновку, що добрий методичний посібник не пригнічує, а швидше стимулює самостійність студентів. При правильному використанні він стає часткою середовища, з якою взаємодіє молодь, забезпечуючи їм більшу можливість досягнення мети при управлінні навчанням із боку викладача. Ми поділяємо ці погляди і враховували їх при створенні експериментального посібника.

У першому розділі посібника “Основи комп’ютерних технологій” дано короткі відомості про нові інформаційні технології, основи комп’ютерної графіки, основні поняття та принципи побудови елементарних зображень на персональному комп‘ютері.

У другому розділі посібника ''Графічні можливості мови ВАSIС'' основна увага приділена розгляду засобів комп'ютерної графіки, найпростіших графічних побудов, вивченню графічних операторів мови програмування QВАSIС, побудов на основі математичних формул і закономірностей. Наведено ряд прикладів-програм, в яких продемонстровано графічні можливості мови.

Третій розділ посібника "Графічні можливості мови TURBO PASCAL" присвячено розгляду графічних можливостей різних типів адаптерів мови програмування TURBO PASCAL (на прикладі версій 6.0, 7.0). Викладений матеріал містить достатні теоретичні відомості, необхідні для засвоєння використання графіки на ІВМ-сумісних персональних комп'ютерах. Матеріал супроводжується як фрагментами, так і програмами, які демонструють можливості мови для побудови графічних об'єктів.

“Графічні редактори” – четвертий розділ, тут графічні побудови розгля-даються на прикладі типового графічного редактора РАINTBRUSH (версія для MS DOS і WINDOWS 3.1), а також графічного редактора РАINТ для WINDOWS ’95(98). Увагу приділено основам роботи з графічними редакторами СOREL DRAW, FOTOSHOP, 3D STUDIO та техніці побудови елементарних зображень у них.

Матеріал супроводжується контрольними запитаннями-тестами, питаннями для повторення і прикладами підсумкових творчих робіт із фаху. Для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу рекомендується виконати ряд лабораторних робіт, які охоплюють весь зміст викладених тем.

На нашу думку, пропонований навчальний посібник буде корисним у різних навчальних закладах. Ним можуть скористатись вчителі шкіл, викладачі інформатики, студенти вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, фахівці у галузі художнього мистецтва та широкий загал користувачів персональних комп'ютерів, які цікавляться питаннями комп'ютерної графіки. Автори ставили за мету прослідкувати процес розвитку комп’ютерних технологій стосовно створення графічних зображень. При цьому важливим є те, що враховано як найновіші досягнення у цій галузі, так і реальний стан справ із забезпеченням комп’ютерною технікою різних навчальних закладів. Матеріал корисний для професійного вдосконалення фахівців художніх спеціальностей.

З наведеного переліку можна побачити, що зміст посібника розкриває основні складові поняття основ інформаційної культури для студентів художньо-мистецьких спеціальностей.

Згідно з нашим дослідженням пропонується схема організації застосування НІТ у навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва, де осередком формування інформаційної культури студентів є Центр нових інформаційних технологій, до складу якого входять:

 • навчальний кабінет “Основ інформатики та обчислювальної техніки”

 • комп’ютерна лабораторія.

Експериментальна та дослідна робота Центру НІТ ККПДМ ім.В.І.Касіяна, як складова наукової частина закладу, глибоко переконує, що успішність комп’ютеризації мистецької та дизайнерської освіти визначається такими чотирма факторами:

 • Наявністю обчислювальної техніки і сучасного програмного забезпечення.

 • Високопрофесійною підготовленістю викладацького складу педагогів.

 • Розробленою методикою викладання, відповідно до потреб мистецької та дизайнерської освіти в цілому.

 • Специфікою викладання відповідно до потреб мистецької та дизайнерської освіти в певних типах навчальних закладів (наприклад, прикладного та декоративного мистецтва).

  Комп’ютерна лабораторія є місцем експериментальної роботи і дослідження міжнародної комп’ютерної мережі – Інтернет, зокрема. Адже все більше освітян починають розуміти, що Інтернет - це не просто розвага викладача інформатики й студентів, а відмінна реклама, вихід їх навчальних закладів у світовий простір. Навіть за наявності лише електронної пошти, без підключення до Інтернету в режимі on-Line, можна брати участь у вітчизняних або міжнародних телекомунікаційних проектах, спілкуватися з іншими навчальними закладами, підписатися на телеконференції і на списки розсилання.

  У мистецьких вищих навчальних закладах, і прикладного та декоративного мистецтва


 •