LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва

зокрема, які традиційно готують спеціалістів з інформаційної діяльності, необхідно передбачити окремий курс Інтернет, завданням якого є надання загальних відомостей про програмне забезпечення, пошукові засоби, перспективи її розвитку й використання в професійній діяльності, пошук ресурсів і послуг, аналіз одержаної інформації.

Дослідження проводилось у період із вересня 1990р. по травень 2000р.

Констатуючий етап (1990-1995р.р.) був присвячений вибору теми дослідження, особлива увага приділялась аналізу формування культури молодої людини в широкому аспекті (економічної, екологічної, інформаційної). При цьому використовувались в основному машини ДВК-3М “Електроніка”, аналізувалась науково-педагогічна література.

Аналіз викладання даного предмета в 1986-1990 рр. показав доцільність деякої перестановки тем і перерозподіл годин на їх вивчення. Це зумовлено ростом кількості навчальних закладів, забезпечених комп’ютерними класами, тому виникла необхідність збільшити кількість годин на вивчення комп’ютерної графіки. Програма на той момент була розрахована на 102 год. Для цього визначалась результативність викладання навчального предмету на І-ІІ курсах на основі розробленої програми шляхом спостереження за процесом роботи студентів із персональними комп'ютерами на заняттях і в позаурочний час, аналізу контрольних і самостійних робіт, усних відповідей студентів. Проводився аналіз труднощів, які виникали в студентів при розв'язанні задач.

Пошуковий етап (1995-1997р.р.) відігравав роль фактора становлення дослідження, пошуку шляхів розв’язання проблеми формування основ інформаційної культури студентів у навчальних закладах прикладного та декоративного мистецтва, базою послужили ПК “Пошук 2” 286 з ІВМ сумісним процесором.

Аналіз результатів першого етапу дав змогу усунути недоліки програми, конкретизувати зміст і переробити її для ІВМ-сумісних ПК, які на той час вже були в Косівському коледжі прикладного та декоративного мистецтва ім.В.І.Касіяна, а також створити достатню кількість практичних вправ і удосконалити методику вивчення курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" на І-ІІ курсах.

Формуючий етап (1997-2000р.р.), у ньому взяли участь 623 студенти. Завданням цього етапу була попередня апробація створеної програми навчальної дисципліни, виявлення недоліків, відпрацювання методики дослідження.

Для цього визначалась результативність навчання шляхом спостереження за процесом роботи студентів із персональними комп'ютерами на заняттях і в позаурочний час, аналізу контрольних і самостійних робіт, усних відповідей студентів. Проводився аналіз труднощів, які виникали в студентів при розв'язанні задач.

Завданням основного формуючого етапу була апробація навчального посібника “Комп’ютерні технології графічних побудов”, налагодження матеріально-технічної бази Центру НІТ.

Проведені дослідження і експериментальні результати дозволили зробити висновок про доцільність і правильність вибраної теми дослідження, її важливість і потребу педагогічного, психологічного, мистецтвознавчого, математичного й ергономічного обґрунтування формування основ інформаційної культури в навчальних закладах прикладного та декоративного мистецтва.

Результати експерименту дозволили зробити висновок, що вивчення курсу інформатики на базі застосування НІТ, починаючи з І курсу в навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва є ефективним засобом формування основ інформаційної культури, пропедевтичним як для опанування складності образного мислення, так і формування навичок користувача персонального комп’ютера, таких як володіння знаряддєвими застосуваннями персонального комп’ютера, системами опрацювання текстової, числової і графічної інформації, баз даних і знань, предметно-орієнтованими прикладними системами тощо, активізує пошукову і творчу діяльність, створює передумови для розвиваючого навчання, підвищуючи рівень пізнавальної активності. Цей висновок підтверджується ще й тим, що позитивні дані були одержані також у школах.

У ході експериментальної роботи нами вивчалася також ефективність різноманітних форм і методів організації навчального процесу. Непогані результати дало використання колективних форм роботи студентів (творчі групи по 2-3 студенти) у процесі упорядкування і розв'язання завдань прикладного характеру, зокрема, розробка й реалізація інформаційних моделей.

Студенти виконували завдання на основі методу проектів із тем “Пейзаж”, “Архітектура”, “Натюрморт”, “Абстракція”, “Елементи орнаменту” тощо. Результати підтвердили зростання інтересу до навчання та пізнавальної активності.

Метою даних занять є закріплення та систематизація вивченого матеріа-лу із засобів комп’ютерної графіки, найпростіших графічних побудов, гра-фічних операторів, побудов на основі математичних формул і програмних засобів комп’ютерної графіки, використання сучасних графічних пристроїв.

Творчі роботи студентів підтверджують ефективність вибраної методики - методу творчих дослідницьких проектів. Крім традиційних часто використовуваних методів навчання (лекції, практичні, лабораторні заняття, семінари і т.д.), проводився практикум, на якому проходили творчі звіти студентів про реалізацію проектів завдань і їхнє обговорення.

Hа пiдcтавi проведеного дослiдження зроблено наступнi висновки та рекомендацiї щодо формування основ iнфоpмаційної культури студентів у навчальних закладах прикладного та декоративного мистецтва І-ІІ рiвня акредитацiї:

1). Існуючi варiанти курсу “Основи iнформатики та обчислювальної технiки” в навчальних закладах І-ІІ рiвня акредитацiї прикладного та декоративного мистецтва не вiдображають тенденцiї розвитку структури навчання даного предмету у навчальних закладах указаного типу. Аналіз змісту курсу показав його відставання від динаміки розвитку суспільства.

2). Удосконалення курсу "Основи iнформатики та обчислювальної технiки" до програм навчальних закладiв прикладного та декоративного мистецтва є велiнням часу, важливим елементом розвитку iнформацiйної культури студентів. Аналіз змісту навчального процесу виявив стійку тенденцію до диференціації навчання.

3). Опрацювання результатів навчання та формування основ інформаційної культури cтудентiв cвiдчить про те, що розробка й удосконалення змiсту освiти з основ iнформатики та обчислювальної технiки для навчальних закладiв, в тому числi i для І-ІІ рiвня акредитацiї, була i залишається однiєю з актуальних проблем сучасної педагогiчної науки i практики, що потребує дальших доcлiджень. В умовах швидкого pозвитку процесу інформатизації суспільства ця проблема набула особливої актуальностi. Дослідження проведено в педагогічному напрямку, при цьому важливим бачиться науковий аналіз проблеми з точки зору мистецтвознавства, психології, математики та ергономіки.

4). Диференцiацiя навчання для рiзних типiв навчальних закладiв потребує вiдповiдної професiйної пiдготовки викладачiв iнформатики навчального закладу І-ІІ рiвня акредитацiї прикладного та декоративного мистецтва. При