LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва

цьому особлива увага вiдводиться курсовiй перепiдготовцi, курсам комп'ютерної грамотностi для викладачів.

5). Вивчення студентами коледжу прикладного та декоративного мистецтва основ iнформатики та обчислювальної технiки повинно вводити їх у світ сучасних iнформацiйних технологій, cпpияти формуванню основ інформаційної культури в найширшому розуміннi цього слова. Тому змiст освiти з основ iнформатики та обчислювальної технiки, будучи спрощеною моделлю інформатики, має оптимально поєднувати в собi елементи науки, технiки, технологiї та мистецтва, бо тiльки за цiєї умови вiн служитиме надiйним педагогiчним засобом реалiзацiї тих соцiально-педагогiчних функцiй, якi покладаються на навчальнi заклади.

6). Розроблений експериментальний варiант курсу для навчальних закладiв І-ІІ рiвня акредитацiї ПДМ забезпечує пiдготовку майбутнiх фахiвцiв до широкого використання сучасних технологічних досягнень у професiйнiй дiяльностi.

7). Найбiльш раціональним варiантом формування основ iнфоpмаційної культури студентів у навчальних закладах прикладного та декоративного мистецтва І-ІІ рiвня акредитації вважаємо такий, розробка якого ґрунтується на принципах науковостi, соцiальної зумовленостi, демократизацiї виховання та розвитку у навчаннi, систематичностi i послiдовностi, доступностi та зв'язку з практикою.

8). Перспективами розвитку курсу вважаємо послiдовне вдосконалення матеріально-технічної бази новою комп’ютерною технікою (необхідністю є наявність комп’ютерного класу з 10-15 робочими місцями) і поліграфічним обладнанням нового типу, сучасним українізованим прикладним програмним забезпеченням, а також розробкою альтернативних навчальних програм для пiдготовки фахiвцiв із кожної окремої спеціальності.

9). Включення до змiсту курсу "Основи iнформатики та обчислювальної технiки" роздiлу "Комп'ютерна графiка i мистецтво" пiдсилило його науковiсть i вузькоспецiалiзовану прикладну спрямованiсть на пiдготовку фахiвцiв прикладного та декоративного мистецтва. При цьому доцiльним є викладання у бакалавратурi окремого спецкурсу "Комп'ютернi технологiї графiчних побудов" присвяченого питанням комп’ютерної графіки, а також спецкурсу “Інтернет” з метою конкретного вирiшення питань курсового i дипломного проектування, а в майбутньому з можливістю підготовки фахівців комп’ютерної графіки й дизайну.

10). Важливою умовою розробки змiсту освiти з основ iнформатики та обчислювальної технiки є використання рiзноманiтних програм, навчальних посiбникiв, дидактичних матеріалів та iнших доступних викладачеві засобiв, вибiр яких здiйснюється кожним студентом вiдповiдно до обраного фаху та на основi психолого-педагогiчної дiяльностi.

11). Розробку змiсту освiти на рiвнi навчального матерiалу доцільно здiйснювати з врахуванням швидкого прогpесу iнформатизацiї суспільства, соцiальних запитiв до навчальних закладiв прикладного та декоративного мистецтва, досягнень науково-технiчної думки, розвитку мистецького надбання народу, потреб виховання та розвитку молодi, демократизацiї навчального процесу, посилення зв'язку навчання з практикою та професiйною пiдготовкою фахiвцiв, згiдно з потребами народного господарства.Основні висновки дослідження викладено в таких публікаціях:

1. Близнюк М.М., Дрінь Б.М., Козич О.В. Комп'ютерні технології графічних побудов: експериментальний навчальний посібник.- Чернівці: Прут, 1999.– 256 с.

2. Близнюк М.М. Програма курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" для навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації декоративно-прикладного мистецтва.- Косів: Комп’ютерна лабораторія ККПДМ, 1998.- 28 с.

3. Близнюк М.М. Прикладне і декоративне мистецтво та сучасна електронно-обчислювальна техніка // Гуцульська школа: регіональний науково-методичний журнал.- Яворів: №1(5), 1996, С. 14-16.

4. Близнюк М.М. Машинна графіка персонального комп'ютера в орнаментах прикладного та декоративного мистецтва (проблеми викладання експериментального курсу) // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - К.: ІЗМН, 1997.- Вип.21.- С. 59-65.

5. Близнюк М.М., Сусак К.Р. Проблема інформаційної культури молоді і педагогічні аспекти її вирішення в навчальних закладах декоративно-прикладного мистецтва // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб.- К.: ІЗМН, 1998.- Вип.12.- С. 173-176.

6. Близнюк М.М., Гаврилей В.М. До методики використання нових інформаційних технологій при вивченні іноземної мови в коледжі прикладного та декоративного мистецтва // Педагогічний вісник ККПДМ ім.В.І.Касіяна.- Косів: Комп’ютерна лабораторія ККПДМ.- Вип.1.- С. 35-37.

7. Близнюк М.М. Нові інформаційні технології в аспекті розвитку мистецької та дизайнерської освіти (на матеріалі роботи центру НІТ ККПДМ ім.В.І.Касіяна) // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта: Зб. наук. праць / Упоряд. і відп. ред. С.О.Черепанова.- Львів: Світ, 2000.- Вип.5.- С. 405-414.

8. Близнюк М.М. Апробація авторського експериментального навчального посібника “Комп’ютерні технології графічних побудов” у навчальному закладі ПДМ і перспективи для за********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************'e4изайну тканин трикотажного одягу // Вісник Харківського художньо-промислового інституту.- 2000.- вип.3.- С. 269-242.

10. Близнюк М.М., Близнюк О.В. Технологія комп’ютерного дизайну трикотажного одягу в народних традиціях // Тези доповідей міжнародної конференції “Дизайн-2000”.- Херсон: держ. техн. ун.-т.- 2000.- С. 76-78.

11. Близнюк М.М. Інформатика в коледжі прикладного та декоративного мистецтва // Комп’ютер у школі та сім’ї.- 2001.- №1.- C. 46-48.


Анотація


Близнюк М.М. Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва.- Pукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія і методика навчання інформатики.- Національний педагогічний університет ім. Н.П.Драгоманова, Київ, 2000.

Дисертацію присвячено питанням формування основ інформаційної культури студентів на основі комплексного використання нових інформаційних технологій (НІТ) у вищому навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва. Розглянуто теоретико-методологічні засади формування основ інформаційної культури студентів на основі комплексного використання НІТ, психолого-педагогічні основи використання НІТ у вищому навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва. Запропоновано шляхи формування основ