LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики

Національний педагогічний університет імені М.П.ДрагомановаЯсінський Андрій Миколайович
УДК 371.3 681. 142.37Формування основ інформаційної культури школярів засобами

інтегрованих завдань з інформатики13.00.02 теорія та методика навчання інформатики
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Київ - 2000

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі вищої математики

Рівненського економіко-гуманітарного

інституту, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент,

НАБОЧУК Юрій Костянтинович, Рівненський економіко-гуманітарний інститут, завідувач кафедри вищої математики, декан педагогічного факультету.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України,

ЖАЛДАК Мирослав Іванович,

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки;


кандидат педагогічних наук,

БАЛИК Надія Романівна,

Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка, доцент кафедри інформатики та методики викладання інформатики.


Провідна установа – Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, кафедра інформаційних систем, Міністерство освіти і науки України, м.Сімферополь.


Захист відбудеться " 1 " листопада 2000 р. о 15-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.Драгоманова 01601, м.Київ, вул.Пирогова, 9.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені. М.Драгоманова, 01601, м.Київ, вул.Пирогова, 9.

Автореферат розіслано " 28 " вересня 2000 року.

КОРШАК Є.В.


Учений секретар

спеціалізованої

вченої ради
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ


Актуальність та ступінь дослідженості проблеми. Курс на створення життєздатної системи неперервного навчання й виховання, забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального і культурного потенціалу як вищої цінності нації визначає стратегію розвитку освіти на найближчі роки. Завдання, поставлені державною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття) щодо реформування змісту освіти, передбачають зокрема: “орієнтацію на інтегровані курси, пошук нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу; ... створення передумов для розвитку здібностей молоді, формування готовності і здатності до самоосвіти, широке застосування нових педагогічних, інформаційних технологій.” Ці положення націлюють працівників освіти, науковців, методистів на пошуки нових шляхів для реалізації освітніх, виховних і розвиваючих цілей школи. Серед таких аспектів вбачається і створення системи формування інформаційної культури учнів на основі завдань міжпредметного змісту.

Електронні обчислювальні машини та комп`ютерні технології набувають широкого застосування в усіх сферах людського життя. Використання ПК у навчальному процесі відкриває перспективи якісного вдосконалення навчання на основі інтеграції навчальних дисциплін, інтенсифікації навчального процесу й гуманізації його на основі диференціації, професійної спрямованості та індивідуалізації навчання. Широке використання персональних комп’ютерів у школах і розвиток нових інформаційних технологій навчання вимагають принципово нового підходу до викладання інформатики.

Курс “Основи інформатики” з часу впровадження його в школу був спрямований на вивчення елементів алгоритмізації та програмування. Разом з тим швидкий розвиток персональних комп’ютерів, розширення сфер застосування цієї техніки, інтенсифікація інформаційних потоків змушують учителів інформатики враховувати перспективи використання комп’ютерних технологій і відповідним чином переорієнтовувати процес навчання основ інформатики. Діюча система формування основ інформаційної культури не може задовольняти вимоги сьогодення. Вона трансформується у загальну педагогічну проблему формування інформаційної культури окремої людини і суспільства в цілому. Питання формування інформаційної культури учнів, їхнього інтелектуального і фізичного розвитку таким чином виходить за рамки одного навчального предмета і стає основою формування цілісної системи взаємозв`язаних і взаємодіючих навчальних дисциплін. Ідея загальної комп’ютеризації навчання вимагає значного удосконалення методологічної основи комп’ютеризації. Серед усього набору питань сучасної методики навчання інформатики доцільно виділити питання використання інтегрованих завдань міжпредметного змісту у процесі формування інформаційної культури школярів.

Саме поняття “завдання міжпредметного змісту” достатньо повно розкрите у методичній літературі, та мало адаптоване до вивчення основ інформатики. Існує протиріччя між соціальним замовленням на підготовку учнів до повноцінної діяльності в сучасному інформаційному суспільстві і його реалізацією в практиці вивчення інформаційних технологій в школі. Це обумовило вибір теми дослідження: “Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики”.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дане дослідження входить до комплексної програми "Основні напрями наукових досліджень з педагогіки і психології в Україні", прийнятої Загальними зборами Академії педагогічних наук України у листопаді 1993р. Напрям 12 "Дидактичні й методичні проблеми інформатизації освіти" даної програми передбачає дослідження проблеми формування основ інформаційної культури учнів загальноосвітньої школи.

Об'єктом дослідження є процес навчання інформатики та інших навчальних дисциплін в загальноосвітній середній школі.

Предметом дослідження є зміст, структура та методика використання системи інтегрованих завдань міжпредметного змісту, способи й прийоми їх використання в навчальному процесі з метою формування основ інформаційної культури учнів середньої школи.

Мета дослідження: створити систему інтегрованих завдань міжпредметного змісту з інформатики, використання якої дозволить підвищити ефективність формування основ інформаційної культури школярів. Уточнити методику використання системи міжпредметних завдань у процесі вивчення основ інформатики в середніх загальноосвітніх школах.

У процесі