LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики

дослідженні апробовані гіпотези:

- включення в систему навчання інформатики міжпредметних інтегрованих завдань забезпечує значне підвищення ефективності формування знань, умінь і навичок з інформатики;

формування цілісної системи наукових знань, які становлять основу інформаційної культури учня, неможливе без використання педагогічно обгрунтованої системи інтегрованих завдань.

Необхідними педагогічними умовами виступають принципи: системність; врахування навчальних можливостей та вікових особливостей учнів; взаємозв`язки системи міжпредметних завдань із перспективними цілями навчання.

У відповідності до мети і розробленої нами гіпотези були поставлені такі завдання:

1.Визначити зміст понять “міжпредметні зв’язки”, “інтегровані завдання”, “інформаційна культура”.

2. Дослідити шляхи і методи використання міжпредметних інтегрованих завдань на уроках інформатики.

3. Визначити фактори впливу інтегрованих завдань на підвищення якості знань, умінь і навичок учнів у системі формування основ “інформаційної культури”.

4.Експериментально перевірити ефективність розробленої системи міжпредметних інтегрованих завдань у процесі засвоєння навчального матеріалу з інформатики.

Методологічними засадами дослідження є ідеї і принципи вітчизняної філософії: світоглядні принципи інформатики, принципи побудови інформаційних систем, принцип комплексності при вирішенні сукупності навчально-виховних задач, принцип діалектичної єдності загальнолюдського і індивідуального в структурі інформаційної культури, філософський принцип нероздільності і єдності свідомості і діяльності, Конституція України, Закони України "Про освіту", Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ ст.).

Теоретичними основами дослідження є:

-закономірності формування навичок володіння аналітичними операціями і узагальнення інтелектуальних знань (Д.Н.Богоявленський, Е.Н.Кабанова-Меллер, З.І.Калмикова, Н.А.Менчинська, Н.Ф.Тализіна);

-положення про єдність свідомості і діяльності (Л.С.Виготский, А.Н.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн);

-теорія змістовних узагальнень (В.В.Давидов); концепція формування навичок розумової діяльності (Т.В.Габай, Е.Н.Кабанова-Меллер, В.А.Крутецький, В.Н.Осинська, Н.Ф.Тализіна);

-загальнодидактичні засади (Ю.К.Бабанський, М.Н.Скаткін), теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін, А.Н.Леонтєв, Н.Ф.Тализіна), філософські положення про роль інформації в соціальних процесах (А.П.Єршов, В.А.Звягинцев, В.П.Зінченко, Ю.М.Колягін, Н.Н.Моісеєв, Г.С.Поспєлов, А.П.Суханов), принципи створення програмного забезпечення навчального процесу (У.Байер, Г.А.Балл, А.І.Берг, В.П.Беспалько, В.М.Бондаровська, Б.С.Гершунський, А.М.Довгялло, С.Р.Доманова, Р.Коутс, Г.Меєрс, В.М.Монахов, Ю.І.Машбіц, А.А.Кузнєцов, Н.Г.Салмина, Л.А.Струкова, І.В.Роберг, О.К.Тихомиров, К.М.Шоломій), формування основ інформаційної культури (А.П.Єршов, М.І.Жалдак, О.А.Кузнецов, Е.І.Кузнецов, В.М.Монахов, В.Ю.Мілітарєв, Н.М.Розенберг, І.М.Яглом);

-теорія створення високоякісного, педагогічно обгрунтованого програмного забезпечення та підготовки педагогічних кадрів, які б володіли методикою використання засобів новітніх інформаційних технологій (М.Буняєв, А.Борк, Б.С.Гершунський, М.І.Жалдак, Ю.І.Машбіц, М.Лапчик та інші).

Методи дослідження:

-теоретичний аналіз психолого–педагогічної і філософської літератури;

-вивчення науково–методичної літератури, шкільних програм, планів, підручників та навчальних посібників

-проведення педагогічного експерименту та опрацювання його результатів;

-аналіз програмного забезпечення персональних комп'ютерів;

-аналіз результатів навчання учнів експериментальних класів з точки зору досліджуваної проблеми;

Методом теоретичного моделювання було уточнено структуру системи інтегрованих завдань та їх види.

Серед емпіричних методів застосовувалося: анкетування батьків, учителів, учнів; бесіди з учнями та учителями; спостереження та аналіз уроків; дослідницько-пошукова робота автора; педагогічний експеримент - констатуючий, пошуковий, формуючий; узагальнення і систематизація отриманих фактів.

Педагогічний експеримент проводився в три етапи протягом - 1994- 1999рр.

На першому констатуючому етапі (1994-1996рр.) проведено психолого-педагогічний аналіз стану викладання інформатики в школах України. Вивчено систему методичного та програмного забезпечення уроків інформатики. Проаналізовано зміст базових програм з математики, фізики, хімії, іноземної мови та інших навчальних предметів для встановлення різнопланових міжпредметних зв'язків з інформатикою. Визначено можливості і напрямки використання інтегрованих завдань міжпредметного змісту при вивченні інформаційних технологій.

На пошуковому етапі (1996-1997рр.) з`ясовано шляхи реалізації запропонованої системи інтегрованих завдань та їх вплив на формування системи знань, умінь та навичок, які становлять основу інформаційної культури учня.

На третьому, формуючому етапі (1997-1999рр.) здійснена експериментальна перевірка ефективності використання системи інтегрованих завдань під час викладання основ інформатики. Отримані результати дали можливість зробити висновки про ефективність педагогічного дослідження.

Наукова новизна дослідження:

- науково обгрунтовано критерії відбору змісту інтегрованих завдань; - виділено структуру інтегрованих завдань з інформатики; - створено систему інтегрованих завдань міжпредметного змісту та запропоновано методику їх використання у шкільному курсі “Основи інформатики та обчислювальної техніки”; - науково обгрунтовано та перевірено шляхи впливу інтегрованих міжпредметних завдань на формування інформаційної культури учнів; - уточнено зміст дидактичних умов формування інформаційної культури учня.

Практичну значимість дослідження становлять його результати, висновки і положення, які визначають:

- структуру системи інтегрованих завдань міжпредметного змісту з інформатики;

- напрямки інтенсифікації навчального процесу з метою формування основ інформаційної культури учнів;

- зміст супутніх педагогічних факторів, які сприяють формуванню основ інформаційної культури;

Основні положення, які стосувались методики формування інформаційної культури учнів засобами інтегрованих завдань, впроваджувались у практику роботи гімназії №1 (м.Рівне), ЗОШ №1, №2, №13, №25 (м.Рівне), Квасилівської ЗОШ Рівненської області, Підгаєцької ЗОШ Тернопільської області, ЗОШ №10 (м.Тернопіль), ЗОШ №211 (м.Київ).

Особистий внесок здобувача полягає у:

- подальшому розвитку та розробці моделі інформаційної культури учня середньої школи;

- теоретичному обгрунтуванні структури інтегрованого завдання із врахуванням виділених критеріїв відбору інформації, що дає можливість створити дидактичне забезпечення уроків інформатики, інтенсифікувати навчальний процес, спираючись на нові інформаційні технології.

- розробці й експериментальній перевірці методики