LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики

використання системи інтегрованих завдань з інформатики з метою формування основ інформаційної культури школярів;

- розробці та впровадженні психолого-педагогічних і методичних засад щодо шляхів формування основ інформаційної культури учнів.

Вірогідність результатів дослідження забезпечена теоретико - методологічною обгрунтованістю проблеми, широким педагогічним експериментом, що охопив значне число учнів різних шкіл протягом декількох років; результатами статистичного опрацювання даних експерименту та їхнім аналізом, позитивними наслідками впровадження результатів дослідження в реальний педагогічний процес.

У ході наукового пошуку здійснювався ретроспективний аналіз майже двадцятирічного досвіду роботи дисертанта в закладах освіти.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювались у процесі пошуково-експериментальної роботи протягом 1994-1999р.р. на базі Рівненської міської гімназії №1 та кафедри вищої математики Рівненського економіко-гуманітарного інституту. Основні положення і наслідки дослідження висвітлювалися дисертантом у виступах та доповідях на міжнародних та всеукраїнських конференціях (м.Рівне 1997р., 1998р., 1999р., 2000р., м.Київ 2000р.) та на методичних об'єднаннях учителів інформатики м.Рівне, а також на семінарах з учителями шкіл м.Рівного та Рівненської області. Результати досліджень покладені в основу методичних рекомендацій до проведення практичних і лабораторних робіт з інформатики в середній загальноосвітній школі.

На захист виносяться:

1.Умови формування інформаційної культури учнів, що забезпечуються доцільно підібраною системою інтегрованих завдань.

2. Розроблений та експериментально перевірений комплекс навчально-методичного забезпечення формування основ інформаційної культури на уроках інформатики за допомогою включення в систему роботи інтегрованих завдань.

3.Домінуючим фактором у навчально-пізнавальній діяльності учнів при вивчення основ інформатики є використання системи інтегрованих завдань міжпредметного змісту, що дозволяє активізувати навчальний процес, сприяє формуванню основ інформаційної культури.

Публікації: За темою дослідження автором опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом -21,1 умовних друкованих аркушів, у т. ч. 5 статей у провідних фахових виданнях.

Структура та обсяг дисертації.

Дисертація складається з вступу, двох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації (без додатків) складає 183 сторінки, список використаної літератури містить 133 позиції. Додатки до дисертації становлять 11 сторінок.


СТРУКТУРА ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, визначаються його об'єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання і методи дослідження, розкривається його наукова новизна, теоретичне і практичне значення, сформульовані основні положення, що виносяться на захист.

Перший розділ “Теоретичні основи використання міжпредметних зв`язків в системі формування інформаційної культури школярів” включає три розділи. На основі дослідження наукових джерел та статей, які розкривають зміст міжпредметних зв`язків сьогоднішнього курсу основ інформатики з іншими навчальними дисциплінами, з‘ясовано структуру міжпредметних зв`язків та розкрито роль інформаційних технологій в системі навчальних дисциплін. Враховуючи особливості навчальної дисципліни “Основи інформатики”, виділено як окремий спосіб реалізації міжпредметних зв`язків, роботу із інтегрованими завданнями міжпредметного змісту.

У зв`язку із зростаючими потребами удосконалення навчально–виховної діяльності шкіл суттєвими вважаємо такі напрями комплексного використання інтегрованих завдань з метою формування основ інформаційної культури:

— інтегровані завдання як спосіб збудження iнтересу до навчання;

— види інтегрованих завдань за режимом їх використання;

— взаємозв'язки у роботi вчителя i учнiв на уроках з інтегрованими завданнями;

— роль інтегрованих завдань на уроках інформатики як засобу формування інформаційної культури учнів;

— методика проведення урокiв інформатики, в структуру яких введено інтегровані завдання.

Враховуючи нові суспільно-економічні умови, коли на передній план виходять проблеми інформатизації суспільства важливо проаналізувати шкільний курс інформатики, його завдання, серед яких головним є формування основ інформаційної культури школярів. У дисертації досліджено етапи розвитку та сучасний стан цього поняття у науковій літературі. В нашій країні ще не створено завершеної системи формування основ інформаційної культури особистості. Проблема розробки педагогічно обгрунтованої системи, головним завданням якої б стояло формування основ інформаційної культури, залишається відкритою. У світлі поставлених вимог до новітніх інформаційних технологій навчання М.І.Жалдак виділив головні цілі сьогоднішнього шкільного курсу “Основи інформатики”, які полягають у тому, що потрібно сформувати знання, вміння і навички, необхідні для раціонального використання сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, збереженням та передаванням; ознайомити учнів із роллю нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, освіті, повсякденній праці, із перспективами розвитку обчислювальної техніки, започаткувати основи інформаційної культури учнів. Розв`язати питання формування основ інформаційної культури в межах одного навчального предмету неможливо. Логічно завершена структура інформаційної культури, на нашу думку, може бути сформована протягом трьох етапів навчання.

Завдання формування початкових елементів інформаційної культури ми віднесли до “Пропедевтичного курсу”. Його структура орієнтована на формування в учнів: знання технічних засобів опрацювання інформації, розуміння сутності формалізації змістовних суджень та інформаційного моделювання; вироблення уміння використовувати інформаційні структури, знання комп‘ютерних програм загального користування; вироблення навичок сприймання і розуміння поданої інформації; уміння проводити опрацювання інформації за допомогою спеціалізованих програмних продуктів.

Другий компонент - “Інформаційна грамотність” є логічним продовженням першого і включає: знання мов спілкування із ЕОМ; знання інформаційних систем управління, вміння організовувати роботу із використанням інтерфейсної частини програмних продуктів; уміння працювати з інформаційними базами даних, базами знань та іншими електронними джерелами інформації; уміння формулювати узагальнюючу інформацію за результатами використання інформаційних технологій; розуміння сутності інформації та інформаційних процесів.

Достатній рівень інформаційної культури можна досягти тільки на базі знань двох попередніх компонентів, доповненням до яких є: уміння організовувати використання машин для реалізації поставленої мети; формування навичок використання ЕОМ при розв`язуванні творчих завдань із