LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики

абстрагуванням змісту та побудовою інформаційних моделей; уміння працювати із інформаційно-пошуковими системами, базами знань; уміння працювати із засобами підтримки комп`ютерних мереж та телекомунікаційних систем; виховання культури мислення та розуміння сутності штучного інтелекту; культури поведінки в системах телекомунікацій та використання суспільних інформаційних ресурсів.

Формування елементів інформаційної культури як узагальненої інтегрованої системи знань та умінь здійснюється засобами інтегрованих завдань з інформатики. Інтегровані завдання акумулюють в собі систему міжпредметних зв`язків та знання з основ інформатики, що дає доступ до вивчення інформаційних технологій із засвоєнням базових знань. Саме освоєння інформаційних технологій із застосуванням міжпредметних знань є основою для формування інформаційної культури особистості.

У третьому підрозділі першого розділу розкриваються психолого-педагогічні основи реалізації міжпредметних зв’язків при викладанні основ інформатики. Висвітлені результати аналізу філософської, психологічної, педагогічної, методичної літератур, які стосуються даної проблеми, а також результати вивчення системи роботи вчителів на уроках з використанням інтегрованих завдань.

У другому розділі “Методика формування інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики”, запропонована система інтегрованих завдань, як засіб збудження інтересу до навчання та формування основ інформаційної культури. Основними умовами ефективності інтегрованих завдань є врахування обсягу, складності і кількості інформації, яка сприймається, навчальних можливостей учня, психологічної готовності працювати, професійної підготовки вчителя. На сучасному етапі навчання вже не достатньо логічного і послідовного викладу матеріалу – його потрібно опрацювати і побудувати так, щоб максимально залучити учнів до процесу пізнання. Цього можна досягти через цілісну, логічно обгрунтовану систему інтегрованих завдань.

На основі аналізу теоретичних даних проведено класифікацію системи інтегрованих завдань, за режимом їх використання, яка застосовується при вивченні основ інформатики і комп'ютерної техніки в школі. Зміст та структура системи інтегрованих завдань з “Основ інформатики” та її вплив на формування інформаційної культури учнів виділено в окремий пункт другого розділу. Аналізуючи шляхи побудови системи інтегрованих завдань з інформатики, встановлено, що ключовим моментом є вибір критеріїв змісту завдання, оскільки навчальний матеріал, який входить до змісту інтегрованих завдань, здебільшого належать до різних предметів і об`єднання його навколо однієї ідеї - питання надзвичайно важливе. В ході експерименту розроблено і перевірено критерії добору змісту інтегрованих завдань, які не залежать від типу завдань та способу і часу його реалізації.

Структура системи інтегрованих завдань пов’язана із: 1. вимогами, спрямованими на формування основ інформаційної культури учнів; 2. змістом доступних міжпредметних зв`язків; 3. можливостями програмного педагогічного забезпечення навчального процесу. 4. рівнем досягнутих знань та умінь з основ інформатики. Важливим фактором для розробки системи інтегрованих завдань є узгодженість із загальною структурою курсу “Основи інформатики”. У роботі обгрунтовано структурні лінії запропонованої експериментальної програми: пропедевтичний курс; курс комп`ютерної грамоти; програмування; програмне забезпечення; інформаційна культура. У розділі “Програмне забезпечення” виділено підсистеми, які відповідають класифікації програмних засобів навчання (класифікація М.І.Жалдака). Враховуючи форми реалізації міжпредметних зв`язків та загальні фактори, які визначають структуру системи інтегрованих завдань, запропоновано загальну схему структури системи інтегрованих завдань.

Згідно схеми вид інтегрованого завдання визначається за належністю до тематичного розділу навчального плану, формою навчання та критеріями відбору навчальної інформації.

Аналіз роботи учнів на практичних заняттях дав можливість виділити і класифікувати типові труднощі, які виникають в процесі роботи: при усвідомленому розумінні фізичних основ роботи комп'ютера; при використовуванні теорії на практиці; при використанні довідкової інформації; при реалізації поставлених завдань методами комп'ютерної техніки. Важливу інформацію для правильного вибору шляхів і методів роботи з використанням інтегрованих завдань отримано в результаті аналізу передового педагогічного досвіду, аналізу відвіданих уроків, досвіду керування педагогічною практикою студентів, а також у бесідах з учнями та батьками. Значна увага приділялась вивченню необхідних і достатніх психолого-педагогічних умов використання системи інтегрованих завдань як засобу підвищення знань з інформатики. У ході експерименту розроблено практичні способи впровадження системи інтегрованих завдань в практику роботи вчителя. Розробка цих питань вимагає детального психолого-педагогічного аналізу системи інтегрованих завдань.

Формування основ інформаційної культури учня не обмежується тільки його роботою на уроках інформатики та інших навчальних предметів. У ході експерименту були використані такі форми роботи: навчальні семінари, конференції, екскурсії, олімпіади, які носять узагальнюючо-підсумковий характер. Методика їх детально висвітлена у другому розділі дисертації.

Результативність використання інтегрованих завдань значною мiрою залежить вiд особистостi вчителя, рiвня його пiдготовки, вiд його педагогiчної майстерностi та вмiння органiзовувати навчальну роботу. Організація методичної роботи педагогічного колективу над проблемою налагодження міжпредметних зв`язків з інформатикою з метою формування основ інформаційної культури учнів виділено в окремий підрозділ дисертації.

Вірогідність результатів перевірялась методами математичної статистики. Результати педагогічного експерименту підтвердили правильність висунутої гіпотези про місце і роль системи інтегрованих завдань у формуванні основ інформаційної культури учнів.

У процесі проведеного дослідження експерименту отримано такі основні результати:

  • Визначено структуру міжпредметних зв`язків сучасного курсу “Основи інформатики” із іншими навчальними дисциплінами. Залучення до процесу засвоєння знань інтегрованих завдань розширює гуманістичний принцип навчання і створює умови для врахування індивідуальних особливостей учня при організації навчально-виховного процесу.

  • Розроблено вимоги до оцінки ступеня сформованості інформаційної культури учня в процесі навчання основ інформатики.

  • Досліджено важливість інтеграційних процесів у навчанні, показано їх філософський і дидактичний зміст.

  • Визначено складові основ інформаційної культури учнів та виділено етапи її формування при вивченні основ інформатики.

  • Досліджено психолого-педагогічні умови реалізації міжпредметних зв`язків при вивченні основ інформатики в середній школі.

  • Виділено і обгрунтовано критерії добору змісту інтегрованих завдань.

  • Запропоновано і


  •