LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики

обгрунтовано структуру системи інтегрованих завдань.

 • Визначено можливості удосконалення системи формування інформаційної культури учнів.

 • Обгрунтовано форми методичної роботи щодо використання інтегрованих завдань в процесі формування основ інформаційної культури учнів.

 • Проведено статистичний аналіз результатів експерименту.

 • Висунуті теоретичні положення дисертації опрацьовані і доведені до практичної реалізації у вигляді системи інтегрованих завдань і методичних рекомендацій для їх використання в процесі навчання основ інформатики в школі.

 • Встановлено види навчально-пізнавальної діяльності, в процесі використання яких реалізуються ефективні міжпредметні зв`язки з основами інформатики.

  Результати дослідження дають підставу сформулювати такі висновки:

  1. Формування основ інформаційної культури при вивченні “Основ інформатики” забезпечується систематичним використанням інтегрованих завдань, що сприяє:

  - розвитку абстрактного та образного мислення;

  - формуванню навичок інформаційного моделювання та дослідження на їх основі реальних процесів і явищ;

  - кваліфікованому оволодінню знаряддєвим комплексом комп`ютера.

  2. Ефективнiсть використання інтегрованих завдань для організації засвоєння нових знань безпосередньо пов'язана з самостiйним одержанням знань, використанням внутрiшньопред–метних зв'язкiв, а також із осмисленням i закрiпленням нових знань.

  3. Результативність використання інтегрованих завдань залежить вiд рівня їх адаптації до рiзних типiв урокiв, складностi матерiалу, підготовленості учнiв до навчання.

  4. У системі завдань навчання з`являється мета підготувати учнів до використання комп`ютерних технологій при вирішенні реальних задач інформаційного суспільства. Виникає проблема узгодити зміст навчання із досягненнями сучасних інформаційних технологій, посилити його прикладний характер. Серед методів навчання переважають продуктивні, розвиваючі методи дослідницького характеру.

  5.Використання системи інтегрованих завдань при вивченні основ інформатики дозволяє суттєво поглибити зміст міжпредметних зв`язків на основі ідеї інтеграції знань, посилити мотивацію навчання, активізувати весь навчальний процес, надати йому творчого, дослідницького спрямування.

  Проведеним дослідженням не вичерпується проблема становлення системи інтегрованих завдань з інформатики, використання якої підвищує ефективність формування інформаційної культури школярів. В процесі вивчення даної проблеми виникають питання, які вимагають подальших досліджень. Серед них можна виділити такі:

  –Наукове обгрунтування змісту навчання студентів педагогічних вузів, орієнтованого на вивчення методики формування основ інформаційної культури учнів;

  –Удосконалення змісту навчання суміжних із основами інформатики навчальних дисциплін, а також форм і методів роботи вчителів-предметників у руслі формування основ інформаційної культури учнів.

  –Реалізація психолого-педагогічних вимог до педагогічних програмних засобів супроводу навчально-виховного процесу в середній школі.

  Результати дослідження дають підстави вважати, що вихідна методологія є правильною, визначені завдання реалізовані. Реалізація основних положень дослідження спрямована на якісне удосконалення існуючої педагогічної практики формування основ інформаційної культури учнів, а також на подальший розвиток теоретико-методологічних засад організації навчального процесу в школі.

  Результати дослідження висвітлено у таких публікаціях:

 • Ясінський А.М. Використання інтегрованих завдань під час вивчення електронних таблиць Excel.//Комп'ютер у школі та сім'ї. 1999, -№3. -С.23-27.

 • Ясінський А.М. Формування основ інформаційної культури учнів //Нова педагогічна думка. -Рівне. Видавництво РІПКПК. 1999. -№4. -С.41-45.

 • Ясінський А.М. Міжнаукова інтеграція знань у процесі вивчення основ інформатики в школі //Рідна школа. -1999. -№3. –С.37-40.

 • Ясінський А.М. Розв’язування задач з фізики з використанням інформаційних технологій //Фізика та астрономія в школі. -1999. -№4. -С.34-37.

 • Ясінський А.М. Використання знань з хімії при вивченні системи управління базами даних. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. Випуск 2. -К.: НПУ ім. М.П.Драгоманорва. -2000, -С.275-282.

 • Ясінський А.М. Основи інформатики та комп`ютерної грамотності. -Рівне, Тетіс, -1996. –104с.

 • Ясінський А.М. WINDOWS 3.11 та прикладні програми, -Рівне, Тетіс, -1997. –133с.

 • Ясінський А.М., Тадеєв П.О., Набочук Ю.К., Белешко Д.Т. Многогранники і тіла обертання. Тригонометрія. - Рівне, -Тетіс –1997. -154с.

 • Ясінський А.М., Тадеєв П.О., Набочук Ю.К., Белешко Д.Т. Прямі і площини у просторі. (Алгебра). Рівне, -Тетіс, -1997. -135с.

 • Ясінський А.М., Джунь Й.В. Програма, методичні рекомендації та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни “Статистика”. Рівне, -Тетіс. 1998. -76с.

 • Ясінський А.М. Елементи інтеграції у вивченні математики. Міжвузівська науково-практична конференція “Реформування освіти і школи: сутність, проблеми, перспективи“. -Рівне, -Тетіс 1997. -С.242-245.

 • Ясінський А.М. Комп’ютерні ігри як елемент виховного процесу. Матеріали науково- практичної конференції. Миротворча діяльність школи і вузу. Частина 1. -Рівне. -Тетіс. 1998.

 • Ясінський А.М. Структура дидактичних зв'язків при формуванні інформаційної культури учнів //Міжнародна науково-практична конференція "Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення". -Рівне. -Тетіс, -1999. –С.180-194.

 • Ясінський А.М., Бондаренко С.І. Проблеми формування інформаційної культури студентів при розв‘язуванні задач з курсу загальної фізики. // V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальні та професійна підготовка фахівців з фізики”. Тези доповідей. -К.: -НПУ, -2000, -С.116.

 • Ясінський А.М., Набочук Ю.К., Б.П.Петрывський, Павлова О.В. Комплексні числа. Рівне, -Тетіс, -2000, -54с.

  АНОТАЦІЯ

  Ясінський А.М. Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики. Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання інформатики. Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. Київ, 2000.

  Дисертація досліджує проблему формування основ інформаційної культури учнів. Виділено етапи формування основ інформаційної культури учнів на уроках інформатики. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі створює нові умови інтеграції навчальних дисциплін, інтенсифікації навчального процесу та індивідуалізації навчання. Результатом роботи є розроблена система інтегрованих завдань з інформатики. Виділено структуру завдань, сформовано критерії добору змісту інтегрованих завдань з інформатики. Експериментально перевірено ефективність використання системи інтегрованих міжпредметних завдань з інформатики у поєднанні із іншими методами,


 •