LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основних компонентів інформаційної культури учнів при вивченні інформатики в старших класах з використанням середовища електронного підручника

багатьох людей, результат якої не завжди можна відновити.

Для формування цих елементiв iнформацiйної культури учнiв у процесi навчання з урахуванням психолого-педагогiчних вимог доцiльно використовувати комп’ютернi програми навчально-контролюючого та iнформацiйного характеру.

Ряд радянських, українських і велика кількість зарубіжних дослідників приділяють увагу в своїх роботах використанню комп'ютерів у навчанні вцілому, і зокрема у навчанні інформатики. Основні питання інформаційних технологій навчання розглядають Н.В. Апатова, А.А. Дуванов, М.І. Жалдак, А.А. Кузнєцов, А.Г. Кушніренко, В.М. Монахов, Ю.А Первин та ін. Однак, незважаючи на різноманітність розглянутих аспектів використання комп'ютерів у навчанні інформатики, сьогодні ще не досить розроблена методична система вивчення курсу ОІОТ, зокрема і його комп’ютерна підтримка.

В безлічі комп'ютерних навчальних програм, в тому числі і з інформатики ще недостатньо розвинені призначені для середньої школи комп'ютерно орієнтовані системи навчання. Це і визначило проблему дослідження: вивчення можливостей комп'ютерної підтримки учбово-пізнавальної діяльності учнів при навчанні інформатики в середній загальноосвітній школі.

Мова йде перш за все про поступове і неантагоністичне, без руйнівних перебудов і реформ, вбудовування нових інформаційних технологій навчання (НІТН) різних навчальних предметів, в тому числі курсу інформатики, у діючі дидактичні системи, гармонійне поєднання традиційних та комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання.

Об'єктом дослідження є учбово-пізнавальна діяльність учнів у старших класах в умовах використання окремих комп'ютерно орієнтованих компонентів при навчанні інформатики. Предметом дослідження є формування основних компонентів інформаційної культури учнів і отримання знань, необхідних для здійснення комплексного підходу до вирішення прикладних задач на комп'ютері.

Мета дослідження полягає в розробці комп'ютерної підтримки курсу ОІОТ, визначенні змісту та способів подання навчального матеріалу, його закріплення, контролю знань, які забезпечать формування основних компонентів інформаційної культури учнів.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективність вивчення інформатики і розвитку аналітичного та синтетичного мислення, а також формування інформаційної культури учнів, може бути підвищена за рахунок чотирьох чинників:

 • систематизації знань учнів з інформатики шляхом постійного контролю розуміння зв'язків між поняттями і темами курсу;

 • цілеспрямованого і послідовного навчання інформатики з використанням уніфікованих даних з різноманітних тем;

 • застосування комп'ютера для самостійного вивчення з можливістю надання різного роду допомоги і різноманітних комбінацій фрагментів навчального матеріалу, а також для контролю знань учнів;

 • індивідуального підходу у навчанні.

  При дослідженні даної проблеми, у відповідності з наміченою метою і висунутою гіпотезою необхідно було розв’язати наступнічасткові задачі:

  1) проаналізувати зміст шкільного курсу інформатики;

  2) визначити основні психолого-педагогічні і дидактичні положення, що складають теоретичну основу комп'ютерно орієнтованої методичної системи навчання інформатики;

  3) визначити можливості комп'ютерної підтримки учбово-пізнавальної діяльності та формування інформаційної культури учнів при вивченні інформатики і сформулювати вимоги до навчальної програми;

  4) розробити дворівневу систему подання матеріалу і контрольних питань для перевірки якості навчання;

  5) здійснити відбір навчального матеріалу для програмно-педагогічного засобу і гармонійно включити навчальну програму в діючу методичну систему;

  6) розробити структуру програмно-педагогічного засобу і навчальну програму, яка відповідає сформульованим вимогам;

  7) експериментально перевірити ефективність розроблених компонент методичної системи навчання інформатики в школі.

  Методологічноюі теоретичною основами дослідження є діалектико-матеріалістична теорія пізнання, педагогічна теорія розвиваючого навчання, основоположний принцип психології про єдність свідомості і діяльності, принципи врахування суб’єктивного досвіду учнів та індивідуальних відмінностей, закономірності формування навичок володіння мислительними операціями і узагальнення інтелектуальних вмінь; концепція інформатизації освіти та формування основ інформаційної культури учнів.

  Пошуки розв’язків поставлених задач здійснювалося з використанням наступних методівдослідження:

  • аналіз навчально-педагогічної, філософської і методичної літератури з проблеми дослідження;

  • вивчення сучасних комп'ютерних навчаючих програм, в тому числі для навчання інформатики;

  • аналіз програм, підручників і методичних посібників з ОІОТ в Росії та на Україні;

  • аналіз наявного досвіду викладання курсу ОІОТ в школах;

  • проведення педагогічного експерименту і аналіз його результатів.

  Етапи дослідження.

  I етап (1996-1997 навчальний рік) – вивчення стану навчання інформатики в середніх школах м. Сімферополя.

  II етап (1997-1998 навчальний рік) – розробка і створення автоматизованої навчаючої системи для комп’ютерного супроводу вивчення шкільного курсу ОІОТ.

  III етап (1998-1999 навчальний рік) – проведення експерименту в школах м. Сімферополя і аналіз його результатів.

  Наукова новизна дослідження полягає у теоретичному і експериментальному обгрунтуванні окремих компонент методичної системи навчання інформатики в старших класах середньої щколи, що забезпечують формування основних елементів інформаційної культури учнів, в перевірці можливостей комп'ютерної підтримки пізнавальної діяльності учнів.

  Теоретична значимість роботи полягає у виділенні психолого-педагогічних і методичних передумов використання НІТН в навчальному процесі, розробці змісту навчальної діяльності учнів і вчителя, добору методів, організаційних форм та засобів навчання, що сприяють підвищенню результатів навчання інформатики, у з’ясуванні впливу НІТН на формування основних компонентів інформаційної культури учнів.

  Практична значимість полягає у створенні окремих компонент комп'ютерно орієнтованої методичної системи вивчення курсу “Основ інформатики і обчислювальної техніки”, зокрема у доборі теоретичного матеріалу в формі семантичної мережі, проміжних питань для контролю знань учнів та підсумкових тестів кількох рівнів складності. Комп'ютерний курс може бути використаний вчителем на уроках при роботі з усім класом і учнями при самостійній роботі поза школою.

  Обгрунтованість та вірогідність результатів дослідження забезпечується багатолітньою перевіркою пропонованої методики навчання інформатики у реальному учбовому процесі, позитивними результатами експерименту з учнями м. Сімферополя, а також опорою на фундаментальні дослідження педагогів і психологів, на наявний досвід вивчення курсу ОІОТ.

  Апробація та впровадження результатів


 •