LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Громов Євген Володимирович


УДК 378.147.157


ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ знань І Вмінь майбутніх інженерів-педагогів У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН


13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукХарків - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків


Науковий керівник

доктор технічних наук, професор

Ашеров Аківа Товійович,

Українська інженерно-педагогічна академія, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій, м. Харків

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, доцент

Сусь Богдан Арсентійович,

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, професор кафедри загальної і теоретичної фізики;кандидат педагогічних наук, доцент

Головань Микола Степанович,

Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми, доцент кафедри вищої математики і інформатики


Провідна установа

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра теорії і методики професійної освіти, Міністерство освіти і науки України, м. ХарківЗахист відбудеться “23” лютого 2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української інженерно-педагогічної академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16., або через Інтернет за адресою: www.Dis-kpn-GromovEV.narod.ruАвтореферат розіслано “18 ” січня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Брюханова Н.О.загальна ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і доцільність дослідження. Сучаснийрозвиток системи вищої педагогічної та технічної освіти України пов’язано з необхідністю інтеграції національної освіти в європейський освітній простір. На вирішення цього завдання спрямовано закони України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, документи Уряду та Міністерства освіти і науки України. Як зазначено в Концепції розвитку педагогічної освіти та в Указах Президента про заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні, одним з основних завдань є приведення змісту підготовки працівників до вимог інформаційно-технологічного суспільства та модернізація освітньої діяльності вищих педагогічних навчальних закладів на основі інтеграції традиційних педагогічних та новітніх мультимедійних навчальних технологій.

Одним з рішень поставлених завдань є використання “резервів” комп’ютерних дисциплін. Дійсно, під час навчання комп’ютерних дисциплін можна сформувати в майбутніх викладачів системи професійної освіти педагогічні знання та вміння, використання яких забезпечить впровадження ідей інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу. З цією метою потрібно застосовувати методичні та організаційні прийоми навчання комп’ютерних дисциплін, що реалізують педагогічну спрямованість навчального процесу.

Поняття “педагогічна спрямованість” має два тлумачення: як властивість особистості та як властивість навчального процесу. Питанням педагогічної спрямованості як властивості особистості присвячені роботи таких вчених, як Б.Г. Ананьєва, С.І. Архангельського, Ю.К. Бабанського, В.П. Беспалька, О.О. Бодалева, П.Я. Гальперіна, С.І. Зіновьєва, З.Ф. Єсаревої, Т.А. Ільїної, В.А. Крутецького, Н.В. Кузьміної, Ю.М. Кулюткіна, О.М. Леонтьєва, В.М. Мясищева, К.К. Платонова, С.Л. Рубінштейна, Н.Ф. Тализіної, Г.І Щукіної, В.О. Ядова та інших. Поняття “педагогічна спрямованість” як властивість навчального процесу пов’язане з поняттям “професійна спрямованість”. Питання професійної спрямованості навчального процесу розкрито в роботах Г.Л. Луканкіна, В.М. Монахова, О.Г. Мордковича, Є.І. Смирнова та інших.

У дослідженні педагогічну спрямованість розглянуто як властивість навчального процесу. Суттєвою відмінністю цього дослідження від відомих у педагогіці досліджень професійної спрямованості є розв’язання проблеми формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, на основі педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін.

На сьогоднішній день, як показав аналіз назв і анотацій 2528 педагогічних дисертацій, захищених за період 1993-2005 рр., проблему педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін у педагогіці розглядали недостатньо. Отже, сформувалася суперечність між можливостями комп'ютерних дисциплін з підвищення ефективності педагогічної підготовки шляхом навчання використання комп'ютерних засобів у педагогічній діяльності і відсутністю методичної системи формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін.

Таким чином, вибір теми дослідження “Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів–педагогів у процесі навчання комп’ютерних дисциплін” зумовлено відсутністю методичної системи формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, на основі реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи спільної лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти Української інженерно-педагогічної академії та Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України як складову дослідження на тему “Педагогічна спрямованість навчального процесу з дисципліни "Інформатика" для інженерно-педагогічних спеціальностей” (РК 0103U004521, ОК 0306U003607). Тему дослідження затвердила вчена рада Української інженерно-педагогічної академії (протокол № 8 від 31 січня 2006 року) й узгодила Рада з координації наукових досліджень в області педагогіки і психології України