LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін

(протокол № 3 від 21 березня 2006 року).

Об'єкт дослідження – процес навчання комп'ютерних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів.

Предмет дослідження – методика формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп’ютерних дисциплін.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити методику формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп’ютерних дисциплін.

Відповідно до об'єкта, предмета і мети дослідження було висунуто таку гіпотезу: реалізація методики формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, на основі педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін дозволить підвищити ефективність педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

Відповідно до гіпотези дослідження для розв’язання суперечності й досягнення мети було поставлено такі завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз стану розробленості проблеми формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів і шляхів її розв’язання.

2. Визначити перелік педагогічних знань і вмінь, який можна конкретизувати і доповнювати з погляду використання комп’ютерних засобів, та на його основі обґрунтувати теоретичні засади формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп’ютерних дисциплін.

3. Розробити методику формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін.

4. Експериментально перевірити розроблену методику формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін.

5. Розробити та впровадити в навчальний процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів методичні рекомендації щодо формування в них педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів.

Методологічною основою дослідження є: загальні положення теорії пізнання, закони формальної логіки, основні положення системного підходу, положення про педагогічну систему, комплексний підхід до навчання, методика проектування навчальної діяльності.

Теоретичну основу дослідження складають: результати досліджень з організації навчального процесу у вищій школі (А.М. Алексюк, В.П. Андрущенко, С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, В.П. Беспалько, А.П. Верхола, О.В. Глузман, І.А. Зязюн, В.А. Козаков, Б.І. Мокін та інші); основні положення теорії професійної діяльності інженера-педагога та його підготовки (В.І. Баталов, О.Р. Ганопольський, Е.Ф. Зеєр, О.Е. Коваленко, О.І. Щербак та інші); теорія системного підходу до навчання (С.І. Архангельський, І.В. Блауберг, В.В. Давидов, В.І. Садовський, Ю.К. Бабанський, Е.Г. Юдін та інші); теорія поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна); результати досліджень професійної спрямованості навчального процесу (Н.Я. Віленкін, Г.Л. Луканкін, В.М. Монахов, О.Г. Мордкович, А.Л. Столяревська, Є.І. Смирнов, Н.Л. Стефанова, Г.Г. Хамов, О.М. Царенко, Л.В. Шкеріна); концепція інформатизації освіти і формування інформаційної культури (А.Т. Ашеров, В.Ю. Биков, В.Ф. Верлань, М. Вільямс, Б.С. Гершунський, В.М. Глушков, В.І. Гриценко, Р.С. Гуревич, А.М. Гуржій, О.М. Довгялло, О.П. Єршов, М.І. Жалдак, М.З. Згуровський, В.І. Клочко, Т.В. Крилова, К. Маклін, І.І. Мархель, Ю.І. Машбиць, В.С. Михалевич, А.О. Стогній та інші).

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження:

  • теоретичний пошук (аналіз, порівняння, класифікація і систематизація наукової і методичної літератури) з метою визначити ступінь розробленості проблеми формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь; порівняльний аналіз вивчених джерел для визначення понятійного апарату, визначення теоретичних та прикладних аспектів дослідження;

  • емпіричні методи (педагогічний експеримент, анкетування, опитування, педагогічне спостереження) з метою визначити ефективність розробленої методики; оброблення результатів дослідження з використанням методів регресійного і кореляційного аналізу та непараметричної статистики.

Організація дослідження. Проведене в період з 1994 р. по 2006 р. дослідження охопило такі етапи науково-педагогічного пошуку.

На першому етапі (1994-2000 рр.) вивчено стан проблеми формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах. Проаналізовано нормативні документи, психолого-педагогічну і навчально-методичну літературу з проблеми професійної спрямованості навчального процесу, як основи формування професійних знань і вмінь. Визначено мету, об'єкт і предмет дослідження, висунуто гіпотезу дослідження, формульовано основні завдання дослідження. Визначено пов’язані з використанням комп'ютерних засобів педагогічні знання і вміння, які можуть бути сформовані у процесі навчання комп'ютерних дисциплін.

На другому етапі (2000-2002 рр.) розроблено метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін, обґрунтовано методику формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін.

На третьому етапі (2002-2006 рр.) проведено експериментальну перевірку розробленої методики, упроваджено одержані результати, сформульовано висновки, оформлено текст дисертаційної роботи.

Дослідно-експериментальна база. Основною базою експериментальної роботи була Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків), де проведено експериментальні дослідження, відпрацьовано елементи методики формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів. В експерименті брали участь студенти й викладачі Української інженерно-педагогічної академії. Елементи розробленої методики було експериментально перевірено в Бердянському державному педагогічному університеті на кафедрі комп'ютерних систем і мереж та в Луцькому державному технічному університеті на кафедрі сучасних технологій в машинобудуванні.

Розв’язання завдань дослідження дозволило винести на захист такі наукові результати:

1. Метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін.

2. Зміст педагогічно спрямованого навчального матеріалу дисциплін “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Технічні засоби навчання”, “Програмування та комп'ютерні технології