LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін

рішення економічних задач” і навчального матеріалу факультативних курсів “Методика викладання інформатики” та “Засоби створення навчальних систем”.

3. Методика формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп’ютерних дисциплін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

  • уперше розроблено метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін, який дозволяє для кожного педагогічного знання або вміння визначити відповідні засоби їх формування;

  • уперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено методику формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп’ютерних дисциплін, засновану на засобах реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу та на теорії поетапного формування розумових дій;

  • набуло подальшого розвитку поняття “педагогічна спрямованість навчального процесу” для інженерно-педагогічного вищого навчального закладу; розвиток полягає у визначенні засобів реалізації педагогічної спрямованості та шляхів їхнього впровадження в процес підготовки інженерів-педагогів;

  • удосконалено для інженерно-педагогічних спеціальностей підходи до формування навчального матеріалу комп'ютерних дисциплін; удосконалення полягає в уведенні педагогічно спрямованих навчальних розділів та тем за результатами роботи методу визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в результаті дослідження розроблено теоретичні основи методики формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін. Окремі одержані результати мають значення не тільки для процесу навчання комп’ютерних дисциплін, але й для навчального процесу з технічних дисциплін. Такими результатами є: класифікація засобів реалізації професійної спрямованості, яка дозволяє викладачам-дослідникам обирати засоби, що відповідають конкретному навчальному процесу, і яку можна використовувати з метою реалізації професійної спрямованості довільного напряму; метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу, який не залежить від конкретних дисциплін та може бути використаний для формування переліку засобів реалізації педагогічної спрямованості для технічних дисциплін.

Практичне значення одержаних результатів полягає у такому:

  • в освітні стандарти ОКХ та ОПП бакалавра спеціальності 6.010100.36 “Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні” введено перелік педагогічних вмінь, які можна сформувати тільки на основі педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін;

  • розроблено, експериментально перевірено та впроваджено методику формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін, яка дозволяє підвищити ефективність педагогічної підготовки;

  • розроблено та впроваджено програмні засоби, що не тільки входять як складники до розробленої методики формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, а й дозволяють удосконалювати контроль та навчання студентів з технічних дисциплін;

  • розроблено та впроваджено в підготовку студентів спеціальностей 8.010104.36 “Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні” та 8.010104.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” новий навчальний курс “Педагогічна спрямованість спеціальних дисциплін” та навчально-методичний комплекс до нього, що включає робочу програму, курс лекцій і лабораторний практикум.

Упровадження результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес на кафедрі інформатики та комп'ютерних технологій Української інженерно-педагогічної академії (акти впровадження: № 2 від 03.06.1998 р., № 19 від 17.06.2004 р., № 21 від 18.06.2004 р., № 9 від 23.02.2006 р. і № 10 від 24.02.2006 р.), на кафедрі комп'ютерних систем та мереж Бердянського державного педагогічного університету (акт упровадження № 27 від 25.06.2004 р.), на кафедрі сучасних технологій в машинобудуванні Луцького державного технічного університету (акт упровадження № 7 від 23.06.2004 р.). Запропонований у дисертації підхід до підвищення ефективності педагогічної підготовки можна використовувати для навчання інженерів-педагогів будь-яких загальноінженерних і технічних дисциплін.

Особистий внесок автора. Усі винесені на захист наукові результати отримані особисто автором. У публікаціях, написаних у співавторстві, дисертантові належать (згідно зі списком наукових робіт, наведеному наприкінці автореферату): у [№272 Методологические и методические основы проектирования технологий оценки качества учебно-познавательной деятельности студентов при изучении инженерных дисциплин / С.Ф. Артюх, В.М. Приходько, Т.В. Ящун, А.Т. Ашеров, Е.В. Громов, И.В. Фёдоров / Под ред. В.М. Жураковского. - М.: МАДИ(ТУ); Харьков: УИПА, 2002. - 180 с.] – аналіз педагогічної спрямованості методу саморегуляції пізнавальної активності студентів; у [№757 Педагогічна спрямованість навчального процесу в інженерній педагогіці / О.Е. Коваленко, А.Т. Ашеров, Є.В. Громов, Т.В. Ящун, Г.І. Сажко - Харків: УІПА, 2005. - 124 с.] – аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми педагогічної спрямованості, метод вибору засобів реалізації педагогічної спрямованості, аналіз експериментального дослідження; у [№268 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Педагогическая направленность учебного процесса по информатике: модель выбора средств реализации // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наук. пр. - Харків: УІПА, 2003. - Вип. 4. - С. 138-142., №238 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Модель выбора средств реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике // Труды научно-практ. конф. "ИНФОТЕЛ 2003. Информационные технологии и телекомуникации" (9-11 сентября 2003 г.). - Бургас: Болгария, 2003. - С. 371-374., №274 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Модель выбора средств реализации педагогической направленности учебного процесса // Инженерная педагогика: Сб. ст. - М.: Центр инженерной педагогики МАДИ (ТУ), 2003. - Вып. 4 - С. 126-140.] – опис моделі вибору засобів педагогічної спрямованості навчального процесу; у [№756 Громов Е.В., Ящун Т.В. Метод программной генерации тестов как средство совершенствования контроля качества учебного процесса // Проблеми