LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін

інженерно-педагогічної освіти. Зб. наук. пр. - Харків: УІПА, 2005. - Вип. 10. - С. 198-206.] – опис програмного засобу множинної генерації тестових завдань; у [№165 Громов Е.В., Петров О.В. Опыт преподавания технологий создания обучающих систем при подготовке инженеров-педагогов // Матеріали першої Міжнар. наук.-метод. конф. “Методичні та організаційні аспекти використання мережі ІНТЕРНЕТ в закладах науки та освіти” (ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-98). (16-20 листопада 1998 р.). - Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 1998. - Том 2. - С. 301-306., №161 Громов Є.В., Петров О.В. Шляхи забезпечення потреб у комп’ютерних навчальних системах // Доповіді Міжнар. конф. “Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір”. - Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 1999. - Том 2. - С. 207-211.] – аналіз методів створення навчальних систем; у [№278 Ашеров А.Т., Ящун Т.В., Громов Е.В., Сажко Г.И. Методы и средства реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике в Украинской инженерно-педагогической академии // Управління якістю професійної освіти. - Донецьк: ТОВ “Лебідь”. - 2001. - С. 178-181., №269 Ашеров А.Т., Ящун Т.В., Громов Е.В., Сажко Г.И. Методы и средства реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике в Украинской инженерно-педагогической академии // Инновации в высшей технической школе России: Сб. ст. - М.: МАДИ (ГТУ), 2002. - Вып. 2: Современные технологии в инженерном образовании. - С. 285-291.] – опис організаційних форм упровадження засобів реалізації педагогічної спрямованості; у [№259 Ашеров А.Т., Громов Е.В., Ящун Т.В. Педагогическая направленность учебного процесса по информатике для инженерно-педагогических специальностей: актуальность проблемы // Инженерная педагогика: Сб. ст. - М.: Центр инженерной педагогики МАДИ (ТУ), 2002. - Вып. 3 - С. 11-17., №260 Ашеров А.Т., Громов Е.В., Ящун Т.В. Состояние проблемы педагогической направленности учебного процесса по информатике при подготовке инженеров-педагогов // Инженерная педагогика: Сб. ст. - М.: Центр инженерной педагогики МАДИ (ТУ), 2002. - Вып. 3 - С. 18-24.] - аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми педагогічної спрямованості; у [№270 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Сравнительный анализ поколений информационных технологий обучения // Инновации в высшей технической школе России: Сб. ст. - М.: МАДИ (ГТУ), 2002. - Вып. 2: Современные технологии в инженерном образовании. - С. 21-33.] – порівняльний аналіз поколінь інформаційних технологій навчання; [№273 Громов Є.В., Лунгу С.І. Універсальна інструментальна система для створення педагогічних програмних засобів викладачем-непрограмістом // Нові технології навчання у вищих та середніх навчальних закладах. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф. (7-9 жовтня 1997 р.). - Рівно: УДАВГ, 1997. - С. 3., Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найден] - принципи побудови інструментарію для створення навчальних систем; у [№167 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Поколения информационных технологий обучения // Матеріали Всеукр. конф. “Комп’ютери в навчальному процесі”. - Умань: Інкомтех, 1999. - С. 3-4.] – опис структурних схем навчання, властивих інформаційним технологіям навчання; у [№168 Тарасюк А.П., Громов Е.В. Формирование требований к умениям и знаниям инженера-педагога в области компьютерных технологий // Матеріали Всеукр. конф. “Комп’ютери в навчальному процесі”. - Умань: Інкомтех, 1999. - С. 33-35.] – основи формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних вмінь під час роботи з персональним комп’ютером; у [№754 Громов Е.В., Бойченко В.В. Интеллектуальный контролирующий модуль для допуска к занятиям по программированию // Матеріали Всеукр. наук.-метод. студ. конф. "Методика навчання з технічних дисциплін" (23-25 листопада 2004 р.). - Харків: УІПА, 2004. - С. 53.] – опис контролюючої системи для допуску до лабораторних робіт.

Вірогідність та аргументованість результатів дослідження забезпечена: обраними методологічними основами дослідження; відповідністю методів дослідження його меті та завданням; відповідністю основних положень дисертації відомим результатам психолого-педагогічних та дидактичних досліджень; використанням випробуваного математичного апарату для розв’язання окремих завдань; статистично достатнім обсягом емпіричних даних педагогічного експерименту. Достовірність результатів дослідження підтверджено позитивними результатами впровадження розробленої методики у навчальний процес з комп'ютерних дисциплін декількох вищих навчальних закладів.

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи доповідалися на міжнародних науково-методичних конференціях “Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі” (Харків, 1997), “Нові технології навчання у вищих та середніх навчальних закладах” (Рівно, 1997), “Застосування персональних комп'ютерів у наукових дослідженнях і навчальному процесі” (Харків, 1998), “Методичні та організаційні аспекти використання мережі ІНТЕРНЕТ у закладах науки та освіти” (Вінниця, 1998), “Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір” (Вінниця, 1999), “Комп’ютери в навчальному процесі” (Умань, 1999), “Методика навчання з технічних дисциплін” (Харків, 2004), XXXVII науково-практичній конференції УІПА (Харків, 2004), засіданнях і спільних семінарах кафедри інформатики та комп'ютерних технологій, кафедри загальної та інженерної психології й кафедри педагогіки та методики професійного навчання УІПА.

Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано 31 наукову роботу (13 без співавторів), з них 5 статей опубліковано в спеціалізованих виданнях, які входять у перелік ВАК, 8 статей опубліковано в інших наукових виданнях, 8 статей опубліковано в зарубіжних виданнях, 8 тез доповідей та 2 монографії (у співавторстві), й 13 навчально-методичних розробок, що сприяють реалізації розробленої методики.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку літератури на 23 сторінках з 251 джерела, (з яких 10 іноземною мовою), та 17 додатків на 157 сторінках.

Повний обсяг роботи – 392 сторінки (обсяг основного тексту 175 сторінок). Робота містить 29 таблиць на 21 сторінці та 31 рисунок на 16 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтованоактуальність й доцільність дослідження, визначено його об'єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання, методологічні та теоретичні основи, розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, сформульовано основні положення, які винесено на захист, визначено особистий внесок здобувача в роботах, які написано у співавторстві, наведено дані щодо апробації та впровадження результатів дослідження.

У