LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін

першому розділі “Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів як педагогічна проблемапроведено аналіз стану проблеми формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у психолого-педагогічній та спеціальній літературі, визначено перелік педагогічних знань і вмінь, які можна конкретизувати та доповнювати в процесі навчання комп'ютерних дисциплін, проведено класифікацію засобів реалізації професійної спрямованості, окреслено можливі засоби реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін, обґрунтовано концепцію навчання.

На основі аналізу педагогічної системи підготовки інженерів-педагогів, розглянутої в роботах С.Ф. Артюха, А.Т. Ашерова, О.Е. Коваленко, В.І. Лобунця визначено, що одним зі шляхів підготовки кваліфікованих викладачів спеціальних дисциплін, спроможних використовувати комп'ютерні засоби в педагогічній діяльності, є формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп’ютерних засобів, на основі педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін. Аналіз науково-педагогічної літератури показав, що професійна і педагогічна спрямованість є засобом підвищення ефективності навчання та одним з дидактичних принципів педагогіки вищої школи (М.Ш. Аліпова, А.П. Верхола, Н.В. Володіна, О.Г. Мордкович та інші). У той самий час, аналіз назв і анотацій 2528 педагогічних дисертацій, захищених за період 1993-2005 рр., свідчить про недостатню дослідженість проблеми педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін.

На основі аналізу всього спектру напрямів використання комп'ютерних засобів у діяльності педагога (С.І. Архангельський, Є.І. Машбиць, В.Я. Ожогін, Л.І. Павлюк та інші) визначено педагогічні знання та вміння, які можна конкретизувати і доповнювати з погляду використання комп’ютерних засобів. На їх основі сформульовано перелік педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, за такими напрямами: підготовка та викладання навчального матеріалу за допомогою комп’ютерних засобів; розробка навчальних систем та здійснення контролю успішності учнів за їхньою допомогою; комп’ютерне моделювання навчального процесу; комп’ютерне оброблення результатів навчання учнів.

На основі аналізу робіт з проблеми професійної спрямованості (В.В. Волкова, В.В. Дудка, О.Я. Іванців, Г.О. Ковальчук, Т.В. Крилова, В.Я. Ожогін, А.М. Ясинський) проведено класифікацію засобів реалізації професійної спрямованості, яку можна застосовувати для педагогічної спрямованості в інженерно-педагогічному ВНЗ. Установлено, що вибір засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу є основою визначення та обґрунтування методів, форм і засобів навчання. На основі аналізу робочих програм з комп'ютерних дисциплін, що їх вивчають на кафедрі інформатики та комп'ютерних технологій Української інженерно-педагогічної академії, визначено можливу множину засобів реалізації педагогічної спрямованості, які дозволяють сформувати в майбутніх інженерів-педагогів педагогічні знання та вміння, пов’язані з використанням комп'ютерних засобів.

Аналіз відомих концепцій навчання дозволив зробити висновок щодо доцільності використання основних положень теорії поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна) для розв’язання завдань дослідження.

Проведена робота дозволила обґрунтувати доцільність формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп’ютерних засобів, у процесі навчання комп’ютерних дисциплін та визначити можливі шляхи розв’язання цієї проблеми.

У другому розділі “Теоретичні й методичні основи формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп’ютерних дисциплін” теоретично обґрунтовано та розроблено методику формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін.

На основі виділених у першому розділі педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, й положень теорії цілепокладання побудовано ієрархічне дерево стратегічних і тактичних цілей навчання розробленої методики. Компоненти цієї методики, як було визначено в першому розділі, мають бути визначені та обґрунтовані на основі педагогічної спрямованості навчального процесу. Для визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості, які доцільно використовувати у процесі навчання комп'ютерних дисциплін, розроблено відповідний метод. Метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості полягає у виконанні такої послідовності дій: конкретизувати множину засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін з погляду можливостей впровадження у конкретних умовах; визначити множину засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін, які забезпечують якість навчання цих дисциплін та відповідають сучасному розвитку педагогічної науки; розробити граф заходів з упровадження засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін, що входять в визначену множину; проаналізувати граф заходів, що полягає в визначенні доцільності використання того чи іншого засобу реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін; експериментально перевірити ефективність засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін.

У процесі дослідження з урахуванням відібраних засобів реалізації педагогічної спрямованості внесено зміни в зміст дисциплін “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Програмування та комп'ютерні технології рішення економічних задач”, “Технічні засоби навчання”, факультативних курсів “Засоби створення навчальних систем”, “Методика викладання інформатики” та запропоновано нові технології навчання комп'ютерних дисциплін.

Педагогічні знання та вміння, пов’язані з використанням комп'ютерних засобів, формуються в процесі навчання окремих розділів і тем комп'ютерних дисциплін. Наприклад, знання та вміння щодо комп’ютерного оброблення результатів навчання формуються у процесі навчання дисципліни “Інформатика та обчислювальна техніка” а саме: шляхом розгляду прикладів розв’язання задач обліку успішності під час викладання матеріалу з оброблення масивів й шляхом використання методичних вказівок, які містять завдання на оброблення результатів успішності за допомогою табличного процесора MS Excel. Знання та вміння щодо комп’ютерного моделювання навчального процесу формуються в ході навчання дисципліни “Програмування та комп'ютерні технології рішення економічних задач” шляхом введення нового розділу “Моделі та комп’ютерні