LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін

технології навчання”. Знання та вміння щодо розроблення та застосування навчальних систем студенти набувають під час проходження факультативного курсу “Засоби створення навчальних систем”. Знання та вміння щодо підготовки й викладання навчального матеріалу за допомогою комп’ютерних засобів студенти набувають під час навчання дисципліни “Технічні засоби навчання” та факультативного курсу “Методика викладання інформатики” тощо.

На основі теорії поетапного формування розумових дій розроблено методику формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів. При цьому формування виділених у першому розділі дисертації знань і вмінь розглянуто на шести етапах формування розумових дій. Відповідно до цілей навчання в межах методики визначено та обґрунтовано принципи, методи, організаційні форми, технології та засоби навчання на кожному етапі.

Виділено два основні напрями формування педагогічних знань і вмінь: під час проведення комплексу лекційних і лабораторних занять та тільки під час лабораторних занять. В межах першого напряму застосовано технології навчання, спрямовані на формування мотивації та нових знань, засновані на груповій та індивідуальній взаємодії, репродуктивній, проблемно-розвивальній та евристичній діяльності студентів; і методи навчання: методи організації та проведення навчально-пізнавальної діяльності (лекція-бесіда, лекція, тренувальні та творчі вправи, самостійна робота), методи контролю в навчанні (опитування, письмові роботи і контрольні лабораторні роботи). У межах другого напряму застосовано технології навчання, спрямовані на формування мотивації та нових вмінь, засновані на груповій, спрямовано-диференційованій й індивідуальній взаємодії, евристичній та творчій діяльності студентів; та методи навчання: методи організації та проведення навчально-пізнавальної діяльності (пояснення, розв’язання ситуаційних задач, пробні та творчі вправи, самостійна робота), методи контролю в навчанні (контрольні лабораторні роботи, машинний контроль).

У третьому розділі “Експериментальне дослідження та впровадження методики формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін” описано організацію, проведення та результати аналізування експерименту з перевірки та реалізації наукових результатів, наведено відомості щодо їх упровадження.

З метою перевірити ефективність розробленої методики проведено експериментальне дослідження, до якого було залучено 315 студентів. Дослідження було проведено за трьома напрямами: дослідження рівня професійної орієнтації майбутніх інженерів-педагогів; дослідження педагогічних знань майбутніх інженерів-педагогів, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів; дослідження педагогічних вмінь майбутніх інженерів-педагогів, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів.

Дослідження рівня професійної орієнтації полягало в анкетуванні студентів з питання їх подальшої професійної діяльності. Аналіз результатів анкетування на 2-му і 5-му курсах дозволив зробити висновок, що на 2 курсі тільки половина студентів зацікавлена в отриманні педагогічних знань, тоді як на 5 курсі, після навчання комп’ютерних дисциплін на основі розробленої методики, уже близько 80% студентів бажають стати викладачами спеціальних дисциплін. Отже, упровадження розробленої методики сприяє зростанню рівня професійної орієнтації майбутніх інженерів-педагогів.

Щоб перевірити ефективність розробленої методики під час формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, було проведено констатувальний і формувальний етапи педагогічного експерименту. У ході констатувального експерименту визначено початковий рівень педагогічних знань студентів, досліджено однорідність контрольних і експериментальних груп. На основі критерію Вілкоксона-Манна-Уітні для двох незалежних вибірок з довірчою ймовірністю 0,95 установлено, що рівень початкових педагогічних знань студентів контрольних і експериментальних груп не має суттєвих відмінностей.

Формувальний експеримент проведено у процесі навчання студентів контрольних і експериментальних груп комп'ютерних дисциплін і факультативних курсів. При цьому студенти контрольних груп навчалися за звичайними робочими програмами дисциплін і фактично не відвідували факультативні курси. Студенти експериментальних груп навчалися за зміненими робочими програмами (згідно з розробленою методикою), практично всі відвідували факультативні курси.

Ефективність методики під час формування педагогічних знань перевірено на основі оцінок студентів з окремих тем дисциплін “Технічні засоби навчання”, “Теорія та історія педагогіки”, “Професійна педагогіка”, “Методика професійного навчання”. При цьому теми педагогічних дисциплін, з яких оцінювалися знання студентів, вибиралися відповідно до педагогічних знань, виділених у першому розділі як такі, що можна конкретизувати та доповнювати з погляду використання комп’ютерних засобів. З метою порівняти сформованість педагогічних знань студентів експериментальних та контрольних груп, було використано медіанний критерій непараметричної статистики. Графічно результати експерименту зображено на рис. 1 і рис. 2.Рис. 1. Результати успішності з дисципліни “Професійна педагогіка”

Рис. 2. Результати успішності з дисципліни “Методика професійного навчання”


Результати експерименту з довірчою ймовірністю 0,95 на основі медіанного критерію свідчать, що рівень сформованості педагогічних знань студентів експериментальних груп, які навчалися на основі розробленої методики, вищий за рівень сформованості відповідних знань студентів контрольних груп.

Ефективність методики під час формування педагогічних вмінь перевірялася на основі оцінок студентів за виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічні засоби навчання” і за результатами проходження педагогічної практики, передбаченої навчальним планом підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у 8-му семестрі. Аналіз результатів експериментів дозволяє з довірчою ймовірністю 0,95 на основі медіанного критерію зробити висновок щодо переваг рівня сформованості педагогічних вмінь студентів експериментальних груп над рівнем сформованості відповідних вмінь студентів контрольних груп.

Таким чином, можна вважати, що справедливість висунутої гіпотези дослідження підтверджено. Розроблена методика формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп’ютерних дисциплін є ефективною та сприяє зміцненню й систематизації базових педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів.

висновки

1. Аналіз