LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін

психолого-педагогічної літератури, нормативних документів і потреб системи професійної освіти дозволив виявити й обґрунтувати доцільність додаткової педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі навчання комп'ютерних дисциплін з метою ефективно сформувати педагогічні знання та вміння. Установлено, що підготовку кваліфікованих викладачів спеціальних дисциплін, спроможних використовувати комп’ютерні засоби у педагогічній діяльності, доцільно здійснювати на основі педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін.

2. Визначено, що теоретичними засадами формування педагогічних знань і вмінь в майбутніх інженерів-педагогів має стати множина педагогічних знань і вмінь, які можна конкретизувати і доповнювати з погляду використання комп'ютерних засобів. З метою сформувати такі педагогічні знання і вміння, доцільно використовувати засоби реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін. Ці засоби дозволяють визначити та обґрунтувати компоненти методики формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів. В основу концепції навчання, на якій ґрунтується розроблена методика, покладено теорію поетапного формування розумових дій.

3. Множина засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу та перелік педагогічних знань і вмінь потребують встановлення відповідності. Для встановлення такої відповідності розроблено метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін. Метод дозволяє відібрати і конкретизувати засоби реалізації педагогічної спрямованості, що відповідають реальному навчальному процесу з комп’ютерних дисциплін й дозволяють формувати необхідні педагогічні знання та вміння. Результати роботи методу стали основою формування змісту педагогічно спрямованого навчального матеріалу та визначення технологій його викладання.

., Основою доцільно розробити і теоретично обґрунтувати метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу з комп'ютерних дисциплін

4. Результати роботи методу визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості дозволили здійснити вдосконалення навчального матеріалу дисциплін “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Технічні засоби навчання”, “Програмування та комп'ютерні технології рішення економічних задач” і факультативних курсів “Методика викладання інформатики”, “Засоби створення навчальних систем”. Удосконалення полягає в уведенні педагогічно спрямованих навчальних розділів і тем, що сприяє формуванню педагогічних знань і вмінь в процесі навчання комп’ютерних дисциплін.

5. Розроблено і теоретично обґрунтовано методику формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін. В основу методики покладено педагогічну спрямованість навчального процесу з комп'ютерних дисциплін. У межах методики визначено основні цілі навчання. На основі засобів, виділених за допомогою методу визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу, і теорії поетапного формування розумових дій визначено та теоретично обґрунтовано складові методики - принципи, методи, організаційні форми, технології та засоби навчання, а також розроблено методики навчання окремих тем і розділів дисциплін “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Технічні засоби навчання”, “Програмування та комп'ютерні технології рішення економічних задач” і факультативних комп'ютерних курсів. Використання лекцій-бесід, методів розв’язання ситуаційних задач і творчих вправ сприяє ефективному формуванню педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп’ютерних засобів, та мотивації до педагогічної діяльності. Технології навчання, засновані на проблемно-розвивальній та евристичній діяльності, дозволяють підвищити рівень самостійної роботи студентів.

6. Реалізацію розробленої методики здійснено на основі підготовлених, експериментально перевірених і впроваджених у навчальний процес інструментальних засобів, а саме: авторської інструментальної системи, що дозволяє непрофесійним користувачам розробляти якісні автоматизовані навчальні системи; контролюючої системи для допуску до лабораторних робіт; інформаційної системи аналізування та оброблення результатів модульно-рейтингової системи обліку успішності.

7. Експериментальною перевіркою розробленої методики підтверджено доцільність її застосування для формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, і для підвищення ефективності педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Зазначене вище підтверджує гіпотезу дослідження й свідчить про виконання поставлених мети та завдань дослідження.

8. У навчальний план підготовки студентів спеціальностей 8.010104.36 “Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні” і 8.010104.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” включено дисципліну “Педагогічна спрямованість спеціальних дисциплін”, метою якої є навчання майбутніх викладачів системи професійно-технічної освіти теоретичним і методичним основам викладання навчального матеріалу на основі реалізації педагогічної спрямованості спеціальних дисциплін; розроблено методичне забезпечення для даної дисципліни.

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем підвищення ефективності педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Подальші дослідження слід спрямувати на розвиток теоретичної та методичної бази педагогічної підготовки інженерів-педагогів на основі педагогічної спрямованості навчального процесу із загальнонаукових та інженерних дисциплін.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ за ТЕМою ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

  • №272 Методологические и методические основы проектирования технологий оценки качества учебно-познавательной деятельности студентов при изучении инженерных дисциплин / С.Ф. Артюх, В.М. Приходько, Т.В. Ящун, А.Т. Ашеров, Е.В. Громов, И.В. Фёдоров / Под ред. В.М. Жураковского. - М.: МАДИ(ТУ); Харьков: УИПА, 2002. - 180 с.

  • №757 Педагогічна спрямованість навчального процесу в інженерній педагогіці / О.Е. Коваленко, А.Т. Ашеров, Є.В. Громов, Т.В. Ящун, Г.І. Сажко - Харків: УІПА, 2005. - 124 с.

    Статті у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  • №160 Громов Є.В. Шляхи забезпечення сучасних потреб у комп’ютерних навчаючих системах // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. ХДПУ. - Харків: Медіа група, 1999. - Вип. 12. - С. 37-40.

  • №248 Громов Е.В. Средства реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике:


  •