LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін

- Умань: Інкомтех, 1999. - С. 33-35.

 • №755 Громов Е.В., Лихолоб П.Г. Подход к обеспечению учебного процесса по техническим дисциплинам компьютерными обучающими системами // Матеріали Всеукр. наук.-метод. студ. конф. "Методика навчання з технічних дисциплін" (23-25 листопада 2004 р.). - Харків: УІПА, 2004. - С. 66.

 • №754 Громов Е.В., Бойченко В.В. Интеллектуальный контролирующий модуль для допуска к занятиям по программированию // Матеріали Всеукр. наук.-метод. студ. конф. "Методика навчання з технічних дисциплін" (23-25 листопада 2004 р.). - Харків: УІПА, 2004. - С. 53.

 • №276 Громов Е.В. Экспериментальное исследование педагогической эффективности применения средств реализации педагогической направленности в учебном процессе кафедры ИКТ // Зб. наук. пр. XXXVII наук.-практ. конф. (4-6 лютого 2004 р.). - Харків: УІПА, 2004. - Секція 4: Радіоелектроніка, інформатика і кібернетика - С. 48-50.

  Навчально-методичні видання

 • Модели и компьютерные технологии обучения. Приобретение начальных навыков создания обучающих программ с помощью инструментальной системы CADIS. Метод. указания к лабораторной работе № 1. Для всех специальностей / Е.В. Громов. - Харьков: УИПА, 1998. - 36 с.

 • Инструментальные средства создания обучающих систем. Уч.-метод. материалы для самостоятельной работы студ. Для всех специальностей / Е.В. Громов. - Харьков: УИПА, 1998. - 52 с.

 • Уч.-метод. указания по изучению темы “Модели и компьютерные технологии обучения. Прогноз качества учебно-познавательной деятельности студента на основе метода группового учета аргументов” для всех инженерно-педагогических специальностей / Е.В. Громов, Т.В. Ящун. - Харьков: УИПА, 1998. - 30 с.

 • Уч.-метод. указания по изучению темы “Модели и компьютерные технологии обучения. Прогноз качества учебно-познавательной деятельности студента на базе нечеткой логики” для всех инженерно-педагогических специальностей / Е.В. Громов, Т.В. Ящун. - Харьков: УИПА, 1998. -30 с.

 • Технічні засоби навчання. План-конспект лекцій. Для всіх інженерно-педагогічних спеціальностей / А.Й. Якимов, Є.В. Громов - Харків: УІПА, 2002 - 38 с.

 • Метод. вказівки до лабораторних робіт № 1-7 з дисципліни “Технічні засоби навчання” / Є.В. Громов, В.В. Сосновський. - Харків: УІПА, 2002. - 30 с.

 • Інформаційні технології. Метод. вказівки до лабораторної роботи “Придбання початкових умінь роботи з електронною таблицею MS Excel” для всіх інженерно-педагогічних спеціальностей / А.Т.Ашеров, Є.В.Громов. - Харків: УІПА, 2006. - 44 с.

 • Конспект лекцій з дисциплін циклу “Інформатика”. “Частина III. Інформаційні технології” / О.В. Білова, Є.В. Громов, Т.В. Ящун. - Харків: УІПА, 2006. - 131 с.

 • Розробка документів навчального призначення за допомогою текстового процесора MS Word. Навч.-метод. матеріали для самостійної роботи студентів. Для всіх інженерно-педагогічних спеціальностей / Є.В. Громов, Т.В. Ящун. - Харків: УІПА, 2006. - 15 с.

 • Інформаційні технології. Метод. вказівки до лабораторної роботи “Оперативний облік поточної успішності студентів за допомогою СКБД MS Access” для всіх інженерно-педагогічних спеціальностей / Є.В. Громов, Т.В. Ящун. - Харків: УІПА, 2006. - 19 с.

 • Програмування і комп'ютерні технології рішення економічних задач. Метод. вказівки до виконання курсового проекту „Комп`ютерні технології рішення професійних задач” для спеціальності 7.010100.30 / А.Т. Ашеров, Є.В. Громов - Харків: УІПА, 2006. - 29 с.

 • Курс лекцій “Педагогічна спрямованість спеціальних дисциплін” / Є.В. Громов. - Харків: УІПА, 2006. - 68 с.

 • Метод. вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни “Педагогічна спрямованість спеціальних дисциплін” для студентів спеціальностей 8.010104.36 і 8.010104.29 / Є.В. Громов. - Харків: УІПА, 2006. - 158 с.


  Громов Є.В. Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп’ютерних дисциплін. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2006.

  Дисертацію присвячено проблемі формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін. Обґрунтовано доцільність навчання комп'ютерних дисциплін на основі педагогічної спрямованості для розв’язання проблеми дослідження. Визначено педагогічні знання та вміння, пов’язані з використанням комп'ютерних засобів, які доцільно формувати у процесі навчання комп'ютерних дисциплін. Розроблено та теоретично обґрунтовано метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу.

  Теоретично обґрунтовано та розроблено методику формування в майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін.

  Експериментально обґрунтовано ефективність розробленої методики для формування педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп'ютерних засобів, підвищення якості знань та вмінь з окремих тем базових педагогічних дисциплін, становлення професійної орієнтації майбутніх інженерів-педагогів. Основні результати дослідження впроваджено в навчальний процес декількох вузів.

  Ключові слова: майбутні інженери-педагоги, педагогічні знання та вміння, методика формування педагогічних знань і вмінь, педагогічна спрямованість навчального процесу з комп'ютерних дисциплін, засоби реалізації педагогічної спрямованості, комп'ютерні засоби.


  Gromov E.V. Forming of pedagogical knowledge and skills of future engineers-teachers at training process of computer disciplines. – Manuscript.

  This thesis on receiving of scientific degree of pedagogic sciences Candidate by speciality 13.00.02 – theory and methods of training (technical disciplines). Ukrainian Engineering Pedagogic Academy, Kharkiv, 2006.

  This thesis is devoted to the problem of pedagogical knowledge and abilities forming, connecting with using of computer facilities, of future engineers-teachers at training process of computer disciplines. To solve the research problem, it was substantiated necessity to train of computer disciplines on the base of pedagogical orientation. The pedagogical knowledge and ability, connecting with using of computer facilities, which it’s necessity to form at training process of computer disciplines are defined. The method of determination of great number of realization means of pedagogical orientation of computer disciplines is developed and grounded in theory.

  The methods of forming of pedagogical knowledge and


 •