LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАПАДАЛКО Ніна ЙосипівнаУДК 373.51:37.03ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ

В МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукЖитомир-2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України, м. Луцьк


Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент Академії педагогічних наук України

Нісімчук Андрій Сергійович,

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, завідувач кафедри педагогіки.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Гуревич РоманСеменович,

Вінницький державний педагогічний університет

ім. Михайла Коцюбинського, директор

Інституту перспективних технологій, економіки і

фундаментальних наук;


кандидат педагогічних наук, професор

Вітвицька Світлана Сергіївна,

Житомирський державний університет

імені Івана Франка, м. Житомир,

професор кафедри педагогіки.


Захист відбудеться 18 листопада 2008 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.053.01. у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, 2-й поверх, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка (10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40).


Автореферат розісланий ,,17” жовтня 2008 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.А. Сейко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Оновлення системи освіти в контексті інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави потребує підготовки нової генерації фахівців, здатних до ефективної діяльності у сучасному інформаційному просторі, що визначається пріоритетним завданням у законах України „Про освіту” (1996 р.), „Про загальну середню освіту” (1996 р.), „Про вищу освіту” (2002 р.), а також ,,Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті” (2001 р.).

Серед головних напрямів реалізації програмних завдань модернізації освіти виділяються: забезпечення розвитку професійної освіти; запровадження сучасних інформаційних технологій і науково-методичних досягнень у навчальний процес вищих навчальних закладів; підготовка висококваліфікованих програмістів, спроможних творчо розв’язувати поставлені завдання. Особливе значення для їх вирішення має засвоєння майбутніми програмістами математичних дисциплін та підвищення якості знань, оскільки саме математичні курси складають підґрунтя їхньої фахової підготовки.

На основі аналізу сучасних наукових підходів до проблеми формування професійних знань виділено пріоритетні: філософсько-психологічний, орієнтований на дослідження глибинних механізмів засвоєння знань (Б. Гершунський, С. Гессен, П. Копнін, Л. Ланда, А. Леонтьєв, В. Шадріков),; педагогічний, що розглядає структурування змісту навчання (Б. Коротяєв, І. Малафіїк); методичний, у межах якого вивчаються основні функції знань як провідного елемента освіти (М. Алексюк, В. Галузинський, М. Євтух, В. Чайка), розглядаються методи систематизації знань у навчальному процесі (Ю. Бабанський, М. Кларін, В. Оніщук).

Дослідження процесу формування професійних знань представлене в науковій літературі в таких аспектах: обґрунтування ролі здібностей, у тому числі й математичних, в успішності засвоєння знань (Б. Ананьєв, О. Ковальов, М. Мясищев); специфіка засвоєння знань у ході виконання системи завдань навчально-професійної діяльності (Н. Тализіна, М. Левітов, Є. Мілерян).

Аналіз науково-методичної літератури, вивчення досвіду вищої школи, багаторічний авторський досвід викладання математичних дисциплін майбутнім програмістам засвідчили, що в результаті недостатньо сформованого рівня математичних знань, професійні – носять формальний характер і не відповідають вимогам їх комплексного використання у діяльності сучасного фахівця. Спроби координації навчального процесу за традиційними методиками не дають бажаних результатів, що стає причиною виникнення низки суперечностей, а саме: між державними вимогами до професійного рівня майбутніх програмістів та реальним станом їх підготовки; між потребою застосування у діяльності фахівців математичних знань і недостатнім рівнем розуміння їх математичного представлення; між прикладним характером математичних знань та вмінь у професійній діяльності та недостатньою сформованістю у студентів навичок застосування математичних методів для розв’язання професійних завдань.

У процесі здійснення системного аналізу досліджень інших авторів, виявлено, що поза увагою вчених залишилася проблема підвищення ефективності формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. Недостатня дослідженість цього аспекту проблеми і необхідність введення технологічних механізмів у процес професійної підготовки майбутнього фахівця зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: ,,Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін”.

Зв'язок роботи з науковими темами, планами, програмами. Дисертаційне дослідження виконувалося згідно з комплексною науковою темою Інституту педагогічних технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки ,,Педагогічна технологія у сучасному ВНЗ”. Тема затверджена вченою радою Волинського державного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 20.02.2007) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 2 від 27.02.2007).

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати модель та експериментально перевірити технологію формування професійних знань у майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання