LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін

циклу.

Результати порівняльного експериментального дослідження свідчать про переваги якісних і кількісних показників у студентів експериментальних груп. Доведено, що підвищенню ефективності професійної підготовки майбутніх програмістів сприяє впровадження в практику діяльності змісту спецкурсу ,,Основи факторного аналізу ”.

У ході дослідження визначено особливості методичних підходів до формування професійних знань, а саме, встановлено місце і роль факторного аналізу в професійній підготовці програмістів: факторний аналіз є складовою змістового компонента підготовки; у системі професійних знань вивчення факторного аналізу дасть змогу реалізувати проміжні цілі (вибору і трансформації математичних моделей явищ і процесів; складання та обслуговування програм; оцінки якості програм), а також впливати на загальну мету - більш повну й якісну підготовку майбутніх програмістів на основі формування системи професійних знань.

Підсумки формувального й узагальнюючого етапів експерименту засвідчили, що отримані за допомогою факторного аналізу та інших методів математичної статистики результати підтверджують достовірність висновків щодо його ефективності.

5. На основі результатів дослідження підготовлено та апробовано цикл методичних рекомендацій щодо вдосконалення підготовки студентів технічних спеціальностей до використання у професійній діяльності знань з математики.

Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми формування професійних знань програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. Отримані результати підтверджують необхідність подальшого теоретичного та експериментального дослідження цієї проблеми, зокрема визначення та обґрунтування умов застосування факторного аналізу для оцінки якості виконання професійних завдань, оцінки надійності функціонування комп’ютерних комплексів, систем та мереж.

Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях автора:

Методичні рекомендації:

 • Падалко Н.Й. Програмне забезпечення задач електроенергетики / А.М. Падалко, Н.Й. Падалко : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.090600 „Електротехнічні системи електроспоживання” вcix форм навчання. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету, 2005. - 78 с.

 • Падалко Н.Й. Програмне забезпечення задач електроенергетики / А.М. Падалко, Н.Й. Падалко : методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 6.090600 „Електротехнічні системи електроспоживання” заочної форми навчання. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету, 2006. - 65 с.

 • Падалко Н.Й. Програмне забезпечення задач електроенергетики / А.М. Падалко, Н.Й. Падалко : методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 6.090600 „Електротехнічні системи електроспоживання” вcix форм навчання. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету, 2006. - 55 с.

  Статті у фахових виданнях:

 • Падалко Н.Й. Факторний аналіз успішності студентів з математичних дисциплін / Н.Й. Падалко // Проблеми педагогічних технологій. - 2001. - №3. - С. 242-247.

 • Падалко Н.Й. Використання педагогічних технологій факторного аналізу в підготовці майбутніх інженерів-програмістів / Н.Й. Падалко // Педагогічний пошук. - 2005. - № 4. - С. 68-70 .

 • Падалко Н.Й. Педагогічні технології дослідження мотиваційної спрямованості професійної підготовки інженера-програміста / Н.Й. Падалко, А.М. Падалко // Проблеми педагогічних технологій. - 2005. - № 1. - С. 199-206.

 • Падалко Н.Й. Застосування педагогічних технологій факторного аналізу у навчальному процесі технічних спеціальностей / Н.Й. Падалко, А.М. Падалко // Проблеми педагогічних технологій. - 2005. - № 2. - С. 23-30.

 • Падалко Н.Й. Нові педагогічні технології. Підготовка інженерів-програмістів методами факторного аналізу / Н.Й. Падалко // Педагогічний пошук. - 2006. - № 1. - С. 63-65.

 • Падалко Н.Й. Використання факторного аналізу в процесі професійної підготовки програмістів / Н.Й. Падалко, А.М. Падалко // Проблеми педагогічних технологій. - 2006. - № 2-4. - С. 433-449.

 • Падалко Н.Й. Оптимізація професійної підготовки програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін / Н.Й. Падалко // Проблеми педагогічних технологій. - 2007. - № 1-4. - С. 188-193.

 • Падалко Н.Й. Ефективність самоорганізації – основний критерій формування професійних знань майбутніх програмістів / Н.Й. Падалко // Проблеми педагогічних технологій. - 2008. - № 1. - С. 128-131.

  Інші публікації

 • Падалко Н.Й. Використання педагогічних технологій факторного аналізу в особистісно орієнтованій підготовці майбутніх інженерів / Н.Й. Падалко, А.М. Падалко // Науковий вісник Університету ,,Львівський Ставропігіон”: Серія психолого-педагогічна. – Львів: Видавництво Університету ,,Львівський Ставропігіон”, 2007. – Вип. ІІІ. – С. 91-96.

 • Падалко Н.Й. Дослідження змісту та форм професійної підготовки студентів з використанням технологій факторного аналізу / Н.Й. Падалко, А.М. Падалко // Розвиток наукових досліджень: міжнародна науково-практична конференція, 27-29 листопада 2006. - Полтава, 2006. - С. 13-14.

 • Падалко Н.Й. Покращення надійності роботи системи енергопостачання рентгенівського стаціонарного діагностичного комплексу з використанням технологій факторного аналізу / Н.Й. Падалко, А.М. Падалко : міжнародна науково-технічна конференція, червень 2006. - Луцьк, 2006. - С. 38-41.

 • Падалко Н.Й. Створення інтелектуально-інформаційної системи підтримки ухвалення рішень для підвищення надійності роботи системи енергопостачання рентгенівського стаціонарно-діагностичного комплексу на базі пакету MATHCAD / Н.Й. Падалко, А.М. Падалко: міжнародна науково-технічна конференція, червень 2008. - Луцьк, 2008. - С. 115-120.


  Падалко Н.Й. Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. - Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2008.

  Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. Здійснено аналіз категорійно-понятійного апарату дослідження, розглянуто наукові підходи до формування професійних знань у педагогічній теорії,


 •