LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки

Харківський національний педагогічний університет

імені Г. С. Сковороди
ПРИЙМА Сергій Миколайович


УДК 378.147ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Мелітопольському державному педагогічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент АПН України

Євдокимов Віктор Іванович,

Харківський національний педагогічний

університет ім. Г.С. Сковороди, перший проректор, завідувач кафедри теорії і методики професійної освіти.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Коваленко Олена Едуардівна,

Українська інженерно-педагогічна академія,

ректор;


кандидат педагогічних наук, доцент

Ткачова Наталія Олександрівна,

Харківський національний університет ім. В. Каразіна,

доцент кафедри педагогіки.Провідна установа: Херсонський державний університет, кафедра педагогіки та психології, Міністерство освіти і науки України,

м. Херсон.


Захист відбудеться 21 лютого 2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В).

Автореферат розісланий 19 січня 2006 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.А. Штефан

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і ступінь дослідження проблеми. Сучасний етап розвитку педагогічної освіти України визначається тенденціями до інтеграції в європейський освітній простір. Подальша демократизація системи освіти, її гуманізація, здійснення особистісно зорієнтованого підходу до учня зумовлюють істотні зміни освітніх пріоритетів і висувають принципово нові вимоги до професійно-педагогічної підготовки вчителя.

Фахова досконалість сучасного вчителя все більше характеризується рівнем його педагогічної культури, що визначає ефективність педагогічних дій.

Технологічна культура як складник професійності вчителя віддзеркалює його здатність приймати рішення та діяти відповідно до особливостей застосування сучасних педагогічних та інформаційних технологій.

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється значна увага певним аспектам професійної підготовки майбутнього вчителя, зокрема змістові педагогічної освіти (А.М. Алексюк, А.М. Бойко, С.У. Гончаренко, В.І. Євдокимов, М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, В.І. Луговий, І.П. Підласий, І.Ф. Прокопенко, В.В. Сагарда, Г.В. Троцко), вдосконаленню технологій навчання майбутнього вчителя (В.І. Бондар, О.Г. Мороз, О.Я. Савченко, Т.С. Яценко та ін.), підготовці майбутніх учителів до формування творчої особистості учня (В.О. Моляко, С.О. Сисоєва), професійній готовності до педагогічної праці (К.М. Дурай-Новакова, Л.В. Кондрашова, В.О. Моляко, В.О. Сластьонін), педагогічній компетентності як сукупності якостей, що визначають ефективність професійно-педагогічної підготовки (В.П. Бездухов, Ю.В. Варданян, В.Г. Моторіна, Г.О. Михані, Л.Л. Хоружа), порівняльному аналізові моделей професійної підготовки вчителя (Н.В. Абашкіна, О.В. Сухомлинська, Л.П. Пуховська), формуванню професійної культури майбутнього вчителя та окремих її складників (В.М. Гриньова, В.Й. Гриньов, Т.В. Іванова, Н.Б. Крилова, Н.В. Морзе, В.О. Семиченко, Л.В. Столяревська).

Водночас технологічна культура вчителя не знайшла спеціального вивчення у психолого-педагогічних дослідженнях. Аналіз наукових розробок з окресленої проблеми засвідчує, що дослідження технологічної культури вчителя знаходяться на периферії наукового пошуку. Передусім відсутні роботи, в яких науково обґрунтовані саме поняття, зміст, система і чинники формування технологічної культури майбутніх учителів у процесі професійно-педагогічної підготовки.

В умовах формування інформаційно-технологічного суспільства та підготовки вчителя нової генерації особливого значення набуває проблема технологічної культури вчителя інформатики.

Таким чином, суперечність між об’єктивною необхідністю підготовки вчителя інформатики, здатного до виконання професійної діяльності в умовах упровадження педагогічних та інформаційних технологій, з одного боку, і відсутністю науково обґрунтованого варіанта педагогічної технології формування технологічної культури у процесі професійно-педагогічної підготовки студентів - майбутніх учителів інформатики, з іншого боку, дозволили сформулювати наукове завдання цього дослідження, яке полягає в необхідності розробки педагогічної моделі технологічної культури майбутніх учителів інформатики.

Актуальність і недостатня розробленість проблеми й зумовили вибір теми дисертаційного дослідження –“Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану наукових досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету (складник науково-дослідної теми кафедри інформатики і кібернетики “Інформаційні технології в навчальному процесі” ДР № 0102U00372) та плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, яка працює над проблемою “Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих закладах” (РК № 1-200199U004104). Тему дисертації узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол №3 від 30.03.2004 р.).

Мета дослідження – розробити і теоретично обґрунтувати модель технологічної культури майбутніх учителів інформатики та експериментально перевірити розроблене організаційно-методичне забезпечення формування технологічної культури у процесі професійно-педагогічної підготовки.

Гіпотеза дослідження. Ефективність формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики в процесі професійно-педагогічної підготовки підвищиться за умови:

  • розробки модельно-понятійної основи технологічної культури, що дозволить формувати цілісне уявлення про її структуру, функції, роль і місце в процесі професійної підготовки студентів - майбутніх учителів