LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки

інформатики;

 • визначення взаємозв’язку технологічної культури з іншими складниками професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя;

 • спеціальної організації навчально-виховного процесу, створення необхідних педагогічних умов, внесення змін і доповнень до змісту навчальних психолого-педагогічних і професійних дисциплін, введення спеціальних курсів, послідовної та систематичної роботи щодо формування окремих складників технологічної культури.

  Відповідно до мети та гіпотези визначено основні завдання дослідження:

 • Вивчити стан процесу формування технологічної культури вчителів інформатики в чинній системі їхньої професійно-педагогічної підготовки.

 • Здійснити аналіз такого педагогічного явища, як технологічна культура вчителя інформатики з метою розробки і теоретичного обґрунтування основних її положень.

 • Розробити організаційно-методичне забезпечення формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики в процесі професійно-педагогічної підготовки.

 • Експериментально перевірити ефективність розробленого організаційно-методичного забезпечення формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики.

  Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів інформатики.

  Предмет дослідження - технологічна культура майбутніх учителів інформатики як складник професійно-педагогічної культури.

  Теоретико-методологічною основою дослідження є:

  • загальна теорія навчання студентів (А.М. Алексюк, С.І. Архангельський, В.П. Безпалько, В.О. Сластьонін);

  • положення особистісно орієнтованої освітньої парадигми (І.Д. Бех, В.І. Євдокимов, О.М. Пєхота, І.Ф. Прокопенко, І.С. Якиманська);

  • теорія професійно-педагогічної діяльності (А.М. Бойко, С.У. Гончаренко, В.І. Лозова, Г.В. Троцко);

  • праці, присвячені формуванню професійної культури майбутнього вчителя та окремих її складників (В.Й. Гриньов, В.М. Гриньова, Т.В. Іванова, Н.Б. Крилова, Г.О. Михалін, Н.В. Морзе, М.К. Подберезький, В.О. Семиченко, Л.В. Столяревська, Л.Л. Хоружа);

  • праці з питань технологізації процесу навчання (І.М. Богданова, Г.Є. Гребенюк, Т.В. Гришина, М.Т. Громкова, Т.О. Дмитренко, Л.В. Зевіна, О.Е. Коваленко, Н.Н. Манько, О.М. Пєхота, А.І. Прокопенко, Л.М.Романишина, С.О. Сисоєва, Т.В. Тихонова, Н.І. Шиян, Л.В. Шмелькова);

  • методологія системного підходу (В.Г. Афанасьєв, І.В. Блауберг, А.А. Богданов, А.В. Катренко, М.С. Коган, В.П. Кузьмін, В.М. Садовський, А.Д. Урсул, А.І. Уємов, П.Г. Щедровицький, Е.Г. Юдін);

  • основні положення навчання інформатики (Н.В. Апатова, Л.І. Білоусова, А.І. Бочкін, А.Ф. Верлань, М.І. Жалдак, О.М. Макарчук, Ю.І. Машбиць, Н.В. Морзе, М.В. Мошель, М.О. Патланжоглу, Ю.С. Рамський, В.Д. Руденко).

  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, перевірки гіпотези були використані такі методи:

  • теоретичні – вивчення, аналіз та узагальнення філософської, культуро-логічної, психолого-педагогічної і навчально-методичної літератури з метою визначення стану й теоретичного обґрунтування проблеми дослідження; системно-структурні (класифікація, систематизація, аналіз та синтез); метод моделювання;

  • емпіричні – спостереження, діагностичні (бесіда, анкетування, тестування); педагогічний експеримент (пошуковий, констатувальний, формувальний); методи математичної статистики (статистична обробка результатів експериментальної роботи та їхня інтерпретація).

  Організація дослідження. Дослідження здійснювалося в три етапи протягом 2000-2005 років.

  Перший етап (2000-2001 рр.) - вивчено стан дослідженості проблеми в її теоретичному аспекті; сформульовано об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, висунуто гіпотезу дослідження, визначено програму дослідної роботи.

  Другий етап (2001-2003 рр.) - здійснено системне дослідження технологічної культури, що дало змогу розробити і теоретично обґрунтувати основні її положення; проаналізовано можливості формування технологічної культури в процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики; розроблено організаційно-методичне забезпечення формування технологічної культури студентів - майбутніх учителів інформатики; виконано основну частину експериментальної роботи; систематизовано і проаналізовано проміжні результати педагогічного експерименту; уточнено гіпотезу дослідження; результати дослідження впроваджено в діяльність вищих педагогічних закладів.

  Третій етап (2003 –– 2005 рр.) - проаналізовано та узагальнено результати формувального експерименту; розроблено методичні рекомендації для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації щодо формування технологічної культури в професійно-педагогічній діяльності; завершено написання та оформлення дисертаційної роботи.

  Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося в Мелітопольському та Бердянському державних педагогічних університетах.

  Усього дослідженням було охоплено 216 студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше:

  • сформульовано поняття технологічної культури педагога як системної характеристики та базового складника професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів; науково обґрунтовано його зміст і структуру, розроблено теоретичні засади процесу формування;

  • створено й обґрунтовано педагогічну модель технологічної культури майбутніх учителів інформатики та виявлені педагогічні умови впровадження її у практику роботи вищих навчальних педагогічних закладів;

  • розроблено організаційно-методичне забезпечення формування технологічної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів-майбутніх учителів інформатики;

  • запропоновано науково обґрунтований варіант педагогічної технології формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики.

  Подальшого розвитку набули уявлення про зміст, структуру та особливості формування професійно-педагогічної культури вчителя інформатики.

  Теоретичне значенняодержаних результатів:

  • уточнено зміст дефініцій “технологічна культура вчителя”, “технологічні цінності”, “технологічні знання, вміння та навички” стосовно професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики;

  • визначено зміст, мету та функції технологічної культури майбутніх учителів інформатики; рівні сформованості та критерії їх визначення, засоби та етапи формування технологічної культури в процесі професійно-педагогічної підготовки студентів - майбутніх учителів інформатики;

  • створено модельно-понятійну основу технологічної культури майбутнього вчителя інформатики;

  • теоретично обґрунтовано розроблене організаційно-методичне забезпечення формування технологічної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ - IV рівнів акредитації - майбутніх учителів інформатики.

  Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що розроблені:

  • зміни до змісту дисциплін професійного та професійно-педагогічного циклу, які дали змогу реалізувати запропоновану методику формування рівня


 •