LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки

внесення змін і доповнень до змісту навчальних психолого-педагогічних і професійних дисциплін, введення спеціальних курсів, послідовної та систематичної роботи щодо формування окремих складників технологічної культури. Наведений перелік було об’єднано в організаційно-методичне забезпечення формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики.

Серед педагогічних умов, що сприяють формуванню технологічної культури, у розділі виділено системність і неперервність процесу формування окремих складників технологічної культури, спеціальну організацію навчально-виховного процесу, яка б максимально враховувала етапи і завдання формування технологічної культури, сформованість у майбутніх учителів потреби в оволодінні технологічною культурою, прагнення до постійного самовдосконалення й саморозвитку, можливість використання у процесі професійно-педагогічної підготовки студентів особистісно зорієнтованих технологій. До організаційних форм процесу формування технологічної культури віднесено лекційні заняття, семінарські і практичні заняття, лабораторні роботи і педагогічну практику.

Основу організаційно-методичного забезпечення становлять засоби прямого і непрямого впливу на формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики. До засобів прямого впливу віднесено дисципліни професійно-педагогічного циклу, а саме: педагогіка, основи педагогічної майстерності та методика навчання інформатики. Основу цілеспрямованого формування технологічної культури у студентів - майбутніх учителів інформатики становить розроблений нами спеціальний курс “Технологічна культура вчителя інформатики”. Непрямий вплив на формування технологічної культури був здійснений під час вивчення такої дисципліни професійного циклу як “Технологія візуального програмування”. Таким чином, до складу організаційно-методичного забезпечення формування технологічної культури у студентів вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ IV рівнів акредитації увійшли:

  • додаткова інформація до окремих тем дисципліни щодо особливостей технологічного підходу в освіті, яка доповнила розділ “Основні питання дидактики” (дисципліна “Педагогіка”, 4 семестр);

  • додаткова інформація до окремих тем розділу “Педагогічна майстерність” щодо технологічної компетентності вчителя та розробка нової теми “Педагогічна технологія як умова оволодіння педагогічною майстерністю” (дисципліна “Основи педагогічної майстерності”, 6 семестр);

  • навчально-методичний комплекс з дисципліни “Технологія візуального програмування”, який розроблено з урахуванням такої освітньої технології, як метод проектів (дисципліна “Технологія візуального програмування”, 5 6 семестр);

  • додаткова інформація до окремих тем дисципліни щодо особливостей технологічної культури вчителя інформатики та розробка нової теми “Технологічна культура вчителя інформатики”, яка б уходила до складу частини “Загальна методика навчання інформатики” розділу “Загальні питання методики навчання інформатики” (дисципліна “Методика навчання інформатики”, 7 семестр);

  • навчально-методичний комплекс спеціального курсу “Технологічна культура вчителя інформатики” (8 семестр).

У розділі розкрита методика організації педагогічного експерименту, у ході якого здійснювалася перевірка ефективності організаційно-методичного забезпечення формування технологічної культури студентів, статистичне опрацювання даних, аналіз та інтерпретація результатів експериментальної роботи. Зокрема на підготовчому етапі (вересень 2001 р. - жовтень 2001 р.) педагогічного експерименту за допомогою розробленої анкети було визначено ступінь обізнаності студентів IV та V курсів Мелітопольського державного педагогічного університету спеціальності “хімія і основи інформатики” щодо основних положень технологізації освіти, розуміння сутності педагогічних технологій. Результати проведеного анкетування показали низький рівень володіння опитуваних категоріальним і термінологічним апаратом технологічної грамотності і компетентності та дозволили зробити висновок про те, що під час професійно-педагогічної підготовки студентів-майбутніх учителів інформатики достатньої уваги проблемі формування технологічної культури не приділяється. Усе це підтвердило актуальність проблеми дослідження.

У ході констатувального експерименту (жовтень 2001 р. – березень 2002 р.) було визначено рівень сформованості технологічної культури у студентів V курсу контрольної групи (КГ). Методика проведення експерименту на цьому етапі передбачала аналіз проведених студентами-практикантами уроків з метою визначення рівня їхньої технологічності, що давало змогу зробити висновок про рівень технологічної компетентності студентів. Результати констатувального експерименту дозволили встановити, що на нормативно-репродуктивному рівні розвитку технологічної культури знаходиться 39,39%, на адаптивно-евристичному – 45,46%, на креативно-творчому – 15,15% студентів контрольної групи (КГ). На основі результатів констатувального експерименту було прийнято рішення про проведення формувального експерименту, спрямованого на формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики.

Формувальний експеримент (березень 2002 р.- грудень 2004 р. ) відбувався у три етапи. На першому етапі (березень 2002 р. – червень 2002 р.) було проведене цілеспрямоване формування технологічної культури студентів IV курсу експериментальних груп ЕГ1 і ЕГ2 під час вивчення спеціального курсу “Технологічна культура вчителя інформатики” у VIII семестрі. Перевірка ефективності цілеспрямованого формування технологічної культури засобами спеціального курсу відбувалася під час проходження другої активної педагогічної практики (жовтень 2002 р. - грудень 2002 р.). Результати визначення рівня сформованості технологічної культури у студентів експериментальної групи 1 (ЕГ1) показали, що на нормативно-репродуктивному рівні розвитку технологічної культури знаходиться 20%, на адаптивно-евристичному – 52%, на креативно-творчому – 28% студентів цієї групи. Відмінність у середніх вибіркових значеннях контрольної групи (КГ) та експериментальної групи 1 (ЕГ 1) дала право стверджувати про ефективність спеціального курсу “Технологічна культура вчителя інформатики” щодо формування технологічної культури у студентів - майбутніх учителів інформатики. Для підтвердження достовірності зроблених висновків в період з лютого до грудня 2003 року була продовжена дослідна перевірка ефективності спеціального курсу “Технологічна культура вчителя інформатики” зі студентами експериментальної групи 2 (ЕГ 2). Як і у випадку експериментальної групи 1, студенти, у яких здійснювалося цілеспрямоване формування технологічної культури, показали кращі результати порівняно з результатами контрольної групи. Так, на нормативно-репродуктивному рівні розвитку технологічної культури знаходиться 16,13%, на адаптивно-евристичному – 54,84%, на креативно-творчому – 29,03% студентів експериментальної групи 2 (ЕГ 2).

Проте для остаточного переконання в ефективності спеціального курсу “Технологічна культура вчителя інформатики” щодо формування технологічної культури у студентів - майбутніх учителів інформатики, було прийнято рішення про визначення динаміки росту рівня сформованості технологічної культури на прикладі