LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки

студентів експериментальної групи 2 (ЕГ 2). Для цього було проведено визначення рівня сформованості технологічної культури студентів експериментальної групи 2 (ЕГ 2) до початку вивчення спеціального курсу “Технологічна культура вчителя інформатики”. Відмінність у середніх вибіркових експериментальної групи 2 (ЕГ 2) до проведення формувального експерименту і після нього підтвердила припущення про динаміку росту технологічної культури у студентів - майбутніх вчителів інформатики після вивчення спеціального курсу “Технологічна культура вчителя інформатики”. Однак уже на початку експерименту було зрозуміло, що процес формування культури, зокрема культури технологічної, складний та довготривалий. Ось чому було прийняте рішення про розширення організаційно-методичного забезпечення формування технологічної культури та впровадження окремих її елементів у процес вивчення дисциплін професійного та професійно-педагогічного циклу.

На другому етапі (вересень 2002 р. – грудень 2004 р.) формувального експерименту були запропоновані та впроваджені у процес вивчення таких дисциплін, як “Педагогіка”(ІІ курс), “Основи педагогічної майстерності” (ІІІ курс) та “Методика навчання інформатики” (IV курс) окремі розділи, присвячені технологічному підходу в освіті та особливостям технологічної культури майбутнього вчителя інформатики. В експерименті на цьому етапі брав участь 71 студент експериментальних груп ЕГ 3, ЕГ 4 і ЕГ 5. Результати експерименту на цьому етапі показали значно вищий рівень сформованості технологічної культури, що пов’язаний із довготривалим цілеспрямованим формуванням окремих її складників.

Третій етап (вересень 2002 р. – грудень 2004 р.) формувального експерименту проводився паралельно з другим етапом і передбачав непрямий вплив на формування технологічної культури у студентів ІІІ курсу під час вивчення дисципліни “Технологія візуального програмування”, в межах якої була реалізована проектна технологія. Результати експерименту на даному етапі показали ефективність непрямого впливу на формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики.

Таким чином, у ході педагогічного експерименту доведена ефективність розробленого організаційно-методичного забезпечення формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики, яка була підтверджена результатами експериментальної роботи серед інженерів – педагогів Бердянського державного педагогічного університету у 2004-2005 роках.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове розв’язання наукового завдання, що виявилося у розробці педагогічної моделі технологічної культури майбутніх учителів інформатики. Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої гіпотези та дозволило сформулювати висновки відповідно до поставлених у дослідженні завдань.

1. Установлено, що на сучасному етапі розвитку педагогічної освіти України, який характеризується інтеграцією до європейського освітнього простору, особливого значення набуває проблема загальнокультурного розвитку особистості як найважливішої цінності суспільства. Важливим фактором розвитку духовної культури українського народу та формування національної унікальності, запорукою високої культури міжнаціональних взаємин, вивчення культури інших народів і глибокого пізнання своєї є культурологічний складник професійно-педагогічної освіти. Показано, що в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється значна увага окремим аспектам і складникам професійно-педагогічної культури вчителя. Проте в умовах технологізації освіти особливої актуальності набуває проблема формування саме технологічної культури майбутнього вчителя, зокрема вчителя інформатики, як важливого складника його професійно-педагогічної культури. Аналіз наукових розробок з окресленої проблеми засвідчує, що дослідження технологічної культури вчителя інформатики знаходяться на периферії наукового пошуку. Передусім відсутні роботи, в яких були б науково обґрунтовані саме поняття, зміст, система і чинники формування технологічної культури майбутніх учителів у процесі професійно-педагогічної підготовки.

2. Виконано системне дослідження технологічної культури вчителя інформатики та зроблено висновок про те, що вона є складною, відкритою, соціально-економічною системою з комбінаторним керуванням, для якої характерні такі властивості, як загальність і абстрактність, множинність, цілеспрямованість, емерджентність, еквіпотенційність, синергізм. Показано, що функцією технологічної культури є здійснення професійно-педагогічної діяльності в умовах технологізації освіти, а системоутворювальним фактором є сама професійно-педагогічна діяльність. До основних складників технологічної культури вчителя інформатики віднесено технологічні цінності, алгоритмічний стиль мислення, специфічні норми поведінки та методи діяльності, технологічні знання, вміння і навички.

Показано, що процес формування технологічної культури студентів – майбутніх учителів інформатики складний і довготривалий; він розпочинається під час навчання у вищому навчальному педагогічному закладі та продовжується протягом усього професійного становлення вчителя. Зроблено висновок, що процес формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики пов’язаний з видами діяльності студента в контексті його професійно-педагогічної підготовки. На основі аналізу вказаних видів діяльності виділено три етапи формування технологічної культури студентів вищих навчальних педагогічних закладів – пропедевтичний, квазіпрофесійний і навчально-професійний. Схарактеризовано рівні сформованості технологічної культури (нормативно–репродуктивний, адаптивно-евристичний, творчий) та критерії їх визначення. Виділено в межах професійно-педагогічної культури як системи вищого порядку відносно технологічної культури ще й такі її компоненти, як інформаційна, дидактична і методична культури, що становлять основу навколишнього середовища технологічної культури вчителя інформатики. Зроблено висновок про їх взаємопроникнення та взаємовплив, що дозволяє сформулювати цілісне уявлення про професійно-педагогічну культуру майбутнього вчителя.

Побудовано модель технологічної культури, що дало змогу упорядкувати і формалізувати знання про неї, зробити висновок про те, що технологічна культура є складною, відкритою, соціально-економічною системою з комбінаторним керуванням і в той же час елементом такої системи, як професійно-педагогічна культура, яка являє собою діалектичну інтегровану єдність технологічних цінностей, норм поведінки та методів діяльності, алгоритмічного стилю мислення, технологічних знань, умінь та навичок, що формується, реалізується і вдосконалюється у проектувальній, конструктивній та організаторській діяльності, визначаючи її характер та рівень.

3. Установлено, що ефективність процесу формування технологічної культури у студентів-майбутніх учителів інформатики залежить від багатьох факторів, зокрема спеціальної організації навчально-виховного процесу, створення необхідних педагогічних умов, внесення змін і доповнень до змісту навчальних психолого-педагогічних і професійних дисциплін, введення спеціальних курсів, послідовної та систематичної роботи щодо формування окремих складників технологічної культури.

Розроблено