LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки

організаційно-методичне забезпечення процесу формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики, основою якого стали засоби прямого і непрямого впливу. До засобів прямого впливу на формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики віднесено дисципліни професійно-педагогічного циклу (педагогіка, основи педагогічної майстерності та методика навчання інформатики). Основу цілеспрямованого формування технологічної культури в студентів-майбутніх учителів інформатики становить розроблений дисертантом спеціальний курс “Технологічна культура вчителя інформатики”. Непрямий вплив на формування технологічної культури був здійснений під час вивчення такої дисципліни професійного циклу, як “Технологія візуального програмування”.

4. Підтверджена ефективність розробленого організаційно-методичного забезпечення процесу формування технологічної культури студентів - майбутніх учителів інформатики в ході педагогічного експерименту засобами математичної статистики.

Отримані результати дозволили намітити деякі напрями подальших досліджень:

1. Визначення педагогічних умов і засобів розвитку технологічної культури в системі післядипломної освіти, що особливо актуально в умовах запровадження неперервної освіти.

2. Дослідження особливостей формування технологічної культури викладача вищого навчального педагогічного закладу.


Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

Статті в наукових фахових виданнях

 • Прийма С. Технологічна культура майбутніх учителів інформатики: проблеми та перспективи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2004. – Вип. ІІ.- С. 37 – 45.

 • Прийма С. Технологічна підготовка як складова системи професійної освіти майбутніх вчителів інформатики // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Вип.183. Серія: Педагогіка та психологія.–Чернівці: Рута, 2003.-С. 82 88.

 • Прийма С.М. Логіко-теоретичні основи модельно-символьної технологій у професійній підготовці вчителя інформатики // Наукові записки. – Вип. 51. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. - С.51-55.

 • Прийма С.М. Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модельно-символьної технології // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. – К.:НПУ ім. М.П. Драгоманова.- Вип. 6. – 2003.- С. 67-76.

 • Прийма С.М. Модельно-символьна технологія у професійній підготовці вчителів інформатики // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2002. – С. 104-108.

 • Прийма С.М. Моделювання проблемної символіки при вивченні курсу інформатики вищої школи // Наукові записки. – Вип. 46. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. - С. 99-102.

 • Прийма С.М. Системний підхід у вивченні технологічної культури вчителя інформатики // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. - К.:Педагогічна думка, 2004. – Вип.5.- Ч. ІІ. – С. 153-156.

 • Прийма С.М. Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки // Зб. наук. пр. БДПІ - Вип.3. Серія: Педагогічні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С. 162-174.

 • Прийма С.М., Чорна Ж.А. Технологічна компетентність як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. – Вип. XX. – Слов’янськ: ВЦ СДПУ, 2003.-С. 130 132.

  Статті в інших виданнях

 • Прийма С. Теоретичні положення технологічної культури майбутніх учителів інформатики // Теорія та методика навчання інформатики, математики та хімії: Зб. наук. пр. - Вип. 3.–Мелітополь, МДПУ, 2004. – С. 131 – 139.

 • Прийма С.М. Організація практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модельно-символьної технології // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. пр. Вип. 2. В 3-х томах. – Кривий Ріг: ВВ НМетАУ, 2002. – Т.3: Теорія та методика навчання інформатики. - С. 192-197.

 • Прийма С.М. Особливості організації практичних робіт з інформатики у вищій школі // Теорія та методика навчання інформатики, математики та хімії: Зб. наук. пр. – Вип. 2.–Мелітополь, МДПУ, 2002.–С. 64-68.

  Матеріали конференцій

 • Прийма С.М. Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модельно-символьної технології // Інформаційні технології в науці, освіті і техніці (ІТОНТ-2002): Матеріали Всеукраїнської конференції молодих науковців (17-19 квітня 2002 р.). – Черкаси: ЧДУ ім. Богдана Хмельницького, 2002.- С. 96-99.

 • Прийма С.М. Основні положення використання проблемної символіки у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики // Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2001 р.).- Мелітополь: МДПУ, 2002. - Т.1.- С. 139-142.

  Навчально-методичні розробки

 • Методичні розробки до курсу “Візуальне програмування” / Укладач: С.М. Прийма. - Мелітополь : МДПУ, 2002.-184 с.:іл.

  АНОТАЦІЯ

  Прийма С.М. Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2006.

  У дисертаційній роботі здійснено системне дослідження технологічної культури майбутніх учителів інформатики, розроблено і науково обґрунтовано її теоретико-методологічні положення. Створено модельно-понятійну основу технологічної культури майбутнього вчителя інформатики, до складу якої увійшли зміст, мета та функції технологічної культури; рівні сформованості і критерії їх визначення, засоби та етапи формування технологічної культури у процесі професійно-педагогічної підготовки студентів - майбутніх учителів інформатики. Розроблено організаційно-методичне забезпечення процесу формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики, що складається з педагогічних умов, організаційних форм і засобів прямого і непрямого впливу на формування технологічної культури. Підтверджена ефективність розробленого організаційно-методичного забезпечення процесу формування технологічної культури студентів - майбутніх учителів інформатики засобами математичної статистики.

  Ключові слова: професійно-педагогічна культура, технологічна культура, майбутній учитель інформатики, системний підхід, педагогічна технологія.

  АННОТАЦИЯ

  Прийма С.Н. Формирование технологической культуры будущих учителей информатики в процессе профессионально-педагогической подготовки. – Рукопись.

  Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. - Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Харьков, 2006.

  На основе анализа научно-методической литературы по философии, культурологии, социологии и педагогике в диссертации


 •