LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Цифрові системи міжперіодної обробки сигналів на фоні пасивних завад для імпульсних радіолокаційних станцій

Розглянуті квазіоптимальні системи МПО, отримані шляхом послідовного спрощення оптимальних. Розроблена узагальнена методика їх аналізу, яка використана для обчислення та порівняння їх граничних характеристик виявлення цілей при відомих параметрах завад .

3. Показано, що системи МПО, параметри яких залежать від кореляційної матриці завад, в загальному випадку можуть бути істотно більш ефективними, ніж відомі системи багатократної ЧПК завад з фіксованими параметрами чи фільтрові системи селекції цілей, що рухаються.

4. Проаналізовані недоліки існуючих систем багатократної ЧПК завад. Запропоновані методи їх послаблення в умовах завад від місцевості з унімодальними спектрами міжперіодних флуктуацій для РЛС з вобуляцією періоду зондування. Показано, що їх ефективність в умовах завад із більш складними (полімодальними) спектрами залишається недостатньою.

5. Порівняні системи МПО з когерентним та некогерентним накопиченням вихідних сигналів обертаючих (квазіобертаючих) та вибілюючих (квазівибілюючих) фільтрів завад. Показано, що в реальних умовах невідомої ступені когерентності пачок сигналів системи з некогерентним накопиченням практично більш придатні у зв'язку з істотно меншою чутливістю до неузгодженості виду накопичення з характером міжперіодних флуктуацій імпульсів пачки корисних сигналів.

6. Показано, що системи МПО на основі вибілюючих (квазівибілюючих) фільтрів в загальному випадку більш ефективні, ніж більш складні системи МПО на основі обертаючих (квазіобертаючих) фільтрів.

7. Порівняна ефективність (швидкодія) чотирьох різновидів адаптивних систем МПО на основі максимально правдоподібної оцінки реально апріорі невідомої кореляційної матриці завад, сформованій по класифікованій навчаючий вибірці кінцевого об'єму. Швидкодія визначена об'ємом вибірки, при якому не перебільшують припустимих втрати порогового сигналу у порівнянні з гіпотетичними умовами відсутності апріорної невизначеності параметрів завад. Доведено, що вимоги до об'єму вибірки при використанні цього критерію залежать від виду передпорогової статистики адаптивного виявлювача і можуть бути істотно вищими, ніж при широко розповсюдженому "енергетичному" критерію, згідно з яким вони визначаються рівнем втрат у відношенні сигнал/(завада+шум) на виході адаптивного виявлювача.

8. Показано, що відомі методи підвищення швидкодії та керування рівнем хибних тривог, пов'язані з тим чи іншим нормуванням ППС, невиправдано складні для практичної реалізації та можуть бути недостатньо ефективні в умовах некогерентних пачок корисних сигналів. Обґрунтована доцільність практичного використання замість них істотно більш простих систем МПО на основі адаптивних квазівибілюючих фільтрів з некогерентним накопиченням вихідних сигналів, що мають ті ж переваги, але позбавлені їх недоліків.

9. Показана доцільність використання в якості квазівибілюючих фільтрів завад відомих адаптивних решітчастих фільтрів (АРФ). Розроблена адаптивна система МПО сигналів на фоні пасивних завад на їх основі та обґрунтовані рекомендації по її побудові. Показана можливість її практичної реалізації на базі сучасних цифрових сигнальних процесорів з масо-габаритними показниками, які незрівнянно менші, ніж відповідні показники існуючих систем МПО, що можуть істотно поступатися запропонованій по ефективності.

10. Проведені напівнатурні випробування запропонованої адаптивної МПО по цифровим записам сигналів імпульсних РЛС різних діапазонів хвиль, які підтвердили результати теоретичних досліджень, можливість та доцільність її використання при модернізації існуючих та створенні нових систем захисту від пасивних завад імпульсних РЛС різного класу та призначення.Список опублікованих праць за темою дисертації


1. D.I. Lekhovitsky, P.M. Flekser, S.V. Polishko. On losses of coherent signal in the adaptive detector with non-coherent integration. // Proceedings IVth International Conference on Antenna Theory and Techniques. Sevastopol, Ukraine, September 9-12, 2003 – Р.p. 36-41.

2. Д.И. Леховицкий, С.В. Полишко, С.И. Бурковский. О стабилизации уровня ло-жной тревоги в фильтровых системах междупериодной обработки сигналов на фоне пассивных помех. – Системи обробки інформації.-Х.:ХВУ.-2004.-Вип.5 – С.154-163.

3. Д.И. Леховицкий, П.М. Флексер, С.В. Полишко. Быстродействие адаптивных обнаружителей по энергетическим и статистическим критериям. – Системи обробки інформації.-Х.:ХВУ.- 2005.-Вип.1, с. 3-14.

4. Д.И. Леховицкий, П.М. Флексер, С.В. Полишко. О вычислении законов распределения квадратичных форм комплексных нормальных векторов // Успехи современной радиоэлектроники. Выпуск 5 - Москва 2005 – с. 53-60.

5. Д.И. Леховицкий, В.И. Зарицкий, С.И. Бурковский, С.В. Полишко. Перспективные направления модернизации систем СДЦ когерентно-импульсных РЛС УВД // 10-я Международная конференция “Теория и техника приема, обработки и передачи информации”. Туапсе. Россия, сентябрь 2004 – с. 197-199.

6. Д.И. Леховицкий, П.М. Флексер, С.В. Полишко. Быстродействие адаптивных обнаружителей при МП оценивании параметров гауссовых помех.//10-я Международная конференция “Теория и техника приема, обработки и передачи информации”. Туапсе. Россия, сентябрь 2004 – с. 199-200.

7. Д.И. Леховицкий, П.М. Флексер, И.Г. Кириллов, С.В. Полишко. Эффективность и особенности междупериодной обработки сигналов в некогерентных РЛС. //10-я Международная конференция “Теория и техника приема, обработки и передачи информации”. Туапсе. Россия, сентябрь 2004 – с. 201-203.

8. И.В. Карпенко, С.В. Полишко. Способы повышения эффективности неадаптивных систем ЧПВ импульсных РЛС // Збірник наукових праць 1-ї конференції молодих вчених ХВУ – Харків: ХВУ, 2002. – с. 102.

9. Карпенко І.В., Полішко С.В. Характеристики виявлення пачкових когерентних сигналів на фоні пасивних завад у системах СРЦ із НН // Збірник наукових праць 2-ї конференції молодих вчених ХВУ – Харків: ХВУ, 2003. – с. 37.

10. С.В. Полішко. Швидкодія адаптивних виявлювачів по статистичним критеріям // Збірник наукових праць 3-ї конференції молодих вчених ХВУ – Харків: ХВУ, 2003.

11. С.В. Полішко. Статистичні характеристики ефективності неадаптивних і частково адаптивних систем ЧПК // Збірник наукових праць 4-ї конференції молодих вчених ХВУ – Харків: ХВУ, 2004.

12. С.В. Полішко. Шляхи модернізації систем СРЦ імпульсних РЛС керування повітряним рухом (КПР). // Збірник наукових праць 1-ї науково-технічної конференції ХУПС. – Харків: ХУПС, 2005 – с. 72-73.

13. Д.И. Леховицкий, П.М. Флексер, С.В. Полишко. Выбор объема обучающей выборки в адаптивных обнаружителях сигналов на фоне помех. // Збірник наукових праць 2-го Міжнародного радіоелектронного форуму „Прикладная радиоэлектро-ника. Состояние и перспективы развития”. – Харків: ХНУРЕ, 2005 – с. 95-99

14. Д Леховицкий Д.И., Зарицкий В.И., Бурковский С.И., Полишко С.В Системы междупериодной обработки сигналов на фоне гауссовых пассивных помех в импульсных РЛС. // Збірник наукових праць 2-го Міжнародного радіоелектронного форуму „Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития”. – Харків: ХНУРЕ, 2005 – с. 25-29.


АНОТАЦІЯ


Полішко С.В. Цифрові системи міжперіодної обробки сигналів на фоні пасивних завад для імпульсних радіолокаційних станцій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та