LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Цифрові системи регулювання електроприводу з комбінованим керуванням

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Мінтус Андрій Миколайович

УДК: 681.32:62-83ЦИФРОВІ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

З КОМБІНОВАНИМ КЕРУВАННЯМСпеціальність 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системиАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Донецьк-1999


Дисертацією є рукописРоботу виконано в Донецькому державному технічному університеті

Міністерства освіти України.
Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор, Коцегуб Павло Харитонович,

Донецький державний технічний університет, завідувач кафедри

електроприводу та автоматизації промислових установок
Офіційні опоненти:

1. Доктор технічних наук, професор, Андрієнко Петро Дмитрович,

директор ВАТ "Український науково-дослідний інститут

силової електроніки "Перетворювач""2. Кандидат технічних наук, доцент, Пересада Сергій Михайлович,

Національний технічний університет України "КПІ", доцент кафедри

електроприводу та автоматизації промислових установокПровідна установа:

Харківський державний політехнічний університет, кафедра автоматизо-

вані електромеханічні системи, Міністерства освіти України, м. Харків.


Захист відбудеться "30" вересня 1999 р. о 1330 годині.

на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.052.02 у Донецькому

державному технічному університеті (340000, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

1-ий корпус ДонДТУ к.201).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного

технічного університету (340000, м. Донецьк, вул. Артема,58,

2-ий корпус ДонДТУ).

Автореферат розісланий "19" серпня 1999 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ларін А.М.

кандидат технічних наук, доцент

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.

Проблема підвищення швидкодії електроприводу, який є енергетичною основою автоматизації технологічних процесів, не дивлячись на великі досягнення в цій галузі, залишається актуальною, тому що вирішення задач удосконалення технології виробництва та його інтенсифікації не можливе без створення автоматизованих електроприводів із високими динамічними та енергетичними показниками. Актуальність цього напрямку неодноразово підкреслювалась у доповідях українських із міжнародною участю конференцій з проблем автоматизованого електроприводу (Харків, 1994р-1998р.).

Розвиток мікропроцесорної техніки обумовив створення електроприводів із безпосереднім цифровим керуванням, частка яких у загальному обсязі регулюємих приводів нестримно зростає. Переваги систем підпорядкованого регулювання обумовили їхнє широке застосування в різноманітних вітчизняних і закордонних розробках цифрових систем керування. Проте, як відомо, ці структури не реалізують граничних динамічних можливостей електроприводу. Тому задачі поліпшення динамічних показників роботи вище позначених електроприводів (а саме цьому напрямку присвячена дисертаційна робота) є актуальними.

Зв'язок теми дисертації з планами робіт університету. Роботу виконано за планами Донецького державного технічного університету у рамках наукового напрямку «Розробка та освоєння швидкодіючих електроприводів» згідно з комплексною програмою "Наукові основи електроенергетики" (розділ 1.9 "Фізико-технічні проблеми енергетики", підрозділ 1.9.2.5.2.3.3. " Розробка теорії синтезу та оптимізації мікропроцесорних систем автоматичного керування вентильними електроприводами постійного та змінного струму з поліпшеними динамічними та статичними характеристиками"), яка затверджена на 1991-1995 рр. Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Метою роботи є розробка та теоретичне обгрунтування шляхів реалізації комбінованого керування за задавальним впливом для поліпшення динамічних властивостей електроприводів із безпосереднім цифровим керуванням на засадах використання особливостей побудови дискретних систем підпорядкованого регулювання та інформації про бажану зміну регулівної координати та її похідних, яка міститься в типових задавальних пристроях.

Задачі досліджень:

  • обгрунтування доцільності використання комбінованого керування;

  • розробка задавальних пристроїв (ЗП), які дозволяють реалізувати комбіноване керування;

  • розробка структур та визначення параметрів різноманітних комбінованих цифрових систем регулювання швидкості (СРШ) та положення (СРП);

  • розробка математичної моделі, яка дозволяла б здійснити перевірку результатів синтезу та аналіз якості регулювання різноманітних багатократних цифрових систем керування;

  • проведення аналізу та визначення найбільш ефективних структур комбінованого керування;

  • проведення експериментальних досліджень з метою визначення вірогідності теоретичних положень.

Наукові положення та результати, що винесено на захист, та їх новизна.

  • Уперше встановлено можливість використання на вході зовнішнього контуру регулювання ланки цифрового усереднення для поліпшення швидкодії ком-бінованих цифрових систем керування при їх побудові з використанням для зворотного зв'язку інформації про середнє за період вимірювання значення швидкості.

  • Уперше розроблено задавальні пристрої та на їх засадах комбіновані системи регулювання швидкості та положення електроприводів із безпосереднім цифровим керуванням, швидкодію яких, незалежно від їх побудови з одно- або з дворазовоінтегрувальним контурами регулювання швидкості, доведено до рівня процесів кінцевої тривалості.

  • Для однократних цифрових астатичних за збурювальним впливом систем регулювання знайшла подальший розвиток методика поліпшення динамічних показників роботи електроприводів засобами імпульсної корекції запізнення в контурах регулювання швидкості. Уперше отримано рішення, які дозволяють здійснити імпульсну корекцію запізнення в контурах регулювання швидкості, не порушуючи їх астатичних властивостей за навантаженням.

Вірогідність наукових результатів обумовлена коректністю трактування задачі та прийнятих припущень, підтверджена використанням для теоретичних досліджень апробованих положень та методів, а також сходимістю результатів математичного моделювання та експериментальних досліджень.

Наукове значення роботи полягає в обгрунтуванні технічних рішень та узагальненні отриманих результатів по створенню комбінованого керування багатократними цифровими системами підпорядкованого регулювання координат та по реалізації імпульсної корекції запізнення в астатичних за збурювальним впливом системах регулювання електроприводу з безпосереднім цифровим керуванням для поліпшення їх швидкодії.

Практичне значення роботи полягає в розробці