LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеними швидкодією та точністю

розв'язку завдань вимірювання фазочастотні методи вимірювання девіації частоти відносяться до модуляційно-залежних, цифрових непрямих методів вимірювання, що дозволило доповнити класифікацію методів вимірювання девіації частоти в напрямку підвищення швидкодії та точності.

2. Розроблено новий цифровий фазочастотний метод вимірювання ДЧ високої швидкодії, що базується на визначенні повного фазового зсуву як роздільного вимірювання кількості фазових циклів, кута фазового зсуву із наступним узгодженням результатів окремих вимірювань протягом інтервалів часу, кратних половині періоду модуляційного сигналу. У порівнянні із методом ЕЛЧ розроблений фазочастотний метод дозволяє в 3-7 раз підвищити точність вимірювання ДЧ для індексів модуляції <20, скоротивши час вимірювання до половини періоду МДС.

3. Доопрацьовано алгоритм узгодження показників незалежних вимірювань кількості ФЦ та КФЗ для випадку вимірювання середніх та пікових значень ДЧ. Показано, що в умовах визначення ДЧ запропонованим методом в якості вимірювача кута фазового зсуву необхідно застосовувати ЦФМ, а в якості лічильника ФЦ - квадратурну схему вимірювання.

4. Дістав подальший розвиток метод реверсивного ліку ФЦ, що базується на використанні усіх інформаційних фронтів вимірювального та опорного сигналів, такий підхід дозволяє розширити діапазон припустимих девіацій частот близько 1,5 раз при використанні квадратурної обробки. Створена фазочастотна модель його функціонування.

5. Виявлено наявність та встановлено специфічні джерела методичних похибок фазочастотних вимірювачів ДЧ, визначені їх величини та характеристики в залежності від параметрів сигналів модуляції та частоти квантування, вказані шляхи їх зменшення.

6. Запропоновано, як метод усування методичних похибок вимірювання ДЧ введення фазочастотного зворотного зв'язку, що передбачає наявність фазочастотного синтезатора у схемі вимірювання. Це дозволяє розширити функціональні можливості вимірювача через можливість вимірювання девіації частоти сигналів із невідомою центральною частотою, вимірювання частоти періодичних сигналів із складним законом зміни; покращати на порядок похибку від нестабільності опорної частоти при вимірюванні за запропонованим методом.

7. Розроблені рекомендації щодо проектування цифрових фазочастотних вимірювачів високої швидкодії для інтегрованої реалізації на основі програмованих логічних інтегральних схем та показана можливість реалізації їх основних блоків. Розроблений алгоритм і програма для аналізу похибок вимірювання на кінцевих етапах проектування у середовищі САПР MAX + PLUS фірми “Altera” із точністю встановлення фронтів цифрового сигналу до 0,1нс. Проведено експериментальні дослідження інтегрального цифрового фазочастотного вимірювача девіації частоти для ПЛІС EPM7128SLC84-7"Altera".


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Троцишин І.В., Пивовар О.С. Порівняльний аналіз частотного та фазочастотного методів вимірювання девіації частоти// Вісник Технологічного університету Поділля. -2000. - №1. - С.133-135.

2. Пивовар О.С. Особливості методів відображення значень повного фазового зсуву при вимірюванні параметрів ЧМ-сигналів// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький).- 1998.- №3.- С.78-84.

3. Пивовар О.С. Особливості застосування фазометрів середніх значень при вимірюванні параметрів ЧМ- сигналів методами кумулятивної фазометрії //Вісник Технологічного університету Поділля.- 1998.-№4.-С.135-140.

4. Пивовар О.С., Ліствін К.В. Аналіз кодових комбінацій з однаковою секвентністю у синтезаторах на базі багатофазних комутуємих структур //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький). - 1997. - №1. -С.113-117.

5. Пивовар О.С. Метрологічні аспекти кумулятивної девіометрії //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький). -1999р. -№3.-С.34-40.

6. Рішення про видачу патенту України №99052633, МПК6 G01R 23/00. Спосіб виміру девіації частоти гармонічного сигналу та пристрій для його здійснення / О.С.Пивовар, І.В Троцишин; Заявлено 12.05.1999.

7. Рішення про видачу патенту України №99105943, МПК6 G01R 23/00. Вимірювач параметрів гармонічних сигналів із кутовою модуляцією / О.С.Пивовар; Заявлено 29.10.1999.

8. Рішення про видачу патенту України №99105942, МПК6 G01R 25/00 Фіксатор фазових циклів / О.С.Пивовар; Заявлено 29.10.1999.

9. Пивовар О.С. Використання цифрових миттєвих фазометрів на базі програмованих логічних інтегральних схем для вимірювання девіації частоти фазочастотними методами //Матерiали VII НТК "Вимiрювальна та обчислювальна технiка в технологiчних процесах та конверсiї ви робництва".- Хмельницький.- 2000. - С. 235-239.

10. Пивовар О.С., Троцишин І.В., Левандовський В.О. Реалізація кумулятивного девіометра на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)// Матеріали конф. “Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології” (СІЕТ6-99). - К.: Фада ЛТД. - 1999. - С.413-416.

11. Пивовар О.С. Застосування кумулятивних фазометрів в технологічних процесах// Тези доповідей науково-практичної конференції “Наукові основи сучасних прогресивних технологій” з нагоди презентації технологічного університету Поділля. - Хмельницький.- 1994. - С.91.

12. Пивовар О.С., Троцишин І.В., Рибій В.О., Войтюк О.П., Любчик В.Р. Багатофазні генератори для фазочастотних перетворень // Матеріали IIІ НТК “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва”. - Хмельницький.- 1995.- С.111.

Особистий внесок здобувача у роботах, опублікованих у співавторстві.

Дисертантом у [1] - запропоновано і розроблено математичні моделі похибок та проведено їх експериментальні дослідження; [4] - виконано постановку завдання, запропоновано і розроблено бінарно-ротаційний підхід, здійснено комп'ютерне моделювання; [6]- запропоновано використовувати ЦФМ при визначенні ПФЗ, розроблена методика їх застосування у вимірювачах ДЧ, розроблено пристрій; [10] - запропонована структурна схема пристрою, вказані особливості для реалізації в інтегрованій елементній базі; [12] - розроблені концепції побудови фазочастотних багатофазних синтезаторів та можливості їх реалізації на різноманітній елементній базі.


АНОТАЦІЯ


Пивовар О.С. Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеними швидкодією та точністю. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.08 - радіовимірювальні прилади. - Вінницький державний технічний університет, Вінниця, 2001.

Дисертація присвячена розробці методів та пристроїв вимірювання девіації частоти.

Запропоновано цифровий метод вимірювання параметрів радіосигналів із кутовою модуляцією, що полягає у визначенні повного фазового зсуву на інтервалах кратних половині періоду сигналу, що модулює. Найбільш ефективно застосування методу для сигналів із малими індексами модуляції (<10...20) у калібрувальній апаратурі. Узагальнено даний метод шляхом введення фазочастотного зворотного зв'язку, що дозволяє застосовувати його для сигналів із невідомою несучою частотою та розширити функціональні