LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Часо-частотні методи та засоби математичного моделювання динамічних інформаційних об'єктів

саме:

 • . Часо-частотний метод моделювання лінійних інформаційних каналів, який базується на поданні моделей каналу, в тому числі параметричного, білінійними характеристиками (наприклад, функцією кореляції за часом імпульсної характеристики або її Фур’є-перетвореннями) дозволяє встановити зв’язок “вхід-вихід” для дискретних та гібридних інформаційних каналів при найбільш загальній моделі дії, що підвищує точність розрахунку спектрально-кореляційної структури відгуку параметричних стохастичних моделей основних класів інформаційних каналів, сприяє вдосконаленню програмного забезпечення та покращенню умов проектування конкретних інформаційних каналів, збільшує достовірність результатів та зменшує час та витрати на проектування систем обробки інформації.

  4.2. Часо-частотний метод моделювання нелінійних інформаційних каналів, в якому використане розкладення двовимірної густини імовірності гаусової моделі відгуку каналу в ряд за степенями коефіцієнту кореляції, забезпечує можливість дослідження закономірностей перетворення НВП нелінійною системою, що дозволило вперше провести часо-частотний спектральний аналіз найбільш загальної версії типової елементарної моделі інформаційного канал - нелінійної, стохастичної, параметричної з нестаціонарною випадковою дією.

 • Дослідження похибок часо-частотного методу моделювання нелінійних систем, що виникають в припущенні гаусової моделі дії, яка насправді негаусова, відкриває шляхи аналізу впливу негаусовості на спектрально-кореляційну структуру відгуку стохастичної нелінійної інформаційної системи при нестаціонарній випадковій моделі дії, що дозволило вперше отримати результати часо-частотного спектрального аналізу функціональних нелінійних систем для окремих типів негаусового нестаціонарного процесу.

 • Частотно-масштабна версія часо-частотного методу подання інформаційних процесів, особливістю якої є подання сигналів зі сталою відносною роздільною здатністю, підвищує ефективність методу та практичних алгоритмів його реалізації, що дозволило вирішити важливі задачі обробки інформації, зокрема, при проведенні аналізу фонограм та при дослідженні впровадження результатів в практику обробки електрокардіограм.

 • Досліджені властивості часо-частотних методів та засобів моделювання свідчать про ефективність подальшого використання отриманих результатів в окремих перспективних науково-практичних напрямках, зокрема при застосуванні адаптивного вейвлет-перетворення для розпізнавання мови, в задачах розпізнавання зображень в біомедичній діагностичній практиці, при вирішенні задач аналізу електромагнітної сумісності при наявності джерел електромагнітних завад з врахуванням випадкового характеру збурювальних факторів, при вирішенні завдань створення перешкодостійких інформаційних систем.

  Практичне значення одержаних результатів. Представлені теоретичні результати дозволили систематизувати та узагальнити попередні дослідження, як окремі випадки проведених автором досліджень. Запропонована методологія часо-частотного білінійного аналізу стохастичних електронних інформаційних систем дозволяє істотно обмежити втрати інформації, які мають місце при використані традиційних підходів. Розроблені часо-частотні методи та моделі створюють передумови для підвищення окремих параметрів (зокрема, чутливості та роздільної здатності) часо-частотного аналізу стохастичних динамічних інформаційних об’єктів та розширення сфери використання інформаційних технологій, побудованих на базі багатомасштабних часо-частотних перетворень. На розвинутій теоретичній основі отримано новий математичний інструментарій та чисельно-аналітичні результати, які забезпечують можливість вирішення актуальних задач розпізнавання, контролю аутентичності фонограм, обробки біомедичної діагностичної інформації, модернізації методів обробки мовної інформації, проектування прецезійних інформаційних каналів електронних систем, дозволяють сформулювати практичні рекомендації для створення та модернізації математичного та програмного забезпечення систем обробки сигналограм з підвищеними якісними та кількісними характеристиками.

  Результати проведеної роботи також використані в навчальному процесі вищих технічних навчальних закладів України в нормативних та спеціальних курсах для студентів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів), що навчаються за напрямами “Електроніка”, “Прикладна математика” та за спорідненими напрямами. За основними та додатковими результатами досліджень видано 7 навчальних, навчально-наукових та науково - методичних видань, в тому числі 5 з грифом Міністерства освіти та науки України.

  Впровадження зазначених та окремих інших результатів підтверджено відповідними документами, які додаються до матеріалів дисертації.

  Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертаційної роботи отримано здобувачем особисто або за його визначальної участі і викладено в статтях [1-31] та матеріалах доповідей на наукових конференціях [33-43], які опубліковані в фахових виданнях ВАК України, та захищено патентом України [32]. Додатково за матеріалами досліджень видано дві книги [44,45] та 5 навчальних посібників [46-50] з грифом Міністерства освіти і науки України.

  Теоретичні основи досліджень, методологія, методи та методики, математичні моделі, способи та алгоритми обробки сигналограм, наукові висновки та положення, які виносяться на захист, належать автору особисто та опубліковані в одноосібних роботах [1,3-6,10-12,28,31,34,35,37].

  Особистий внесок автора в спільні публікації полягає в тому, що він визначив актуальність та основні завдання досліджень в роботах [13-15,17,24,25,29,30,39,45], виконав теоретичне обґрунтування та адаптацію математичного інструментарію досліджень в роботах [2,9,16,18,19,23,26, 27,32,38,40,43,45], особисто розробив методологію моделювання та базові математичні моделі інформаційних об’єктів в роботах [7,8,20,21,26,32,33,36,42], розробив методику досліджень в роботах [20,21,24,26,30,32], виконав розрахунки та інтерпретацію отриманих результатів в роботах [8,22,24,25,38,41,46-48], розробив компоненти математичного забезпечення для вирішення практичних задач обробки сигналів в роботах [20-22,41,45-47].

  Окремі положення, експериментальні та допоміжні матеріали, що мають безпосереднє відношення до результатів досліджень і носять навчально-науковий та методологічно-методичний характер, опубліковані в співавторстві в роботах [44-50], в яких автор приймав участь в формулюванні наукових, методологічних, науково-методичних та навчально-наукових задач, в розвитку теоретичної бази підготовки фахівців, в розробці вправ, прикладів та контрольних завдань чисельно-аналітичного навчально-наукового аналізу стохастичних динамічних об‘єктів, в написанні книг. Під керівництвом автора за даним науковим напрямком завершують роботу над кандидатськими дисертаціями три аспіранта та один здобувач.

  Апробація роботи. Основні результати роботи доповідались та були обговорені на наукових конференціях, симпозіумах, нарадах, в тому числі, на: Міжнародній конференції “Aviation Reliability (AviaRel99), Riga, Latvia, 20-21 April, 1999;-на 5-й Міжнародній конференції “Теория и техника передачи, приема и обработки информации” (“Телекоммуникации, радиотехника, электроника”), Россия, Туапсе, 27-30 сентября 1999; -на 3-й Міжнародній науково-технічній конференції “Математичне моделювання в електротехніці та електроніці”, Львів, 25-30 жовтня 1999; -на Міжнародних науково-технічних конференціях “Силова електроніка та енергоефективність”, Україна, Алушта, 1999-2003; на IV-Міжнародній науково-практичній конференції “Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах”, Київ, 2001; на Международном радиоэлектронном форуме – МРФ-2002, Харьков, 2002; на щорічному семінарі “Нові технології САПР – вищим навчальним закладам України”, Київ, 2002; на Міжнародних науково-технічних конференціях “Проблеми фізичної та біомедичної електроніки”, Київ, Україна, 1998-1999; на 1-й, 2-й та 4-й Міжнародних конференціях “Інформаційні технології та бе


 •