LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онтології


24


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Даревич Романа Романівна

УДК 004.78:025.4.036+004.91

АВТОМАТИЗОВАНА МЕТАПОШУКОВА СИСТЕМА

НА ОСНОВІ АДАПТИВНОЇ ОНТОЛОГІЇ05.13.06 – Автоматизовані системи управління

та прогресивні інформаційні технології


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Львів – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка

Національної академії наук України.Науковий керівник -

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Досин Дмитро Григорович

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,

вчений секретар інституту, завідувач лабораторії системного аналізу науково-технічної інформації.


Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, доцент

Медиковський Микола Олександрович

Національний університет „Львівська політехніка”,

професор кафедри автоматизованих систем управління, заступник директора Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій;кандидат технічних наук, доцент

Олецький Олексій Віталійович

Національний університет „Києво-Могилянська Академія”, доцент факультету інформатики.Захист відбудеться "11" жовтня 2007 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.14 при Національному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.


Автореферат розісланий "10" вересня 2007 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент А.Є. Батюкзагальна характеристика роботи

Актуальність роботи. Швидкий розвиток галузі інформаційного пошуку пов’язаний із появою та розбудовою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, яка створила принципово нові умови та можливості застосування інформаційних технологій для доступу, пошуку, опрацювання та зберігання інформації. За таких обставин для ефективного пошуку потрібної (релевантної) інформації необхідні автоматизовані інформаційно-пошукові системи, які ґрунтуються на інтелектуальних алгоритмах аналізу текстів. Аналіз існуючих підходів створення високоефективних технологій автоматизації інформаційного пошуку текстових документів засвідчив переваги адаптивних інтелектуальних метапошукових систем (МПС). Оскільки робота таких систем не передбачає постійної взаємодії з користувачами, якість пошуку визначається точністю подання їх інформаційних потреб, що визначаються предметною областю (ПрО) користувача.

Статистичні та семантичні методи пошуку, відповідно до способів подання інформаційних потреб (векторно-просторова модель, міра на основі коефіцієнта Дайса, латентно-семантичне індексування, порівняння концептуальних графів), запропонували С. Думайс, Дж. Солтон, Е. Расмусен та інші. Загальним недоліком цих методів є недостатня точність порівняння документів за змістом. Водночас для автоматизованих систем інформаційного пошуку, в яких не передбачено інтерактивної взаємодії системи з користувачем, така точність має вирішальне значення.

Одним із способів підвищення точності порівняння документів за змістом є використання в складі МПС онтології – множини понять ПрО, пов’язаних семантичними зв’язками та визначеними для них функціями інтерпретації. На сьогодні розроблено ряд таких методів (М. Монтес-Гомез, Ванг Гуі-джин, Г. Бульсков, Д. П. Ночевнов), проте в них онтологія є статичною, вагові коефіцієнти понять призначаються вручну, що утруднює їх ефективне застосування в автоматизованих МПС. Вирішити цю проблему можна, використовуючи в алгоритмі роботи системи процедури адаптації її онтології до заданої ПрО та інформаційних потреб користувача. Методи ж автоматичної адаптації онтології, які не передбачають безпосередньої участі користувача, сьогодні розвинуті недостатньо, що значно обмежує використання адаптивних онтологій в МПС. Тому розроблення методів та алгоритмів адаптації онтології автоматизованої МПС під час її експлуатації до інформаційних потреб користувачів становить актуальну наукову задачу, розв’язання якої сприятиме підвищенню ефективності інформаційного пошуку, а також зменшенню часових і фінансових затрат на створення та обслуговування таких систем.

Розвинуті у роботі положення ґрунтуються на результатах досліджень українських та зарубіжних вчених, зокрема: Дж. Солтона, П. Фолтса, Дж. Сови, Т. Андреасена, О. В. Палагіна, А. В. Анісімова, В. П. Гладуна, О. В. Олецького, О. Г. Дубинского, І. Є. Кураленка, І. В. Некрасова, І. В. Совпеля та інших.


Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана в рамках таких науково-дослідних тем: „Розробка базових технологій побудови експертних систем та систем підтримки рішень в області фізико-хімічної механіки конструкційних матеріалів на основі використання локальних корпоративних баз даних та засобів Інтернету”, № держреєстрації 0103U003344; „Розробка інтелектуальної системи автоматизації інформаційного пошуку в мережі Інтернет та в локальних корпоративних базах даних із засобами машинного навчання”, № держреєстрації 0102U002684; „Розробка методичних рекомендацій для здійснення автоматизованого документообігу та інформаційного пошуку в мережі Інтернет”, № держреєстрації 0105U004326; „Інформаційно-технічне забезпечення досліджень з розробки нових матеріалів”, № держреєстрації 0105U004313.

Участь автора полягала у побудові синтаксично-семантичного аналізатора природної мови та аналізі функціонування пошукових систем у мережі Інтернет (0103U003344); розробленні методу визначення подібності (релевантності) двох електронних текстових документів, поданих у вигляді концептуальних графів, адаптації аналізатора Link Parser до задач МПС автоматизованого робочого місця (0102U002684); побудові та дослідженні моделі онтології інтелектуальної МПС, методу зважування її елементів та процедур оптимізації (0105U004326); підготовці для монографії „Застосування інформаційних технологій для координації наукових досліджень” розділу „Засоби реалізації інтелектуальних систем та їх застосування у матеріалознавстві”, де, зокрема, детально описано побудову онтології засобами Protйgй (0105U004313).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи–підвищити точність оцінювання подібності текстових документів за їх змістом у МПС шляхом розроблення методів та алгоритмів адаптації онтології до інформаційних потреб користувачів на основі вдосконалення методу визначення коефіцієнтів важливості понять та зв'язків між ними.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання:

провести аналіз методів і засобів побудови онтологій та порівняння текстових документів на їх основі;

розробити метод динамічного обчислення коефіцієнтів важливості понять та зв’язків між ними в онтології;

розробити алгоритм оптимізації онтології з урахуванням коефіцієнтів важливості її елементів;

розробити метод оцінювання подібності текстових документів, поданих їх зваженими концептуальними графами;

побудувати та дослідити імітаційну модель процесу генерування та оптимізації онтології;

розробити архітектуру МПС у складі віртуального автоматизованого робочого місця (ВАРМ) наукового працівника.

Об’єкт дослідження: процес пошуку та опрацювання інформації у МПС;

Предмет дослідження: методи та засоби