LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Енергетика → Автоматизована система контролю і управління технологічним комплексом виробництва машин зворотно-поступальної дії з низькою віброакустичною активністю

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТДегтяренко Ілля Вячеславович

УДК 621.75.06:658.562

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВИРОБНИЦТВА МАШИН
ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНОЇ ДІЇ З НИЗЬКОЮ
ВІБРОАКУСТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ


Спеціальність 05.13.07 - “Автоматизація технологічних процесів”

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Донецьк - 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Донецькому державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Воронцов Олександр Григорович,

доцент кафедри “Автоматика і телекомунікації”
Донецького державного технічного університету,
м. Донецьк.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Ткаченко Валерій Миколайович,

завідувач відділу “Теорії керуючих систем”
Інституту прикладної математики і механіки НАН
України, м. Донецьк;


кандидат технічних наук, доцент

Зубов Дмитро Анатолійович,

доцент кафедри “Комп’ютеризовані системи”
Східноукраїнського національного університету
Міністерства освіти і науки України, м. Луганськ.


Провідна установа: науково-виробнича корпорація “Київський інститут
автоматики” Державного комітету промислової
політики України, державне науково-виробниче
підприємство “Спецавтоматика”, м. Київ.


Захист відбудеться “26” червня 2001 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.052.03 Донецького державного технічного університету за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема 58, корп. 1, ауд. 201.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного технічного університету за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема 58, корп. 2.


Автореферат розісланий “24” травня 2001 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К11.052.03

кандидат технічних наук, доцент Мокрий Г.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Машини зворотно-поступальної дії (МЗПД), укладаючи основу цілого ряду виробів масового виробництва машинобудівної галузі (автомобільних двигунів, кондиціонерів, холодильників, насосів та ін.), є інтенсивними джерелами вібрації й акустичного шуму. Ці обставини часто є вирішальними в конкурентній боротьбі за ринки збуту промислової продукції, що включає у свій склад МЗПД, і визначають необхідність враховувати параметри фактичної віброакустичної активності МЗПД при управлінні процесом їхнього виробництва.

Підвищена віброакустична активність виготовлених машин, як правило, пов'язана з недосконалістю конструкції машини і наявністю дефектів, викликаних відхиленнями, допущеними в ході процесу її виробництва. Задача удосконалювання управління технологічними процесами виробництва з метою підвищення якості виробів нерозривно пов'язана з розробкою прогресивних методів і засобів контролю процесів і виробів, що засновуються на максимальному використанні інформації про процеси, що відбуваються у виробі при його експлуатації. Параметри вібрації найбільш повно відтворюють якість виробу і стан технологічного устаткування, задіяного в його виробництві. Вібропроцеси, що відбуваються в МЗПД, носять нестаціонарний характер, тому для одержання інформації про першопричини підвищеної віброакустичної активності вироблених МЗПД необхідно аналізувати структуру вібрації виробів, що виготовляються, з прив'язкою до фази робочого циклу машини. Це дає можливість ідентифікувати елементи МЗПД, у технології виробництва яких мають місце неприпустимі відхилення, і цілеспрямовано впливати на відповідне технологічне устаткування шляхом його підрегулювання, заміни інструмента і т.д., з метою забезпечення бажаної якості виробів по віброакустичних показниках.

Все вищесказане визначає актуальність розробки автоматизованої системи контролю і управління технологічним комплексом виробництва МЗПД з низькою віброакустичною активністю, побудованої на нових науково обгрунтованих методах аналізу нестаціонарних процесів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках НДР ДонДТУ Н-1-96, Д11-98 (№ДР 0198U002418) і Д14-2000 (№ДР 0100U001048) відповідно до “Програми наукових досліджень і розробок Міністерства освіти України з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки”, а також договору про науково-технічне співробітництво між Дослідницько-іспитовим центром ЗАТ “Донецький інститут холодильної техніки” і кафедрою АТ ДонДТУ.

Метою дисертаційної роботи є розробка автоматизованої системи контролю і управління технологічним комплексом виробництва МЗПД, що базується на науково обгрунтованих методиках і алгоритмах аналізу нестаціонарних вібропроцесів та забезпечує гарантований рівень показників віброакустичної активності виробів, що випускаються.

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі задачі:

1. Розробка математичної моделі об'єкта виробництва - поршневого компресора, що дозволяє встановити нові взаємозв'язки параметрів елементів компресора та приводу, з одного боку, з параметрами вібрації - з іншого, що дасть можливість одержати інформаційні ознаки для ідентифікації дефектів виробництва.

2. Розробка методів ідентифікації дефектів виробництва елементів МЗПД, що обумовлюють збільшення рівня віброакустичної активності готового виробу, які базуються на результатах вихідного віброакустичного контролю.

3. Обгрунтування можливості та доцільності застосування методів вихідного віброакустичного контролю МЗПД для формування управління технологічним комплексом їхнього виробництва.

4. Розробка структури й алгоритмів функціонування автоматизованої системи контролю і управління технологічним комплексом виробництва МЗПД з низькою віброакустичною активністю. Створення апаратних і програмних засобів для реалізації системи.

5. Проведення експериментальних досліджень розробленої системи з метою перевірки її працездатності й оцінки ефективності реалізованих у ній методів.

Об'єктом дослідження є технологічний комплекс виробництва МЗПД з низькою віброакустичною активністю.

Предметом дослідження є автоматизована система контролю і управління технологічним комплексом виробництва МЗПД.

Методи досліджень. У роботі застосовані методи ситуаційного управління, теорії точності виробництва, теорії машин і механізмів, математичного моделювання, математичної статистики, кореляційного і спектрального аналізу, частотно-часового аналізу (ЧЧА), теорії планування й обробки результатів експериментів.

Наукова новизна отриманих результатів.

1. Розроблено математичну модель динаміки поршневого компресора, включаючи приводний