LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Загальнонаукове знання → Громадсько-політична і релігійна діяльність Василя Романюка (1925-1995 рр.)

21


ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ЗІНЧУК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ


УДК 94 (477) “1925/1995”
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА І РЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ РОМАНЮКА (1925 – 1995 рр.)07.00.01 – історія України
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наукІвано-Франківськ – 2008

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор історичних наук, професор

Грабовецький Володимир Васильович,

Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, доцент

Андрухів Ігор Олексійович,

Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ,

начальник кафедри теорії та історії держави і права;

кандидат історичних наук, доцент

Перевезій Віталій Олександрович,

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,

вчений секретар.


Захист відбудеться 14 квітня 2008 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.05у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79.Автореферат розісланий “13” березня 2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І. Я. РайківськийЗагальна характеристика роботи

Актуальність теми. У сучасній Україні назріла потреба дослідження спадщини багатьох історичних діячів, чиї імена в радянський період замовчувались, а діяльність перебувала за межами наукового інтересу дослідників. Процес державного, духовного й релігійного відродження України спонукає до повернення з небуття видатних особистостей.

До числа таких невідомих широкому загалу діячів належить Василь Омелянович Романюк (Патріарх УПЦ КП Володимир) – священик, правозахисник, багаторічний в’язень сталінських і брежнєвських таборів, член Української Гельсінської групи (УГГ), богослов, філософ. Він пройшов складний шлях боротьби за українську державність, за права віруючих, за українську православну церкву. Період його патріаршого правління припадає на складний етап релігійного ренесансу в Україні, який характеризувавcя не тільки процесом стрімкого повернення суспільства до християнських основ, посиленням авторитету церкви, а й загостренням міжконфесійних конфліктів, невизначеності у державно-церковних відносинах.

Суспільно-політична актуальність обумовлюється зростанням значення церкви, потребою осмислення історії релігії України через призму життя і діяльності релігійних діячів, серед яких вагоме місце займає В. Романюк. Проте в українському суспільстві згадують про Патріарха Володимира у контексті його похорону 18 липня 1995 р., названого “чорним вівторком”, “кривавим вівторком”, коли була пролита людська кров, забуваючи про непересічність, багатогранність його як особистості.

Вивчення даної проблематики також зумовлено відсутністю у вітчизняній історіографії наукових праць, які б цілісно висвітлювали його діяльність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведено в рамках загальної наукової теми кафедри історії України Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника “Етнополітичні трансформації в Україні” (західноукраїнські землі в кінці ХІХ – на початку ХХІ ст.) (держреєстраційний № 0106U002247).

Метою дослідження є комплексне й об’єктивне висвітлення ролі і значення В. Романюка в релігійно-церковній і політичній історії України другої половини ХХ ст. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:

  • вивчити стан наукової розробки проблеми в історіографії та охарактеризувати джерельну базу дослідження;

  • проаналізувати чинники, що впливали на формування світогляду В. Романюка;

  • висвітлити особливості його священицької та культурно-просвітницької діяльності;

  • охарактеризувати аспекти боротьби за свободу совісті;

  • визначити місце і значення В. Романюка в українському правозахисному русі 1970-х -1980-х рр.;

  • з’ясувати його роль у громадсько-політичному і релігійному житті України протягом 1989-1995 рр.

Об’єкт дослідження – життя та діяльність В. Романюка в контексті суспільно-політичних і релігійних процесів в Україні у другій половині ХХ ст.

Предмет дослідження – основні напрямки і зміст діяльності В. Романюка, його вплив на український визвольний рух та національно-релігійне відродження.

Хронологічні рамки охоплюють 1925–1995 рр. – період життя і діяльності В. Романюка.

Територіальні межі дослідження охоплюють Східну Галичину у польський період (1925-1939 рр.), СРСР, незалежну Україну. На час 1988-1989 рр. припадає його перебування у Канаді, США, Великобританії.

Методологічною основою праці є принципи об’єктивності, історизму, системності, всебічності, хронологічності, ретроспективності вивчення минулого.

Дослідження здійснено на основі використання таких методів: історичних (проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний), емпірико-теоретичних (аналіз, синтез), загальнонаукових теоретичних (логічний, абстрагування, узагальнення, індукції та дедукції). У роботі застосовувався також метод польових досліджень у формі інтерв’ювання респондентів із використанням технічних засобів. Використання проблемно-хронологічного методу дозволило висвітлити громадсько-політичну і релігійну діяльність В. Романюка в часовій послідовності. За допомогою порівняльно-історичного методу визначено специфіку його діяльності. Для типологізації джерел були використані методи систематизації та класифікації. Застосування емпірико-теоретичних і загальнонаукових теоретичних методів дало можливість відобразити зміни в конкретно-історичній ситуації напрямів діяльності В. Романюка.

Наукова новизна роботи полягає у постановці та розробці актуальної теми, яка не отримала всебічного й об’єктивного висвітлення в історичній науці. На основі