LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Загальні роботи по техніці → Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів

31


ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЖАНТІМІРОВ Анатолій ЮрійовичУДК 37.046:378.126:377.1
БАГАТОРІВНЕВА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих

Академії педагогічних наук України, м. Київ.


Науковий керівник -кандидат педагогічних наук, доцент,

член-кореспондент АПН України

Щербак Ольга Іванівна,

Київський професійно-педагогічний коледж

імені Антона Макаренка, директор, м. Київ.


Офіційні опоненти:доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент АПН України,

Олійник Віктор Васильович,

Центральний інститут післядипломної

педагогічної освіти АПН України, ректор, м. Київ;


кандидат педагогічних наук, доцент,

Пальчук Марина Іванівна,

Сімферопольське ВПУ ресторанного

сервісу і туризму, директор, м. Сімферополь.


Захист відбудеться 19 грудня 2007 р. о 1630 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9).

Автореферат розісланий “ 17 ” листопада 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лапаєнко С. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і доцільність дослідження. Українська держава послідовно і цілеспрямовано здійснює заходи, спрямовані на всебічний розвиток і реформування всіх галузей економіки, соціальної, культурної та освітньої сфери. За сучасною світовою парадигмою розвиток і удосконалення освіти є визначальним напрямом головних державних зусиль. Адже рівень розвитку освіти є найважливішим показником розвитку держави, як економічний, науково-технічний та соціально-культурний потенціал, визначає роль, місце і авторитет країни у міжнародній спільноті. Освіта як соціальне явище повинна забезпечити розвиток, самореалізацію та соціальний захист особистості в нових соціально-економічних умовах, задовольнити її освітні, професійні і духовно-культурні потреби. Разом з тим, кожна ланка освіти, яка формує відповідні виробничі чи соціальні ресурси країни, має задовольняти всебічні вимоги її “замовників” у кваліфікованих професійних кадрах.

Інженерно-педагогічна освіта як структурний компонент системи педагогічної освіти має своїм завданням підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів усіх освітніх рівнів і насамперед - для навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, стан та перспективи розвитку якої безпосередньо залежать від професійної і педагогічної компетентності педагогічних працівників, їх творчості, здатності практично вирішувати проблеми професійного навчання і виховання молодого покоління. Саме проблема забезпечення системи ПТО висококваліфікованими інженерно-педагогічними кадрами має визначальне суспільно-державне значення, а її розв’язання має сприяти суттєвому підвищенню якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для всіх галузей економіки країни.

В Україні вже понад 16 років діє чотирирівнева система інженерно-педагогічної освіти, яка представлена незначною мережею вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з обмеженою потужністю щодо кількості та якості підготовки педагогічних кадрів. Така ситуація з кожним роком загострює суперечності між “замовниками” інженерно-педагогічних кадрів – регіональними системами підготовки кваліфікованих робітничих кадрів та можливостями інженерно-педагогічних навчальних закладів, що готують педагогічні кадри різних освітніх кваліфікаційних рівнів. Нагальна потреба системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у новій генерації компетентних інженерно-педагогічних працівників, вихідні положення концептуальних засад розвитку педагогічної освіти і Національної доктрини розвитку освіти, а також законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, глобалізація освіти та інші виклики XXI століття спонукають науковців, педагогічні колективи інженерно-педагогічних навчальних закладів до плідної співпраці, активізації пошуків і розробок інноваційних освітніх моделей, застосування сучасних навчальних технологій. Проте на сьогодні ще не відпрацьована сучасна цілісна теорія організації неперервної багаторівневої інженерно-педагогічної освіти, не розроблені методи, умови і способи практичної реалізації актуальних завдань, які полягають у максимальному забезпеченні потреб та вимог системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів компетентними інженерно-педагогічними працівниками. Окремі питання і шляхи їх реалізації в системі освіти (у т. ч. й інженерно-педагогічній) відображені у дослідженнях вітчизняних науковців: А.М.Алексюка, С.Ф.Артюха, С.У.Гончаренка, Р.С.Гуревича, І.А.Зязюна, О.Е.Коваленко, А.О.Лігоцького, Н.Г.Ничкало, В.В.Олійника, О.І.Щербак, а також зарубіжних вчених: російських - Ю.К.Бабанського, С.Я.Батишева, В.С.Безрукової, А.П.Біляєвої, Е.Ф.Зеєра, Н.В.Кузьміної; білоруських - Б.А.Белькевича, М.А.Цирельчука, А.Л.Шкляра; польських - С.Кв’ятковського, Е.Нероби, Ф.Шльосека та ін. Актуальність і недостатня розробленість означеної проблеми у педагогіці, необхідність теоретичного її обґрунтування, практичні потреби розв’язання в сучасних соціально-економічних умовах зумовили вибір теми дослідження - “Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів”.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснене в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України відповідно до планів науково-дослідних робіт відділу дидактики професійної освіти за темою “Теорія і методика проектування професійного навчання кваліфікованих робітників”, РК № 0104U009941. Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (протокол № 6 від 22. 04. 1999 р.) та узгоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 1 від 26.01.2000 р.)

Об’єкт