LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Загальні роботи по техніці → Вдосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного обладнання для згинання композиційних і складнопрофільних заготівок

26


Донбаська державна машинобудівна академіяНа правах рукописуФоменко Юрій Вікторович


УДК 621.98.01: 621.98.04: 621.981.01


ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ

І КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗГИНАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І

СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ЗАГОТІВОКСпеціальність 05.03. 05 "Процеси та машини обробки тиском"

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Краматорськ - 1999

Дисертація є рукописом


Робота виконана в Донбаській державній машинобудівній

академії Міністерства освіти України


Науковий керівник - доктор технічних наук, професор, академік Академії Інженерних Наук України Потапкін Віктор Федорович, ректор Донбаської державної машинобудівної академії


Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, ведучий науковий співробітник Тараненко Михайло Євгенович, кафедра "Технологія металів і авіаційне матеріалознавство " Харківського авіаційного інституту ім. М.Є.Жуковського

- кандидат технічних наук, доцент Майоров Геннадій Іванович, доцент кафедри "Обробка металів тиском" Донбаського гірнично-металургійного інституту


Провідна установа - Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова Національної Академії наук України, м. ДніпропетровськЗахист відбудеться " 15 " квітня 1999 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 12.105. 01 по захисту дисертацій в Донбаській державній машинобудівній академії (343913, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, 1-й навчальний корпус)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донбаської державної машинобудівної академії (343913, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, 1-й навчальний корпус)
Автореферат розісланий " 15 " березня 1999 р.
Учений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 12.105. 01, к.т.н., доц. Сатонін О. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Зважаючи на важливе промислове значення, процесу згинання присвячено багато теоретичних і практичних робіт, з багатьох типів гнутих деталей, що випускаються серійно, накопичений багатий емпіричний досвід. У виробництві застосовують велику кількість засобів отримання гнутих деталей, що задовольняють вимогам споживача за якістю продукції, яка випускається, а також щодо забезпечення її мінімальної собівартості.

Разом з тим, слід відзначити, що ані існуючі в нинішній час засоби розрахунку і математичні моделі, ані засоби отримання і конструкції механічного обладнання не дозволяють охопити весь спектр гнутих деталей щодо їхніх габаритів, формами профілю, наявності композиційної структури і ін.

Відзначене можна віднести, зокрема, до довгомірних тонкостінних гнутих деталей з дільницями, що чергуються, різноманітної кривизни і гнутих деталей шаруватої структури з пористими шарами, а також до широкого спектру гнутих деталей з складнопрофільних сортових і тонкостінних заготівок, достатній обсяг теоретичних і емпіричних знань з процесів виготовлення яких ще не накопичений. Здебільшого деталі, найбільш ефективне отримання яких і розглядається в даній роботі, виробляються малими партіями, тому визначення оптимальних технологічних режимів і конструктивних параметрів обладнання необхідно здійснювати, при мінімальних витратах, з широким використанням математичних моделей і відповідного комплексу програмних засобів.

В зв'язку з цим вивчення закономірностей формотворення гнутих деталей, що є специфічними по довжині, формі поперечного перетину і наявності композиційної структури з пористими шарами, математичний опис фізичних закономірностей процесу і його максимально повне наближення до реальних об'єктів моделювання шляхом найбільш коректного врахування всіх, найбільш що впливають, факторів, вирішення задач оптимального проектування технологій і конструкцій, а також розробка на їхній основі практичних рекомендацій являють собою актуальну задачу, що має важливе наукове і практичне значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт кафедри "Автоматизовані металургійні машини і обладнання" Донбаської державної машинобудівної академії:

 • Г-03-96 "Розробка, дослідження і вдосконалення технології і обладнання для виробництва високоефективних композиційних заготівок і складних профілів спеціального призначення" № Держ. реєстрації 0196U015979;

 • Г-14-94 "Розробка, дослідження і вдосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного обладнання для виробництва заготівок і готової металопродукції з антифрикційними, антикорозійними і декоративними покриттями" № Держ. реєстрації 0194U015531;

 • Г-01-97 "Розробка, дослідження і вдосконалення технологій і обладнання металургійного виробництва, що забезпечують збільшення об'ємів виробництва, розширення сортаменту і підвищення якості гостродефіцитних і спеціальних видів готового металопрокату" № Держ. реєстрації 019U001595;

 • ДП-29-94 "Вдосконалення конструктивних параметрів механічного обладнання спеціалізованих прокатних станів 5501300, П1000750" № Держ.. реєстрації 0193U041036;

 • Х-09-94 "Дослідження і вдосконалення технологій і обладнання для виробництва багатошарових звернутих паяних труб" № Держ. реєстрації 0195U023846;

 • Х-10-95 "Розробка технологічних режимів і уточнення вихідних даних на проектування обладнання спеціалізованого стану 500 для Артемовського заводу "Перемога праці" № Держ. реєстрації 0195U015603;

 • Х-22-97 "Дослідження і вдосконалення технологій і обладнання плющильно-вочильного стану ВАТ СКМЗ" № Держ. реєстрації 0197U015740.

Ціль і задачі досліджень. Підвищення техніко-економічних показників промислового виробництва гнутих композиційних і складнопрофільних деталей на основі розробки математичних моделей, програмних засобів і практичних рекомендацій.

Для досягнення поставленої цілі сформульовані і вирішені наступні задачі:

 • уточнення детермінованої математичної моделі напружено-деформованого стану при згинанні багатошарових поліметалевих листів і смуг, розширення її в область багатошарових композицій з пористими шарами і складною формою поперечного перетину; розробка на їхній основі програмних засобів;

 • розробка імітаційної математичної моделі і програмних засобів щодо прогнозування точності геометричних характеристик гнутих композиційних і складнопрофільних деталей;

 • розробка програмних засобів щодо автоматизованого проектування технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного обладнання, що забезпечують отримання гнутих деталей з композиційних і складнопрофільних заготівок з заданою точністю виготовлення;

 • експериментальна оцінка ступеня вірогідності розробленого математичного апарату і комплексу програмних засобів, а також уточнення діапазонів варіацій найбільш значущих вихідних параметрів процесу;

 • розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення технологічних режимів роботи і конструктивних параметрів механічного обладнання для отримання гнутих композиційних і складнопрофільних деталей необхідної якості.

Наукова новизна отриманих результатів. Автором запропоновані нові наукові положення:

 • визначені технологічні можливості отримання довгомірних тонкостінних профілів з дільницями, що чергуються, різноманітної кривизни і гнутих біметалевих вкладишів підшипників ковзання з порошковим антифрикційним шаром;

 • в область згинання багатошарових композицій з