LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Загальні роботи по техніці → Автоматизовані газоаналітичні прилади контролю промислових і транспортних викидів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"УДК 543.271.3Приміський Владислав ПилиповичАВТОМАТИЗОВАНІ ГАЗОАНАЛІТИЧНІ ПРИЛАДИ

КОНТРОЛЮ ПРОМИСЛОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ ВИКИДІВ


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 05.11.13 — Прилади і методи контролю та визначення

складу речовин
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Киев - 2001 г.Дисертацією є рукопис:

Робота виконана в Національному технічному університеті України "Київський по-літехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України та Українському науково-дослідному інституті аналітичного приладобудування.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Румбешта Валентин Олександрович

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут",

професор кафедри "Виробництво приладів"


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Кісіль Ігор Степанович,

Івано-Франківський Державний технічний

університет нафти і газу,

завідувач кафедрою "Методи та прилади

контролю якості і сертифікації приладів"

кандидат фізико-математичних наук, доцент,

Головач Йосип Йосипович,

директор СКБ засобів аналітичної техніки,

м. Ужгород.


Провідна установа: Державний університет "Львівська політехніка"

Міністерства освіти і науки України.Захист відбудеться " 26 " червня 2001 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.002.18 в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 1 , аудиторія 293-1.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НТУУ "КПІ" за адресою:

м. Київ, пр. Перемоги, 37.


Автореферат розісланий " 25 " травня 2001 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.І. Бурау
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи: Однією з глобальних проблем, яка торкається життя кожного народу і окремої людини є збереження і охорона навколишнього середови-ща. Найбільш вразливою сферою довкілля є атмосферне повітря.

Кожен рік на Україні гинуть люди від вибухів газу в гірничодобувній галузі, витіків газу в житлових будинках. Непоодинокі випадки отруєння і загибелі людей в підвалах, колекторах, каналізаційних системах.

Автоматизація і вдосконалення технологічних процесів в промисловості, енергетиці потребують швидкого, високоточного, автоматичного виміру концентра-цій багатокомпонентних газових сумішей в ході різних виробничих циклів. Такі технології мають місце в металургії, нафтохімії, енергетиці.

Таким чином в багатьох сферах життєдіяльності суспільства від промисловос-ті до побуту (газосигналізатори витіків газу в житлових будинках) є потреба в авто-матизованих високоточних, надійних швидкодіючих газоаналізаторах (ГА) і багато-канальних газоаналітичних системах (ГАС), які можуть проводити вимірювання токсичних і вибухонебезпечних концентрацій газових сумішей в екстремальних умовах експлуатації: вібрації, високій температурі, тиску, вологості, агресивному середовищі та т.і.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Тема даної роботи тісно пов'язана з науковою тематикою НДІ аналітичного приладобудування — головної наукової організації України з проблем аналітичного приладобудування.

Представлена дисертаційна робота безпосередньо виконувалась в рамках:

1. Державної програми "Приладобудування України" (1996 р.).

2. Державної програми "Безпека дорожнього руху і екологічна безпека транспорт-них засобів" (Постанова КМУ № 496 від 6.04.98 р.).

3. Програми "Моніторингу довкілля міста Києва 1999-2002 р.

Мета і задачі дослідження.Метою роботи є розробка автоматизованих газо-аналітичних приладів контролю промислових і транспортних викидів підвищеної точності і надійності, які працюють в екстремальних умовах експлуатації, дослід-ження і вдосконалення їх технічних характеристик за рахунок структурно-схемної побудови, створення розрахункових методик проектування і метрологічного забез-печення серійних приладів.

Поставлена мета реалізується вирішенням наступних завдань:

1. Аналізом сучасних методів газового аналізу і розробки шляхів підвищення точності газоаналізаторів.

2. Дослідженням математичних моделей структурних схем ГА.

3. Розробкою нових принципів побудови структурних схем побудови первин-них вимірювальних перетворювачів (ППВ), ГА, інваріантних до дестабілізуючих факторів при екстремальних умовах експлуатації.

4. Розробкою принципів побудови багатоканальних газоаналітичних систем з урахуванням впливу неінформативних параметрів .

5. Розробкою методів і засобів обробки вимірювальної інформації в багатока-нальних газоаналітичних системах.

6. Експериментальним дослідженням впливу особливостей структурної побу-дови ГА і ГАС на метрологічні характеристики.

7. Розробкою розрахункових методик проектування промислових газоаналіза-торів з урахуванням техніко-економічних показників.

8. Розробкою методик і засобів метрологічного забезпечення.

Об'єкт і методика досліджень. Об'єктом дослідження є автоматичні газоана-лізатори і газоаналітичні системи, структурні схеми їх побудови, встановлення за-лежностей технічних характеристик від структурної схеми. Для аналізу структурних схем побудови газоаналізаторів і газоаналітичних систем застосовані методи теорії інваріантності, математичного моделювання, експериментальні дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів досліджень:

1. Вперше створена класифікація і систематизація методів газового аналізу по критерію схемно-структурної побудови, точності і техніко-економічних показни-ків газоаналітичних приладів.

2. По результатам аналізу найбільш типових структурних схем ГА і їх ма-тематичних моделей встановлені функціональні залежності похибки вимірювань від структурно-схемної побудови.

3. Розроблені на рівні винаходів структурні схеми й конструкції ГА підвище-ної точності і вихідний сигнал яких не залежить від дестабілізуючих параметрів екс-тремальних умов експлуатації.

4. Запропоновано спосіб компенсації деформації газової проби пристроями підготовки і очистки газової проби, що дозволило підвищити точність вимірювань.

5. Отримані математичні залежності вихідних сигналів вимірювальних кана-лів ГАС від впливу неінформативних параметрів, розроблені розрахункові методики оцінки впливу і компенсації неінформативних параметрів.

6. Розроблені на рівні винаходів схеми корекції адитивної і мультиплікативної похибки вимірювань в багатоканальних