LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Загальні роботи по техніці → Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів


Хаpківський деpжавний педагогічний унівеpситет

ім.Г.С.Сковоpоди

КАРТАВИХ Олена В’ячеславівна


УДК 370:378+371.233


АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


13.00.04 - теоpія і методика пpофесійної освітиАвтореферат

дисеpтації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Хаpків – 2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті

ім. Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент

Гребенюк Георгій Євгенович,

Харківський державний педагогічний університет

ім.Г.С.Сковороди, професор кафедри козацької педагогіки


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент АПН України

Шевченко Галина Павлівна,

Луганський державний педагогічний університет

ім. Т. Г. Шевченка, завідуюча кафедрою педагогіки;

кандидат педагогічних наук, професор

Лазарєв Микола Остапович,

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка, завідувач кафедри

педагогічної творчості.

Провідна установа: Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра

педагогіки і методики прфесійного навчання,

Міністерство освіти і науки України м. Харків.

Захист відбудеться “25” жовтня 2002 року о 10.00 годині на

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському

державному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди за адресою:

61078, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного

педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В ).

Автореферат розісланий “24” вересня 2002 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Золотухіна С. Т.

Загальна характеристика дисертаційного дослідження

Актуальність і доцільність теми дослідження. У сучасних умовах удосконалення системи вищої технічної освіти ключовим питанням є відродження культурно-творчої місії вищої школи, перехід до культуротворчої системи освіти в цілому. Необхідність такого оновлення пов’язана з тим, що існуюча система освіти не забезпечує вирішення поставленого завдання – формування культури майбутніх спеціалістів, в якій поєднуються високий професіоналізм і духовне багатство. Сьогодні чітко усвідомлюється, що освіта й культура, розвиваючись у взаємодії, забезпечують творчий взаємозв‘язок моральних, художніх, інтелектуальних якостей особистості, необхідних майбутньому фахівцю.

Вихід на нові стандарти загальнокультурної підготовки полягає у вихованні в студентів творчого підходу до всього, що становить навчально-виховний процес. Під загальнокультурною підготовкою розуміємо процес, в якому єдність змісту, форм, засобів і методів освіти стимулюють духовний розвиток майбутніх спеціалістів. Основними завданнями цього процесу є формування базової професійної культури, виховання здатності до сприйняття творів мистецтва, формування високих культурних потреб та інтересу до вдосконалення культури спілкування, визначення свого місця в діалозі культур, а також розвиток культурного самопізнання. А.А.Бахтін стверджував, що “три галузі людської культури – наука, мистецтво й життя – набувають єдності тільки в особистості”.

Усе це вимагає розробки системи освіти, яка покликана охопити всі ступені культурного зростання, морального й художнього становлення особистості, всі рівні її духовної зрілості й морально-культурної гідності: від бездуховності, культурної нерозвинутості до свідомої, високодуховної поведінки й формування професійної здібності творити за законами краси.

Сьогодні ця проблема гостро відчувається в багатьох вищих технічних навчальних закладах. Розвиток суспільства та громадських відносин свідчить, що вища освіта має готувати майбутнього інженера до виконання як професійних, так і культурних функцій. Саме структура й функції майбутньої інженерно-технічної діяльності визначають основні напрями загальнокультурної підготовки студентів у процесі викладання різних дисциплін.

Зміст загальнокультурної підготовки студентів у вищому технічному навчальному закладі насамперед відбиває процес прогресивних змін якостей особистості майбутнього інженера. Цей прогрес можливий лише за умови дотримання системності і структурної гнучкості в побудові змісту загальнокультурної підготовки в технічній школі та визначенні системи педагогічного впливу на особистість студента в класичній тріаді – освіта, навчання, виховання, де провідним визнається виховання.

Сучасний підхід у галузі виховання полягає в організації процесу формування особистості спеціаліста з вищою освітою на основі взаємозв’язку, взаємного проникнення всіх видів виховання, покликаних формувати загальну культуру особистості.

Культурний підхід до організації освітнього процесу у вищому технічному навчальному закладі на початку третього тисячоліття розглядається на базі єдності широких фундаментальних і глибоко систематизованих спеціальних знань. Він спрямований на оволодіння основами правової, політичної, естетичної, професійної культури, бачення перспектив розвитку різних галузей знань, навичок наукової організації дослідження і впровадження їх у свою майбутню професійно-творчу діяльність, де головними є доцільність, справедливість, гармонія, краса, досконалість.

Проблеми культурно-творчого розвитку майбутнього інженера, або так званої креативної підготовки, розроблялися багатьма вченими, зокрема І.Лакатосом, Д.Пойя. Необхідність культурно-творчого виховання неодноразово відзначав П.Л. Капіца, вся діяльність якого – яскравий приклад реалізації високої творчої культури.

Ця проблема розглядається також у теоретичних працях В.І. Відгофа, Г.С. Гуна, Т.О. Завершинської, Г.Г. Квасова, А.І. Комарової, М.З. Короткова, Л.М. Попова, матеріалах досліджень О.М. Карпуніної, Н.О. Кильдишової, О.Е. Коротковського, А.В. Нікітіна, А.К. Радзявичюса, Т.М. Синецької, методологічних статтях Л.М. Кадцина, Н.Б. Кирилової, О.І. Половинкіна.

Оскільки вищий технічний навчальний заклад – це лише ланка в ланцюжку соціальних інститутів, де формують культуру майбутнього спеціаліста, тому реформування вищої технічної освіти розглядається як багатоаспектна проблема, яка має важливе соціальне й наукове значення і потребує нового