LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Загальні роботи по техніці → Активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення засобами графічних завдань

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П.Драгоманова
ГОЛІЯД Ірина СеменівнаУДК 372.874:741.02

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

НА ЗАНЯТТЯХ З КРЕСЛЕННЯ

ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ


13.00.02 – теорія і методика навчання креслення
А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукКиїв – 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник - член-кореспондент АПН України,

доктор педагогічних наук, професор

Сидоренко Віктор Костянтинович,

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова, завідувач

кафедри трудового навчання і креслення

Офіційні опоненти: - доктор педагогічних наук, професор

Верхола Арнольд Павлович,

Київський національний університет

харчових технологій, завідувач кафедри

інженерної графіки;


кандидат педагогічних наук, доцент

Джеджула Олена Михайлівна,

Вінницький державний аграрний університет,

доцент кафедри автоматизації та комплексної

механізації технологічних процесів.

Провідна установа: Вінницький державний педагогічний

університет імені М.Коцюбинського, кафедра

трудового навчання, Міністерство освіти і

науки України, м.Вінниця.

Захист відбудеться „10” травня 2005 р. о 14 год. 30 хв на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.05 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ, вул.Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ, вул.Пирогова, 9.


Автореферат розіслано „___8__” квітня 2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П.ГнеденкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Невпинний поступ технічного прогресу в суспільстві тісно пов’язаний з високою графічною культурою людини. Автоматизація сучасного виробництва докорінно змінила не тільки характер трудової діяльності людини, а й відповідні вимоги до її технічної підготовки, які нерозривно пов’язані з уміннями і навичками вільного читання та виконання графічних документів.

Є всі підстави стверджувати, що носієм технічного прогресу в загальноосвітній школі виступає вчитель трудового навчання. Тому його професійна підготовка повинна передбачати високий рівень сформованих графічних знань та вмінь і, як наслідок цього, – високий рівень графічної культури. Адже рівень графічної підготовки школярів безпосередньо залежить від рівня підготовки самого вчителя. Тому важливе місце в професійній підготовці вчителя трудового навчання займає вивчення ним курсу креслення.

На жаль, з певних причин багато вступників на факультети вищих педагогічних закладів освіти України, де готують вчителів трудового навчання, не вивчали шкільний курс креслення. У зв’язку з цим викладання креслення у вищих закладах освіти діє не на розширення і поглиблення набутих знань, умінь і навичок, а ставиться в умови вимушеного усунення шкільних прогалин, отже, у багатьох випадках вивчення креслення студентами практично починається з нуля, але часові рамки вузівського курсу креслення не передбачають для цього належних можливостей.

З іншого боку, вивчення літературних джерел та практичного досвіду засвідчують, що не існує науково обґрунтованої методики навчання креслення майбутніх вчителів трудового навчання. Разом з тим і цілеспрямована підготовка викладачів креслення для вищих закладів освіти не передбачена. Таким чином кожний викладач, приступаючи до викладання креслення у вищому закладі освіти, створює свою методику, спираючись на власний емпіричний досвід.

Над різними проблемами методики навчання креслення в Україні активно працювали В.М.Буринський, А.П.Верхола, О.М.Джеджула, М.М.Козяр, В.В.Моштук, В.Я.Науменко, Г.О.Райковська, В.К.Сидоренко, Д.О.Тхоржевський, В.І.Чепок, З.М.Шаповал, Н.П.Щетина, М.Ф.Юсупова та ряд інших дослідників. Проте, незважаючи на проведені дослідження, науково обґрунтована методика проведення занять з креслення у вищому закладі освіти відсутня.

Як показали спостереження за навчальним процесом, у більшості випадків заняття з креслення носять непродуктивний характер, і це є характерною ознакою того, що більшість викладачів не залучають студентів до систематичної цілеспрямованої активної практичної роботи безпосередньо на заняттях з креслення. Такий стан речей викликав необхідність проведення дослідження, спрямованого на активне залучення студентів до навчально-пізнавальної діяльності на заняттях з креслення. Це і зумовило вибір теми дослідження “Активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення засобами графічних завдань”.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, затвердженого Вченою радою університету 28 грудня 2000 року, протокол № 5 (Науковий напрям “Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів”, проблема – “Вдосконалення підготовки вчителів трудового навчання”). Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол № 9 від 26.04.2002 р.) та узгоджена в бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 8 від 29.10.2002 року).

Об’єктом дослідження виступає процес графічної підготовки студентів у вищих педагогічних закладах освіти.

Предмет дослідження – дидактичні засоби активізації навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення.

Мета дослідження спрямована на підвищення рівня графічної підготовки студентів шляхом активізації їхньої навчальної діяльності на заняттях з креслення.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що досягти високого рівня графічної підготовки студентів