LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Загальні роботи по техніці → Аналіз розвитку ринку страхування життя в Україні

Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
117

Тарасова Н.А.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ


Вступ. Однією з умов повноцінної інтеграції України в сучасну європейську правову систему є наяв-
ність ефективної системи забезпечення населення соціальним захистом. Як переконує світовий досвід, од-
ним з важливих індикаторів стану економіки країн з ринковою економікою є рівень розвитку страхування,
у т.ч. особистого та особливо страхування здоров'я і життя [3]. Рівень розвитку національного ринку стра-
хування життя є індикатором рівня розвитку суспільства, ефективності проведення економічних програм,
спрямованих на зміну економічних відносин у суспільстві. Також страхування життя є одним з основних
інструментів системи соціального захисту та соціального забезпечення населення [1]. Тому ми вважаємо
потрібним розглянути сучасний стан страхування життя в Україні та виявити чинники, які заважають його
подальшому розвитку. Дослідженням цієї проблеми займаються такі вітчизняні вчені, як О. Слюсаренко,
С.Перелома, О. Шевченко.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження стану ринку страхування життя в Україні та
розробка напрямків його покращання. Для досягнення даної мети в роботі вирішувались наступні задачі:
– проаналізувано становлення та сучаснийстан страхування життя в Україні;
– обгрунтувано шляхи вдосконалення страхування життя.
Методи, які використовувались при написанні статті: аналіз і синтез (зроблені висновки про стан
страхування життя в Україні), графічні прийоми (для ілюстрації статистичної інформації).
Результати. Розглянемо основні тенденції розвитку ринку страхування життя в Україні. З прийняттям
законодавчої бази і впровадженням податкових пільг цей сектор в останні роки почав активно розвивати-
ся, що сприяє створенню нових компаній. За останні чотири роки кількість компаній по страхування жит-
тя збільшилася з17 у 2001 році до45 у 2004 році. Якщо в 2001 році на страхування життя приходилося
4,55 загальної кількості операторів, те вже в2004 році – 13,2%. При цьому здійснювали діяльність лише
25, чи 55, 6% зареєстрованих компаній по страхуванню життя.
Для українського ринку страхування життя найбільш прийнятною організаційно-правовою формою є
акціонерна. Суспільств взаємного страхування в Україні немає. Збільшення кількості товариств із додат-
ковою відповідальністю за останні роки пов'язано з більш ліберальним законодавством у відношенні цієї
організаційно-правової форми, у т.ч. відсутністю вимоги реєстрації в ДКЦПФР (табл.1)

Табл. 1. Розподіл компаній страхування життя в залежності від організаційно-правової форми за 2000–
2004 рр.
Показники
2000р.
2001р.
2002р.
2003р.
2004р.
Акціонерні товариства (закриті і відкриті)
17
19
22
28
40
Товариства з додатковою відповідальністю
0
0
0
2
5
Разом
17
19
22
30
45
За даними Держфінпослуг
Ринок страхування життя в основному зосереджений у столиці і промислових центрах. Зокрема, на кі-
нець 2004 ріку у Києві працювали 32 страхові компанії, Харкові – 4, Дніпропетровську, Запорожжі й Одесі
– по 2. У західному регіоні невелика кількість страховиків пов'язана з відсутністю в ньому великих проми-
слових підприємств, також дуже низькою платоспроможністю населення (табл.2). Таким чином, більш
70% страховиків, що активно працюють у сфері страхування життя, знаходяться в Києві, при цьому їхня
питома вага в надходженнях страховихплатежів складає близько 90%. Однак, необхідно додавати зусил-
ля, щоб регіони також мали широкий вибір різних страхових програм по страхуванню життя.

Табл. 2. Страхові компанії по страхуванню життя в територіальному розрізі за період
з 2000 по 2004 рік.
Регіони
2000р.
2001р.
2002р.
2003р.
2004р.
од.
%
од.
%
од.
%
од.
%
од.
%
Центральний
11
64,7
12
63,2
14
63,6
19
63,3
32
71,1
Східний
3
17,6
4
21
5
22,7
7
23,3
7
15,6
Південний
2
11,8
2
10,5
2
9,1
3
10
4
8,9
Західний
1
5,9
1
5,3
1
4,6
1
3,3
2
4,4
Разом
17
100
19
100
22
100
30
100
45
100
За даними Держфінпослуг
У 2000 році зазначену негативну тенденцію вдалося подолати, перш за все за рахунок виходу на ринок
страхування життя нових компаній, які розпочали практичну діяльність у цій галузі. Починаючи з 2000
року абсолютна величина страхових платежів зі страхування життя почала стрімко зростати (табл.3).Од-
нак, його частка у ВВП як і раніше складає менш чим 1 %.
Надходження валових страхових платежів по страхуванню життя за 2004 рік склали близько 186,9
млн. грн. Експерти вважають, що більш ніж двократний ріст платежів у порівнянні з 2003 роком (72,9
млн.грн.) пов'язаний з підвищенням купівельної спроможності населення, розвитком іпотеки, формуван-
ням середнього класу і деяких переваг програм страхування у порівнянні з іншими видами забезпечення.

Табл. 3. Динаміка розвитку страхування життя в Україні за період з 2000 по 2004 рр.

118
Тарасова Н.А.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

2004 к
Показники по роках
2000р.
2001р.
2002р.
2003р.
2004р.
2000 в %
Страхові премії, млн.грн.
10,1
15,7
23,9
72,9
186,9
1850,4
Страхові виплати, млн.грн.
9,2
4,8
2,7
2,6
11,8
128,26
Рівень виплат (співвідношення виплат до платежів), %
91,1
30,6
11,3
3,6
6,3
6,9
Сформовані страхові резерви, млн.грн.
20,4
15,9
24,9
50,8
161,9
792,62
За даними Держфінпослуг
Страхові виплати за 2004 рік становили 11,8 млн. грн., що на 9,2 млн. грн. більше, ніж у попередньому
році (табл.3). Збільшення обсягу страхових виплат, за період з 2000 по 2004 рік здійснилося на 2,6
млн.грн., темп росту становив 128,26%. Показником, що характеризує ефективність страхування є показ-
ник – рівень виплат. Найвищий рівень виплат був у 1996 році і складав 125% потім він поступово почав
падати до 92% в 2000 році (рис.1). З цього періоду показник співвідношення страхових виплат к страхо-
вим платежам почав стрімка падати до 3,6% в 2003 році. За період з 2003 до 2004 року цей показник збі-
льшився всього на 2,7 %.
125
140
110
113
103
120
96
91,1
100
74
80
%
60
30,6
40
11,3
3,6
6,3
20
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
роки
Рівень виплат, %
Рис. 1. Рівень страхових виплат по страхуванню життя за 1994-2004 рр.
На кінець 2004 року в Україні діяли близько 4,2 млн. договорів страхування життя (табл.4). Переваж-
но це договори страхування життя, укладені ще до 1996 року.