LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів


Головна Історія. Історичні науки → Народний одяг Західноукраїнського Полісся кінця XIX - початку ХХ століття (Комплексне дослідження реалій та термінів за матеріалами картографування)

20


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ім. М.Т. РИЛЬСЬКОГОПОНОМАР Людмила Григорівна
УДК 391:800.879НАРОДНИЙ ОДЯГ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ КІНЦЯ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

(Комплексне дослідження реалій і термінів за матеріалами картографування)

Спеціальність 07.00.05 - етнологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Київ - 2000

Дисертацією є рукопис


Робота виконана вІнституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України


Науковий керівник: - доктор історичних наук

Скрипник Ганна Аркадіївна,

завідувач Українського етнологічного центру,

заступник директора з наукової роботи

Інституту мистецтвознавства,

фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського

НАН України


Офіційні опоненти: - доктор мистецтвознавства,

кандидат історичних наук

Стельмащук Галина Григорівна,

професор кафедри історії та теорії

мистецтва Львівської академії мистецтв


- доктор історичних наук,

старший науковий співробітник

Інституту археології НАН України

Залізняк Леонід Львович


Провідна установа: Київський національний університет

ім. Тараса Шевченка


Захист дисертації відбудеться 20 червня 2000 р. о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.227.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (01001, Київ -1, вул. Грушевського, 4).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (01001, Київ -1, вул. Грушевського, 4).Автореферат розіслано 20 травня 2000 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат історичних наук О. О. Микитенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність проблеми. Народний одяг є невід’ємною складовою вивчення історії традиційної матеріальної й духовної культури українців. Він відбиває історичні особливості повсякденного побуту, святково-обрядового і світоглядного буття етносу, є своєрідним наочним виявом його соціально-станової диференціації, прагматичних і символічних уявлень, художньо-естетичних смаків і уподобань. Народний одяг є носієм і відображенням етнічно специфічних ознак культури, що проявляється як єдине і різноманітне в просторі і часі. І Полісся, зокрема його західна частина, не є тут винятком. Історико-етнографічна своєрідність Західноукраїнського Полісся визначається його географічним розташуванням, зокрема безпосереднім сусідством з Білоруссю і Польщею. Воно є частиною одного з прадавніх регіонів Славії, а за однією з наукових гіпотез – і частиною прабатьківщини слов’ян. Не випадково традиційно-культурна спадщина Західного, як і всього Полісся, завжди викликала помітний науковий інтерес. З розвитком сучасних комплексних напрямків і методик дослідженьцей інтерес значно підвищився серед представників гуманітарних дисциплін, зокрема з боку славістів-етнологів та етнолінгвістів.

Хронологічні рамки дисертації охоплюють період кінця ХІХ – початку ХХ ст. Традиційний комплекс жіночого та чоловічого костюмів цього періоду привертає увагу дослідниківзбереженням давніх видів одягу і їх назв.

Актуальність дослідження.Оскільки вивчення одягу Західного Полісся та його назв ще не було об’єктом спеціального дослідження, докладна фіксація та ареалогічна інтерпретація одягу та його назв, уточнення внутрішнього етнографічного та діалектного членування цього регіону є актуальним. Вибір Західного Полісся як об’єкта дослідження зумовлений як архаїкою цього регіону в етнокультурному відношенні, так ітим, що нові відомості, зібрані шляхом експедицій за спеціальною програмою, засвідчили необхідність нового підходу до інтерпретації матеріалу з одягу та його назв.

Серед етнографів є різні погляди на визначення етнографічних комплексів поліського костюма. Одні дослідникирозглядають одяг північних районів Волинської, Рівненської, Житомирської областей як одинкомплекс одягу Правобережного Полісся, виділяючи при цьому одяг Волині або ВолинськогоПолісся, інші – розрізняють два комплекси: західнополіський (одяг Волинської та Рівненської обл.) і центральнополіський комплекси (одяг Житомирської обл.).

Ця робота присвячена комплексному дослідженню західнополіського одягу та його назв в ареальному аспекті.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексне вивчення народного одягу Західноукраїнського Полісся кінця ХІХ – початку ХХ ст., у тому числі взаємозв’язку предметів і термінів убрання, їх етно-локальної специфіки та географії поширення в межах регіону.

З цією метою у дисертації робиться спроба розв’язати такі завдання:

  • з’ясувати склад видів та різновидів одягу, дати їх етнографічну й історичну характеристику;

  • визначити номінативний склад видів та різновидів одягу; проаналізувати ці терміни в діалектному й етимологічному планах; показати значення дослідження назв для історико-етнографічного районування;

  • визначити ареали поширення реалій і їх назв; проаналізувати їх просторове співвідношення; виявити своєрідні регіональні та локально-регіональні риси західнополіського костюма та його назв, а також ареальні показники відповідного етнографічно-термінологічного поділу;

  • укласти етнолінгвістичний словник.

Предметом дослідженнястали види та різновиди одягу та їхні назви, які були зафіксовані у 264 населених пунктах Західного Полісся, Житомирщини, Волині, Поділля, Берестейщини та Пінщини на території Білорусі, за спеціальною програмою з 470 питань. Матеріал 177 говірок було скартографовано.

Джерелами дослідження послужили власні матеріали, зібрані у 264 говірках Волинської та Рівненської областей (Західне Полісся), північних районів Житомирщини (Середнє Полісся), Волині та Поділля; Берестейщини та Пінщини на території Білорусі. Для порівняння були залучені також друковані й архівні етнографічні та лінгвістичні матеріали, які містять згадки про одяг

Для забезпечення комплексного підходу в аналізі матеріалу використовуються такі методи дослідження: порівняльно-історичний, описовий і картографування.

На захист виносяться такі положення:

  • за характеристикою регіональних і локальних рис традиційний одяг північних районів Волинської, Рівненської,Житомирської областей (у межах західнополіського регіону) виділяється в окремі типи;

  • за матеріалами картографування одягу та його назв, межа між ареалами побутування проходить близько межі між західнополіським та середньополіським говорами;

  • більшість назв одягу представлена питомою словянською лексикою;

  • польський етнос був посередником у процесах запозичення різновидів одягу західноєвропейського походження та їх назв.

Наукове значення та новизна роботиполягає в тому, що:

  • уперше в українській етнологічній науці здійснено комплексне порівняльно-етнографічне й ареалогічне дослідження предметів і термінів народного одягу Західноукраїнського Полісся, ос