LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Аграрні відносини в українському селі у 20 - 30 роках XX століття


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

СКОТНІКОВА Лада Станіставівна


УДК 947.084(477)


АГРАРНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ

У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

07.00.01 – Історія УкраїниАвтореферат

на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук


Київ 2000Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії України Національного аграрного університету


Науковий керівник – доктор історичних наук, професор

МИГРИН Григорій Павлович,

завідувач кафедрі історії України

Національного аграрного університету


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

ПАНЧЕНКО Петро Пантелеймонович,

Завідувач відділу сучасної історії України

Інституту історії України НАН України


Кандидат історичних наук, доцент

ХОРОШУН Борис Іванович,

завідувач кафедрі історії України

Українського транспортного університету


Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

кафедра новітньої історії України


Захист відбудеться “25”лютого 2000 р. 0 1400 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України

(адреса: 01001, Київ-1, вул.М.Грушевського,4)


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту історії України НАН України

(адреса: 01001, Київ-1, вул.М.Грушевського,4).


Автореферат розісланий “21” січня 2000 р.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради

доктор історичних наук О.І.Гуржій


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Актуальність дослідження. Економічні відносини - найважливіша сфера життєдіяльності суспільства і їх характер може або сприяти, або навпаки перешкоджати поступальному розвитку останнього. Вивчення теорії і практики економічних відносин є одним із завдань історичної науки. Актуальність цього питання стає очевидною в нинішніх умовах, коли в економіці України, зокрема, її агропромисловому комплексі проходить складний процес перетворення виробничих відносин. Від наслідків реформ в аграрній сфері у значній мірі залежить перетворення України в справді незалежну, демократичну, правову державу. В умовах здійснення сучасної аграрної реформи, при визначенні шляхів і методів зміни форм власності та господарювання, переходу до ринкових відносин в агропромисловому комплексі, відродженні інститутів самоврядування в українському селі необхідно враховувати уроки негативного і позитивного досвіду аграрних перетворень, що відбувалися в українському селі у 1920-1930-х роках. Без об’єктивного аналізу цих процесів важко створити дійсно цивілізовані економічні відносини в сільському господарстві.

Зв’язок роботи з науковими цільовими програмами. Дисертаційне дослідження має звязок з цільовою програмою "Історичні та соціальні аспекти розвитку аграрних відносин в Україні (1917 - початок 1990-х рр.)", яка розробляється колективом кафедри історії України Національного аграрного університету (м. Київ).

Предметом дослідження є державна аграрна політика, що знайшла своє відображення у документах вищого партійного і державного керівництва, щодо розвитку аграрного сектору відповідно до принципів нової економічної політики та утвердження на селі колгоспно-радгоспного ладу.

Об’єктом дисертаційного дослідження є економічні та суспільно-політичні процеси, що відбувалися в українському селі в умовах введення нової економічної політики, згортання її, здійснення насильницької колективізації та утвердження колгоспно-радгоспного ладу.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1921-1939 роки, коли проходив процес формування тоталітарної системи, утвердження командно-адміністративних методів управління аграрною сферою, силовими методами змінювалися економічні відносини на селі.

Географічні рамки дослідження охоплюють українські землі, що входили до складу СРСР.

Мета дисертаційного дослідження: провести узагальнюючий комплексний аналіз аграрних відносин в українському селі у 1921-1939-ті роки, розкрити позитивні та негативні чинники соціально-економічних перетворень в сільському господарстві України у вказаний період.

Реалізація зазначеної мети обумовила постановку таких завдань:

- встановити ступінь наукової розробки обраної проблеми в історичній літературі, з'ясувати об'єктивність попередніх досліджень з історії аграрних відносин в українському селі у 1920-1930-х роках;

- висвітлити причини суперечливого розвитку аграрних відносин в українському селі у 1921-1930-ті роки;

- проаналізувати політику ВКП(б) - КП(б)У, щодо селянства та законодавчі акти радянської влади з проблем власності та господарювання у сільськогосподарському виробництві, що були прийняті у 1921-1939-х роках;

- охарактеризувати етапи змін економічних відносин в українському селі, форм володіння землею та землекористування, розвитку сільськогосподарської кооперації, орендних відносин, особливості організацій сільськогосподарського виробництва в місцях компактного проживання національних меншин;

- розкрити значення і результативність кредитування і контрактації для розвитку сільськогосподарського виробництва України;

- показати вплив землевпорядкувальних робіт, розвитку орендних відносин, міграційних процесів на соціально-економічний стан українського села у досліджуваний період;

- визначити особливості, види та шляхи використання земельної ренти;

- проаналізувати суть продовольчої політики, форми та методи реалізації сільськогосподарської продукції, державної та недержавної структури торгівлі та їх вплив на соціально-економічне становище українського села;

- розкрити спільні риси та особливості голоду 1921-1923 та 1932-1933 років;

- розглянути демографічні аспекти розвитку українського села у 1920-1930-х роках;

- сформулювати рекомендації, спрямовані на недопущення негативних і використання позитивних моментів при розробці законодавчих актів з аграрно-селянського питання, визначені напрямків та шляхів господарювання у сільськогосподарському виробництві у перехідний до ринкових відносин період.

Методологічну основу дисертації становлять принципи історизму та об'єктивності. Підхід до розгляду суспільних та соціальних процесів на селі у 1921-1930-х роках здійснювався з метою розкриття закономірностей їх розвитку, в тому вигляді, в якому вони відбувалися в дійсності. Основні методи дослідження - проблемно-хронологічний, структурно-системний, порівняльно-історичний, статистико-аналітичний.

При визначені теоретично-методологічної основи та змістовної спрямованості дисертаційного дослідження дисертантка враховувала роботи В.І.Леніна та Й.В.Сталіна з аграрно-селянського питання; праці М.І.Бухаріна та О.І.Рикова, в яких викладені альтернативні підходи до вирішення вказаного питання.

При оцінці подій, явищ у розвитку аграрного сектора України в 1920-1930-х роках використовувалися положення із праць О.В.Чаянова, М.Д.Кондратьєва, їх послідовників в Україні І.П.Короткова, О.К.Філіповського та ін. У працях цих авторів є судження концептуального характеру і фактологічний матеріал про форми власності та господарювання у сільськогосподарському виробництві України, зокрема, про орендні відносини, сімейний підряд, проаналізовано соціальний склад селянства (з урахуванням особливостей та етапів здійснення нової економічної політики, розвитку різних форм господарювання в аграрному секторі).

Наукова новизна дисертаціїполягає в тому, що в ній: а) проведено комплексний історико-політологічний аналіз аграрних відносин в українському селі у 1920-1930-х роках; б) проана