LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Аграрні відносини у Криму (1918 - 1926 рр.)

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Бородін Сергій ВасильовичУДК 94 (477,75) 323.325


АГРАРНІ ВІДНОСИНИ У КРИМУ

(1918-1926 рр.)
07.00.01 - Історія УкраїниАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наукЗапоріжжя — 2000

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі історії України і допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України (м.Сімферополь).

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор

Кащенко Сергій Григорович,

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського (м.Сімферополь)

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри історії та теорії права


Офіційні опоненти: — доктор історичних наук, професор

Лях Роман Данилович,

Донецький національний університет

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри історії України

— кандидат історичних наук, доцент

Волошко Олексій Олексійович,

Запорізький юридичний інститут

МВС України, доцент кафедри

загальноправових дисциплін


Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Каразіна Міністерства освіти

і науки України


Захист відбудеться 05.01.2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 у Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 69000, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 66, корп.V, ауд.326.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького державного університету Міністерства освіти і науки України (69000, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 66, корп.II).


Автореферат розісланий 04.12. 2000 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тимченко С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність проблеми. Розбудова суверенної Української держави, що нині здійснюється на демократичних засадах, супроводжується гострою соціально-економічною кризою, яка значною мірою породжується недосконалістю аграрних відносин. Від їх характеру багато в чому залежить не тільки загальний стан економіки держави, а й добробут кожного її мешканця. Важливе при цьому значення має використання позитивного досвіду, який було накопичено в сфері аграрних відносин у Криму в 1918-1926 рр. Тут вони, на відміну від інших регіонів України, відзначалися своєрідністю й унікальністю, відбувалися в інших умовах, в рамках трьох державних утворень, в декілька етапів — не тільки в 1918-1920 рр., а й умовах непу і внесення в радянське аграрне законодавство коректив у 20-ті роки багатонаціонального складу кримського села. Тому поглиблений історичний аналіз аграрних відносин у Криму в 1918-1926 рр. має важливе значення для розробки аграрного законодавства і дає можливість звернутися до апробованих, тих, що дали позитивні результати, методів і способів регулювання аграрних відносин на сучасному етапі. Актуальність вивчення аграрних відносин у Криму в 1918-1926 рр. пояснюється і тим, що вони, хоч вже і висвітлювалися певною мірою у працях кримських істориків, досі залишаються малодослідженими.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі історії України Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського в рамках теми “Історія соціально-економічного і політичного розвитку України і Криму” (номер держреєстрації №0197V001959).

Об'єктом дослідження є аграрні відносини на півострові у 1918-1926 рр., запровадження тут радянського аграрного законодавства.

Предметом дослідження є діяльність кримських державних органів у сфері аграрних перетворень, загальні закономірності і місцеві особливості аграрних відносин на півострові, зміни у формах землеволодіння і землекористування.

Хронологічні рамки дисертації — 1918-1926 рр. Початковою їх межею є січень 1918 р., коли у Криму було вперше установлено радянську владу і почалася руйнація існуючих тут аграрних відносин на радянських засадах. Кінцевою межею дослідження є 1926 р., коли тут було завершено проведення міжселищного землевпорядження, а разом з тим остаточну ліквідацію поміщицького та іншого нетрудового землекористування. З 1927 р. в Криму докорінно змінилися основні принципи та заходи аграрної політики, які здійснювалися на основі “класового” державного свавілля.

Територіальні рамки дослідження охоплюють межі Автономної республіки Крим в її кордонах досліджуваного періоду.

Метою дисертації є всебічний розгляд і системне висвітлення аграрних відносин у Криму в 1918-1926 рр., їх сутності, змісту, специфіки, об'єктивних та суб'єктивних факторів, що вплинули на них.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі дослідницькі завдання:

  • виявити в історичному контексті України 1918–1926 рр. суть і значення аграрних перетворень на півострові в той час;

  • всебічно дослідити особливості аграрних відносин у Республіці Тавриді, Кримській Радянській Соціалістичній Республіці, Кримській Автономній Радянській Соціалістичній Республіці;

  • провести системний аналіз реалізації радянських аграрних законів у Криму до підготовки до масової колективізації; діяльність у цьому напрямку місцевих державних органів;

  • розглянути досягнення і труднощі здійснення тут аграрних перетворень, пов'язаних з наявністю у Криму автономії, місцевого законодавства, багатонаціонального складу населення, рільничого і спецкультурного районів господарювання;

  • з'ясувати зміни у землеволодінні та землекористуванні, роль міжселищного і внутріселищного землевпорядження у перебудові аграрних відносин; особливості основних і допоміжних форм землекористування;

  • вивчити вплив радянських аграрних перетворень на розвиток сільського господарства, на соціальні процеси на півострові;

  • переосмислити існуючі в історіографії підходи до проблем аграрних відносин у Криму в 1918–1926 рр. та систематизувати джерельну базу їх вивчення.

Методологічною основою дисертації є діалектичний підхід до аналізу явищ і подій, які властиві аграрним відносинам у Криму в 1918–1926 рр., з використанням універсальних принципів пізнання історичного процесу: науковості, історичності