LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А.Я.Фабра на Півдні України (30-ті - перша половина 60-х рр. XIX ст.)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


УДК 929Фабр+94(477.7)“1830/1860”БОБКОВА ОКСАНА МИХАЙЛІВНААДМІНІСТРАТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ А. Я. ФАБРА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

(30-ті – ПЕРША ПОЛОВИНА 60-х рр. XIX ст.)07.00.01 – Історія УкраїниАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Дніпропетровськ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор

Непомнящий Андрій Анатолійович,

Таврійський національний університет,

професор кафедри історії України та

допоміжних історичних дисциплін


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Хмарський Вадим Михайлович,

Одеський національний університет,

завідувач кафедри історії України


доктор історичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Швидько Ганна Кирилівна,

Національний гірничий університет,

професор кафедри історії та політичної теорії


Провідна установа: Інститут історії України НАН України,

відділ історії України XIX – початку XX століття (м. Київ)


Захист відбудеться “23” травня 2007 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів, ауд. 30.

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету, вул. Козакова, 8.

Автореферат розіслано “18” квітня 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат історичних наук, доцент І. О. Кривий

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Стрімкі зміни у політичному житті українського суспільства вимагають від істориків застосовування нових підходів до явищ минулого, історичного процесу в цілому, переоцінки діяльності окремих історичних постатей. На сучасному етапі розвитку історичної науки спостерігається відродження стійкого інтересу до соціально-економічної, політичної історії окремих регіонів України та ролі особистості у ній. Увагу дослідників привертають проблеми, що пов'язані з вивченням соціально-психологічних характеристик видатних адміністраторів, політиків минулого. Закономірним наслідком цього процесу повинне стати відродження “обезлюдненої” у період панування радянської історіографії регіональної історії. Персоніфікація історичних процесів, що мали місце в соціально-економічному, адміністративному, культурному, політичному, науковому житті України, набуває на сучасному етапі особливого значення.

У радянській історіографії не досліджувалась позитивно-прогресивна діяльність окремих адміністраторів, які зробили суттєвий внесок у всебічний розвиток регіонів нашої держави за дорадянських часів. Це призвело до необ’єктивного вивчення вітчизняної історії. На пострадянському просторі вже були захищені дисертації, у яких розкривалось місце губернаторів Якутської області та Оренбурзького краю у історичних процесах (В. А. Перовський, І. І. Крафт).

До найбільш виданих адміністраторів Новоросійського краю Миколаївської епохи належав правитель канцелярії генерал-губернатора М. С. Воронцова (1833-1847 рр.), катеринославський цивільний губернатор (1847-1857 рр.) Андрій Якович Фабр. Його ім’я увійшло до історії Катеринослава як творця головного проспекту і першого міського музею, як керівника, який очолював губернію у складні роки неврожаїв та епідемій кінця 40-х рр. XIX ст. і під час Кримської війни (1853-1856 рр.). На Півдні України про нього збереглась пам'ять, як про головного помічника генерал-губернатора М. С. Воронцова, творця унікального дендромінералогічного кабінету, одного з засновників Одеського товариства історії та старожитностей, людину, яка всебічно підтримувала розвиток науки. В історії Криму його ім'я пов’язане, перш за все, з успішною добродійною діяльністю створеного ним на власні кошти сирітського будинку.

Відродження традицій, що сформувалися у першій половині XIX ст. в галузі управління окремими областями Півдня України, є важливою складовою подальшого розвитку нашої держави на сучасному етапі. У період існування Новоросійського краю як самостійної адміністративно-територіальної одиниці (1822-1874 рр.) керівниками губерній, що входили до його складу, та загальнорегіональними службами (зокрема, канцелярією генерал-губернатора) були розроблені специфічні методи та прийоми управління, які на сьогодні є складовою частиною інтелектуального надбання України і мають важливе практичне значення.

Для дореформеної Росії було характерним посилення влади губернаторів, зростання їх впливу на місцеві органи всіх відомств і постійне зниження рівня самостійності губернських правлінь. Тому шляхом вивчення основних напрямів діяльності найбільш видатних представників місцевої управлінської еліти можна дослідити найважливіші закономірності у загальному ході історичного розвитку регіону.

Разом із тим, плідна організаторська, наукова, добродійна діяльність видатного адміністратора Новоросійського краю – А. Я. Фабра, не здобула комплексного, об’єктивного дослідження, що підсилює актуальність обраної теми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є частиною науково-дослідної роботи кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, яка виконувалася згідно з держбюджетною науково-дослідною темою “Проблеми соціально-політичної, етнічної та культурної історії України і Криму” (№ 0101U005419).

Об'єктом дослідження є адміністративна, культурно-просвітницька, добродійна діяльність А. Я. Фабра.

Предметом дослідження є закономірності, історичні та соціально-психологічні передумови, логічні зв’язки, які визначили характер, спрямованість і результати