LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941 - 1944 рр.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КИЄВОМОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ

МИХАЙЛЮК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНАУДК 94(477) „1941/1944”АГІТАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОРГАНІВ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ

СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
(1941–1944 рр.)07.00.01 – історія УкраїниАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат історичних наук,

Двірна Катерина Петрівна,

доцент кафедри історії України

Інституту історичної освіти

Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Кучер Володимир Іванович,

головний науковий співробітник

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень

імені І. Кураса НАН України;

кандидат історичних наук,

Вронська Тамара Василівна,

професор кафедри теорії та історії оперативного мистецтва

Національної академії Служби Безпеки України.


Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства

освіти і науки України, кафедра історії України
Захист відбудеться „19” січня 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої

вченої ради Д 26.008.02 у Національному університеті „Києво-Могилянська академія” МОН України (04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, корпус № 1, кім. 301)


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету „Києво-Могилянська академія” (04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2).Автореферат розіслано „15” грудня 2006 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат історичних наук, доцент О. Г. Бажан

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю переосмислення подій Другої світової війни з урахуванням нової джерельної бази та методологічних підходів. У повоєнні роки окремі сторінки з історії України свідомо замовчувалися або залишалися недослідженими. До таких належить питання проведення німецьким окупаційним режимом агітаційно-пропагандистської роботи серед населення рейхскомісаріату „Україна” та військової зони окупації. Залучення раніше маловідомих архівних документів дає можливість зробити глибокий та неупереджений аналіз ефективності форм і методів психологічної війни, яку проводила окупаційна влада.

Під час Другої світової війни населення України потрапило в епіцентр інформаційно-ідеологічного впливу, який випробовували й застосовували дві потужні тоталітарні системи. Нацисти особливу увагу звертали на обробку свідомості населення окупованих територій, представників руху Опору й військовослужбовців Червоної армії. Аналіз впливу методів психологічної війни на мешканців окупованої території важливий з огляду на те, що дозволяє з’ясувати значну кількість питань, пов’язаних із життям і побутом громадян періоду окупації. Серед недостатньо розкритих залишаються проблеми морально-психологічного стану населення й ефективності агітаційно-пропагандистських зусиль представників „нової влади”. Їх дослідження допоможе заповнити „білі плями” в історії України воєнної доби. Суспільна актуальність дослідження полягає в тому, що технології ведення психологічної війни, зокрема методами агітації й пропаганди, нині активно застосовуються в усьому світі засобами масової інформації, політтехнологами, лідерами політичних партій і громадських організацій, запозичуючи досвід минулого. Отже, соціально-політична значущість та відсутність фундаментальних праць із даної проблеми й зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок теми дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася в руслі наукової тематики кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова „Актуальні проблеми історії України”.

Об’єктом дослідження є німецький окупаційний режим на території України.

Предметом дисертаційного дослідження є агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України в 1941–1944 рр.

Хронологічні рамки обумовлені періодом існування німецького окупаційного режиму в Україні (1941–1944 рр.).

Територіальні межі дослідження охоплюють регіони України, що в період окупації входили до складу рейхскомісаріату „Україна” та військової зони (сучасні області: Волинська, Рівненська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, частина Запорізької, Миколаївської й Херсонської областей, Крим), а також територію південних районів Білорусі.

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щона основі комплексного аналізу й узагальнення всіх опублікованих праць та архівних матеріалів розкрити сутність і характер агітаційно-пропагандистської діяльності німецької окупаційної влади серед населення рейхскомісаріату „Україна” та військової зони засобами періодичних видань, радіо- й кіномережі, дрібної друкованої продукції та образотворчого мистецтва.

Для досягнення поставленої мети ставляться такі основні завдання:

  • з’ясувати стан наукової розробки теми та джерельної бази дослідження;

  • визначити місце агітаційно-пропагандистської діяльності органів німецької адміністрації серед населення окупованих територій у довоєнній стратегії керівників III Рейху;

  • розкрити особливості організації й специфіку функцій центрального керівництва агітаційно-пропагандистською роботою німецької окупаційної влади в Україні;

  • визначити компетенцію німецької окупаційної адміністрації у сфері психологічної війни;

  • висвітлити обов’язки відділів пропаганди органів місцевого управління;

  • виявити специфіку функціонування видавничо-друкарської системи, радіо- й кіномережі в Україні;

  • з’ясувати загальну кількість періодичних видань, друк яких відбувався на території рейхскомісаріату і військової зони окупації;

  • визначити ступінь ефективності агітаційно-пропагандистських зусиль німецької окупаційної влади в