LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р.Дніпропетровський національний університет
Малиновський Борис Володимирович
94(4)”1918”+94(477)”1918”


Аграрна політика Австро-Угорщини
та Німеччини в Україні, 1918 р.


07.00.02 – всесвітня історіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Дніпропетровськ - 2001

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії
Дніпропетровського національного університету


Науковий керівник: Кандидат історичних наук, професор

Бобильова Світлана Йосипівна,

Дніпропетровський національний університет,

завідувач кафедри всесвітньої історії


Офіційні опоненти:


Доктор історичних наук, професор Марков Карло Анатолійович, Дніпропетровський національний університет, завідувач кафедри теорії держави та права


Кандидат історичних наук, доцент ДавлЕтов Олександр Рашидович, Запорізький державний університет, доцент кафедри всесвітньої історії


Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, кафедра історії нового та новітнього часу


Захист відбудеться “27” лютого 2002 р. о 13:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 в Дніпропетровському національному університеті за адресою:

49025, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, ауд . 307.


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою:

49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова ,8


Автореферат розісланий “14”січня 2002 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат історичних наук, доцент Кривий І.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження

З кінця 1980-х рр. суспільна свідомість народу України переживає кардинальні зміни, пов’язані з поступовим звільненням від міфів та стереотипів, засвоєних у попередній період. Роль науки, насамперед її гуманітарних галузей, у цьому процесі є дуже великою. Здійснюючи об’єктивне вивчення реальності, спростовуючи хибні уявлення, які виникли раніше, саме наука виступає найважливішим чинником зазначених змін. Проведення досліджень, спрямованих на позбавлене тенденційності пізнання минулого, неупереджене висвітлення обтяжених стереотипами тем набуває у цих обставинах особливе, відповідне вимогам часу значення.

Інший аспект актуальності теми стосується розвитку в останні роки політичних, економічних і культурних зв’язків між Україною та країнами Центральної і Західної Європи. Україну з одного боку, Австрію, Угорщину та Німеччину – з іншого зближують в наші дні не лише спільні інтереси та перспективи подальшого співробітництва, але також тривала традиція міждержавних, міжнаціональних, культурних, економічних відносин. Звернення істориків до вивчення україно-німецьких, україно-австрійських та україно-угорських стосунків входить в контекст розширення контактів між цими країнами у сучасний період.

Нарешті, доцільність вивчення теми зумовлена також його практичним значенням у визначенні змісту, пріоритетів та напрямків аграрних перетворень в сучасній України. Дотримання нині курсу на розвиток фермерського господарства, політика земельної приватизації роблять нагальною необхідність врахувати досвід подібних перетворень у минулому, зокрема, політичних заходів у галузі земельних відносин в Україні у 1918 р., розроблених, ініційованих, запроваджених безпосередньо представниками Австро-Угорщини та Німеччини або за їхньою участю.

Зв’язок роботи з науковими програмами

Підготовка дисертації здійснювалась в процесі науково-дослідної роботи кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету, одним з напрямків якої є проведення досліджень з теми “Політична історія країн Європи та Америки ХІХ-ХХ ст.”.

Мета дослідження полягає у визначенні змісту і особливостей розробки та здійснення керівництвами Австро-Угорщини та Німеччини, їхніми дипломатичними та військовими представниками в УНР та УД власної політичної лінії в галузі земельних відносин в Україні (1918 р.) як складової частини політики Центральних держав відносно України на заключному етапі Першої світової війни.

Досягнення цієї мети вимагало вирішення таких дослідницьких завдань:

  • з’ясування цілей, завдань, пріоритетів, шляхів реалізації політики Австро-Угорщини та Німеччини відносно України як напрямку східної політики цих держав у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.;

- виявлення цілей, завдань та характеру австро-угорської та німецької військової присутності в Україні (1918 р.);

- висвітлення політичних та економічних факторів, які обумовили зацікавленість Австро-Угорщини та Німеччини у вирішенні аграрного питання в Україні, характер та спрямованість вжитих заходів;

- дослідження діяльності дипломатичних представників та командувань розташованих в Україні військ Австро-Угорщини та Німеччини, спрямованої на формування та здійснення на урядовому рівні політичного курсу вказаних держав у сфері земельних відносин в Україні;

- аналіз взаємовідносин між представниками Німеччини та Австро-Угорщини з одного боку і урядами УНР та УД – з іншого, які склалися з приводу і в процесі вирішення аграрного питання в Україні;

- вивчення діяльності австро-угорських та німецьких військ, пов’язаної з реалізацією політичних рішень керівництв Центральних держав у галузі земельних відносин в Україні.

Об’єктом дослідження є політика Німеччини та Австро-Угорщини відносно України як напрямок східної політики цих держав у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

Предметом дослідження виступає аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні (1918 р.).

Хронологічні рамки дослідження охоплюють проміжок часу між введенням військ Австро-Угорщини та Німеччини в Україну і початком формування аграрної політики цих держав (лютий 1918 р.) та припиненням акцій, спрямованих на реалізацію рішень, прийнятих у рамках цієї політики, у зв’язку з проведенням евакуації австро-угорських та німецьких військ з України (грудень 1918 р.).

Територіальні межі дослідження співпадають з державним кордоном Німеччини і Австро-Угорщини, урядові кола яких визначали головні засади і методи проведення власної аграрної політики в Україні, та УНР і УД, в межах яких відбувалось здійснення цієї політики.

Наукова новизна та особистий внесок автора обумовлені недостатньою вивченістю даної проблеми в історичній науці і полягають насамперед у самій постановці проблеми аграрної політики Австро-Угорщини та Німеччини в Україні у 1918 р., а також у вирішенні низки конкретних дослідницьких завдань. Вперше в історіографії спеціально розглянутий комплекс питань, пов’язаних з формуванням та здійсненням політичного курсу Австро-Угорщини та Німеччини в сфері земельних відносин в Україні.

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у можливості використання отриманих результатів для подальшої наукової розробки теми; для написання робіт та підготовки лекційних курсів з