LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БАБЕНКО СВІТЛАНА ЮРІЇВНАУДК 940.55 (477)

Евакуація з України
в роки Великої Вітчизняної війни
07.00.01 – історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наукДонецьк – 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історії України Донецького державного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор,

Добров Петро Васильович,

професор кафедри історії України

декан історичного факультету

Донецького державного університету


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,

Панчук Май Іванович,

завідувач відділом національних меншин

Інституту політологічних та етнонаціональних досліджень

НАН України;


доктор історичних наук, професор,

Кравченко Володимир Єгорович,

професор кафедри історії України та

українознавства Донецького інституту

внутрішніх справ МВС України


Провідна установа: Київський національний університет імені

Тараса Шевченка (кафедра історії для

гуманітарних факультетів)


Захист відбудеться: “ 13 ” жовтня 2000 р. о 15 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К.11.051.02. при Донецькому державному університеті (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, корпус 2, аудиторія 32)

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Донецького державного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).

Автореферат розісланий 12 вересня 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.В.Крапівін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Сучасний період національно-державного відродження України супроводжується зростанням зацікавленості широких громадських кіл до історичного минулого свого народу. Серед багатьох проблем вітчизняної історії необхідно виділити Велику Вітчизняну війну.

Сьогодні досить чітко сформульовані цілком протилежні та непримиримі підходи та оцінки подій того часу. Ті, хто бачить лише позитивне в громадському та державному устрою УРСР та вважають його основним джерелом перемоги, не згодні з ідеєю про злочинний, нелегітимний режим та народ, який під загрозою репресій захищав радянську країну. В обох позиціях відчувається виразний політичний підтекст. У зв’язку з цим нині гостро відчувається потреба в об’єктивному аналізі багатьох проблем Великої Вітчизняної війни та участі в ній України. Такий аналіз необхідний для зміцнення світоглядних засад нашого суспільства, для формування моральних орієнтирів та почуття гордості за наш народ.

Серед найважливіших проблем зазначеного періоду виступає перебазування продуктивних сил республіки. Як частина переведення економіки на воєнні рейки евакуація на першому етапі війни була одним з найважливіших завдань радянської країни взагалі й України особливо. Обрана для дисертаційного дослідження тема охоплює справді важливий момент у житті нашої держави, що й обумовлює її актуальність.

У дослідників нині з’являється унікальна можливість ознайомитися та ввести в обіг нові, досі невідомі документи, на їх основі зробити висновки та оцінити по-новому події часу, що розглядається у дисертації. Новий стан історичної науки дозволяє об’єктивно, з сучасних позицій висвітлювати історію Великої Вітчизняної війни.

Об`єктом дисертаційного дослідження є перебазування продуктивних сил України на схід СРСР в період Великої Вітчизняної війни, а також форми та механізми його проведення.

Предметом дослідження обрано виявлення закономірностей дії об’єктивних та суб’єктивних чинників на проведення евакуації, її організацію та результати. Під поняттям “евакуація” мається на увазі переведення матеріальних та людських ресурсів з місцевості, яка знаходиться під загрозою окупації, до тилових районів країни.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють роки Великої Вітчизняної війни, тобто період, коли проводилась евакуація продуктивних сил України, з початку Великої Вітчизняної війни до повної окупації її території фашистськими загарбниками та період діяльності українських продуктивних сил на сході СРСР.

Територіальні межі дисертації охоплюють територію України в її кордонах, що існували на початок Великої Вітчизняної війни, та ті регіони СРСР, куди було перебазовано промислові підприємства, майно сільськогосподарських установ та населення України.

Мета дослідження. Враховуючи актуальність, стан наукової розробки проблеми, об’єкта та предмета дослідження, необхідність вивчення обраної теми на новому, відповідному до сучасних вимог рівні, автор визначив і мету дисертації – на основі сучасного бачення проблеми дослідити питання щодо проведення, особливостей та результатів евакуації продуктивних сил України.

Задачі дослідження були продиктовані зазначеною метою. Основними будуть такі:

  • дати огляд літератури з проблеми і характеристику історичних джерел;

  • простежити законодавчу основу, порядок та організацію евакуації продуктивних сил України, показати її проведення в різних регіонах республіки;

  • проаналізувати та співвіднести проведення перебазування матеріальних ресурсів промисловості, сільського господарства та евакуацію населення;

  • визначити роль української економіки у зміцненні матеріальних і трудових ресурсів Радянського Союзу на початковому етапі війни, подати значення евакуації в загальноісторичному розвитку держави.

Методи дослідження. Для досягнення завдань дисертації використовувались як загально-наукові, так і спеціально-історичні методи дослідження. Значну роль відіграли порівняльно-історичний, логічно-аналітичний, структурний, статистичний, описовий та інші методи.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у дисертації зроблена спроба комплексного аналізу проблеми, яка не одержала певного висвітлення в літературі. На базі досягнень вітчизняної історіографії, аналізу раніше опублікованих та нових архівних джерел автором зроблено спробу дослідити проведення евакуації продуктивних сил України та їх діяльність на сході СРСР.

Особливий внесок здобувача. Здійснено ретельний аналіз різних аспектів даної проблеми, зокрема, вплив ідеологічного стану в республіці на ефективність здійснення евакуації, побут населення України в східних регіонах. На прикладі перебазування продуктивних сил розглянуто мобілізаційний режим 1941-1945 рр. Порушено питання про позитивний вплив тоталітарного державного устрою на швидку перебудову економіки країни на воєнний лад. Визначено, що жорстоко централізована, дисциплінована, пронизуюча все суспільство партія була ідеально пристосована до роботи в надзвичайних умовах.

Проведене дослідження дало змогу ввести в науковий обіг низку невідомих або маловідомих документів із фондів