LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941 - 1943 рр.)


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Власенко Світлана Іванівна
УДК 94(477): 338.43.02] “1941/1943”
АГРАРНА ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКИХ ОКУПАЦІЙНИХ ВЛАСТЕЙ

НА ТЕРИТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

(1941–1943 рр.)


Спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наукКиїв – 2007Дисертацією є рукописРобота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор

Мінгазутдінов Олександр Федорович,

професор кафедри історії для гуманітарних факультетів

Київського національного університету імені Тараса ШевченкаОфіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Кучер Володимир Іванович,

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН Україникандидат історичних наук

Глушенок Наталія Миколаївна,

асистент кафедри теорії та історії держави і права

Національного транспортного університетуПровідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться 19 березня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий 16 лютого 2007 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат історичних наук, доцент О. Г. СокіркоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (693 найменування, 87 с.), 10-ти додатків (15 с.). Загальний обсяг роботи становить 297 с.

Вступ. Актуальність теми дослідження. Друга світова та Велика Вітчизняна війни є одним із актуальних об’єктів вивчення історичної науки. Втім, тривалий час увага науковців зосереджувалася переважно на подіях воєнної історії, ролі Компартії у перемозі над німецькими загарбниками, історії партизанського та підпільного руху опору, загальній характеристиці окупаційного режиму тощо. Деякі ж питання, через політичну заангажованість та заідеологізованість майже не розглядалися. Це зумовило неоднозначні прогалини у вивченні історії Великої Вітчизняної війни, які нині вимагають глибокого та об’єктивного аналізу.

Серед таких “білих плям” в історіографії значний інтерес викликає одна з найактуальніших і малодосліджених проблем – аграрна політика нацистів на окупованих українських землях. І хоча у вітчизняній історичній науці існують певні напрацювання з означеної теми, вони лише частково висвітлюють дане питання. До того ж, ці дослідження не завжди враховують регіональну специфіку, що позбавляє можливості простежити особливості політики німців та їхніх союзників у сільському господарстві окремих окупаційних зон України. Як наслідок, комплексного та неупередженого аналізу аграрної політики німецьких властей на території військової зони України досі проведено не було. Водночас цілком очевидно, що аналіз нагромадженого історичного досвіду має важливе значення і для здійснення аграрних перетворень у незалежній Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми “Історія формування і розвитку Української держави” (державний реєстраційний номер 01 БФ046-01), включеної до тематичного плану історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Об’єктом дослідження є аграрна політика нацистської Німеччини на території України у роки Другої світової війни.

Предметом дослідження є форми та методи діяльності окупаційних адміністративно-господарських органів управління на території військової зони України в 1941-1943 рр., її наслідки для сільського господарства, а також ставлення селянства до німців.

Мета дисертації полягає у здійсненні всебічного цілісного аналізу політики німецьких окупаційних властей у сільському господарстві військової зони України.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

вивчити стан і ступінь розкриття проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії, дослідити джерельну базу та здійснити класифікацію наявних джерел;

визначити місце аграрного сектору економіки України в експансіоністських прагненнях нацистської Німеччини та простежити розробку планів керівництва Третього рейху щодо його експлуатації;

дослідити стан сільського господарства означеного регіону напередодні його захоплення німецькими військами;

реконструювати систему німецьких військово-адміністративних та військово-економічних органів управління, а також українського допоміжного апарату “самоврядування” та розкрити напрямки та форми їхньої діяльності;

охарактеризувати сутність аграрної політики німців у військовій зоні України впродовж усього періоду окупації та відстежити хід аграрної реформи та її наслідки у зазначеному регіоні;

з’ясувати та прослідкувати еволюцію ставлення селянства військової зони України до аграрних перетворень німецької окупаційної влади;

проаналізувати наслідки діяльності нацистів у сільському господарстві військової зони України.

Географічні межі дисертації включають Чернігівську, Сумську, Харківську, Донецьку (на час окупації – Сталінська) та Луганську (Ворошиловградська) області, які на період нацистської окупації входили до складу військової зони України.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період із серпня 1941 р. – вступу німецьких військових частин на територію зазначеного регіону, до жовтня 1943 р. – остаточного визволення краю радянськими військами.

Методологічну основу дослідження складають принципи історизму, об’єктивності, системності та науковості. Написання дисертації здійснювалося на основі історичних, історіографічних та загальнонаукових методів пізнання: проблемно-хронологічного, порівняльно-історичного, ретроспективного,