LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941 - 1944 рр.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ГЛУШЕНОК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНАУДК 338.43.02(430): (477) “1941/44”
АГРАРНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ ”УКРАЇНА” 1941-1944 рр.
Спеціальність 07.00.01 – історія України


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наукКиїв – 2005Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса ШевченкаНауковий керівник: доктор історичних наук, професор

Казьмирчук Григорій Дмитрович,

завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса ШевченкаОфіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Король Віктор Юхимович,

професор кафедри новітньої історії України

Київського національного університету імені Тараса Шевченка


кандидат історичних наук

Салата Оксана Олексіївна,

старший викладач кафедри всесвітньої історії та політології Міжрегіонального гуманітарного інституту

Київського Славістичного університетуПровідна установа: Інститут історії України НАН України.Захист відбудеться 21 листопада 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано 18 жовтня 2005 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.

Загальна характеристика роботи


Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури. Загальний обсяг роботи становить 202 с. (список використаних джерел і літератури – 15 с., 166 позицій).

Вступ. Актуальність теми дослідження. Протягом Другої світової війни – найбільшої трагедії в історії людства – Україна стала полем битви гігантських армій, пережила жорстокий окупаційний режим. Але в наукових студіях більше уваги звертається на хід бойових дій, політичну історію, аніж на економіку України в роки війни, зокрема сільське господарство.

Актуальність даного дисертаційного дослідженнязумовлюється незадовільним станом вивчення аграрної політики нацистської Німеччини в рейхскомісаріаті “Україна” у вітчизняній науці. Зумовлене пануванням тоталітарної комуністичної ідеології втручання цензури в історичні дослідження не дало можливості об’єктивно та ґрунтовно вивчити низку складних і неоднозначних проблем періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. Необхідність дотримання догм офіційної партійної історіографії спричинювала поверховість і відсутність об’єктивного аналітичного розгляду у працях, присвячених вивченню окремих питань нацистського окупаційного режиму в Україні. Незважаючи на те, що деякі аспекти досліджуваної тематики тією чи іншою мірою знайшли своє відображення у розвідках щодо економічної колоніальної експансії “третього рейху” на окупованих територіях СРСР, значний комплекс проблем лишився поза увагою. Відсутність у радянській і пострадянській історіографії комплексного наукового вивчення окупаційної політики в аграрній сфері економіки України обумовила нагальну потребу неупередженого аналізу та оцінки конкретних питань даної теми.

Обрана тема розширює спектр дотеперішніх знань стосовно характеру та змісту складних і суперечливих соціально-політичних та соціально-економічних процесів, що мали місце на території України в період окупації її Німеччиною. Водночас об’єктивний аналіз окремих питань нацистської окупаційної політики, на нашу думку, сприятиме формуванню світоглядних орієнтирів сучасного українського суспільства.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми “Історія формування і розвитку Української держави” (державний реєстраційний номер 01 БФ046-01), яка включена до тематичного плану історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

О’єктом дослідження є діяльність окупаційних органів влади в аграрному секторі економіки, спрямована на експлуатацію людських і вилучення матеріальних ресурсів українського села в інтересах “третього рейху”. Об’єктом дисертаційного дослідження є також соціальна політика нацистів щодо селян, спрямована на залучення їх до насильницької співпраці.

Предметом дослідження є формування теоретичних засад і практика реалізації політики Німеччини щодо аграрного сектору економіки рейхскомісаріату “Україна”.

Мета та завдання дослідження визначені з урахуванням стану наукової розробки та актуальності даної роботи. Беручи до уваги те, що на сьогодні немає комплексної праці, в якій були б висвітлені головні моменти обраної теми, дисертантка ставить за мету вивчення завдань, характеру та практичної реалізації політики гітлерівської окупаційної адміністрації в аграрному секторі економіки рейхскомісаріату “Україна”. Відповідно до поставленої мети дослідження передбачає вирішення таких основних завдань:

- вивчити стан наукового опрацювання проблеми, її джерельну базу;

- висвітлити теоретичне обґрунтування засад воєнно-економічної політики німецької верхівки щодо України та з’ясувати механізм розробки “нового аграрного порядку”;

- виокремити та дослідити характерні риси окремих етапів аграрної політики нацистів у рейхскомісаріаті “Україна”;

- проаналізувати методи й оцінити обсяги депортації українського селянства на роботи до Німеччини;

- розкрити основні засади та розглянути зміст конкретних заходів з