LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М.Тетчер та Р.Рейгана


Київський національний університет

імені тараса шевченка


Панченко Юлія ВалеріївнаУДК [94(410):94(73)]:327«1979/1990»

Історія і практика неоконсерватизму великої британіЇ та сша часів урядів

М.Тетчер та Р.Рейгана

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історіяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук


Київ – 2008


Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Науковий керівник: доктор історичних наук, професор

Гончар Борис Михайлович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних

країн


Офіційні опоненти: доктор історичних наук,

Яковенко Наталія Леонідівна,

професор кафедри міжнародних організацій і

дипломатичної служби

Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка


кандидат історичних наук,

Орлик Вікторія Володимирівна,

головний консультант відділу глобальної

безпеки та європейської інтеграції

Національного інституту проблем міжнародної безпекиЗахист відбудеться «9» червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60).


З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).


Автореферат розіслано « 8 » травня 2008 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат історичних наук Казакевич Г.М.

Загальна характеристика роботи


Структура дисертації обумовлена метою та завданням дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації - 231 сторінка, у тому числі основного тексту 212 сторінки, список використаних джерел та літератури – 19 сторінок (289 найменувань).

Актуальність теми дослідження. Важливість даної теми обумовлена кількома чинниками. По-перше, нагальною потребою вивчення історичного та політичного підґрунтя розвитку та практичного досвіду втілення теорії неоконсерватизму найбільш успішними країнами світу – США та Великою Британією. Ідеологічна концепція неоконсерватизму була сприйнята більшістю суспільства, а практична реалізація змінила соціальний фон, настрої як англійців, так і американців. Неоконсервативні уряди цих країн провели реформи в усіх сферах діяльності суспільства, надбання яких потребують ретельного аналізу та глибокого вивчення, а набутий досвід вартий уваги з боку неоконсервативних сил України. По-друге, вивчення теорії та практики неоконсерваторів Великої Британії та США застерігає також від повторення ряду помилок, прорахунків. Це приклад ідейно-політичної консолідації суспільства для досягнення високих результатів розвитку економіки, соціальної сфери, в утвердженні самоідентифікації нації. По-третє, порівняльний аналіз діяльності неоконсервативних урядів Маргарет Тетчер та Рональда Рейгана в історичній науці досі не проводився і не отримав належного висвітлення в наявній літературі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною планової наукової теми історичного факультету Київського національного університет імені Тараса Шевченка «Історія формування і розвитку Української держави» (Державний реєстраційний номер 01 БФ046-01) і зокрема її підрозділу «Міжнародні чинники українського державотворення (середина XVIII – початок XXI ст.).

Об’єктом дослідження є суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток Великої Британії та США у 80 - ті роки ХХ століття, політика урядів М.Тетчер та Р.Рейгана.

Предметом дослідження є історія виникнення та формування теорії неоконсерватизму, практичне втілення неоконсервативних принципів у соціально-економічній та зовнішньополітичній діяльності Великої Британії та США урядами прем’єр-міністра М.Тетчер та адміністраціями президента Р.Рональда у 80- ті роки ХХ століття.

Мета дослідження - дослідити теоретичні засади неоконсервативної ідеології у Великій Британії і США, розкрити процес практичної реалізації неоконсервативної ідеології часів діяльності урядів прем’єр-міністра Маргарет Тетчер (Велика Британія) та адміністрацій президента Рональда Рейгана (США) у соціально-економічній та зовнішньополітичній сферах.

Для реалізації мети дослідження визначені такі завдання:

  • проаналізувати джерельну базу дослідження та стан наукового розроблення теми;

  • простежити процес еволюції консервативної ідеології від окремих теоретичних положень до основоположної ідеології у Великій Британії та США;

  • дослідити теоретичні засади неоконсервативної ідеології у Великій Британії та США;

  • з’ясувати спільне та відмінне в історичному розвитку консервативної та неоконсервативної ідеологій у Великій Британії та США;

  • розглянути практичне втілення ідей неоконсерватизму в соціально-економічному житті Великої Британії та США у 80-ті роки ХХ століття – тетчеризм (Велика Британія), рейганоміка (США);

  • дослідити спільні та відмінні риси політики тетчеризму і політики рейганоміки;

  • висвітлити зовнішньополітичну концепцію неоконсервативної ідеології за часів прем’єрства М.Тетчер та президентства Р.Рейгана;

  • з’ясувати характер союзницьких відносин між Великою Британією та США.

Методологічною основою дослідження є принципи історизму, об’єктивності та системності, а також загальнонаукові та історичні методи наукового пізнання. Складність, багатовимірність проблеми зумовили застосування системи методів, прийомів, що забезпечують цілісний підхід до вирішення наукової проблеми, пов’язаної з вивченням історії неоконсерватизму та його практикою.

Пріоритетне місце в дослідженні історії консервативних традицій Великої Британії та США зайняв системний метод, що дозволив встановити не тільки об’єктивні зв’язки, закономірності розвитку теорії і практики неоконсерватизму, але проаналізувати розвиток усіх складових суспільно-політичного життя, внутрішньої та зовнішньої політики урядів М.Тетчер і Р.Рейгана.

Синхронний та діахронний методи надали можливості простежити досить суперечливий і еволюційний розвиток консервативної думки у Великій Британії та США, виокремити процес уточнення ідей відповідно до часу, до ситуації, до міжнародних подій, які б збагачували форми пропаганди та поширення цих ідей.

Використання в роботі порівняльного методу дало змогу зіставити однотипні ідеологічні явища у двох провідних країнах світу - у Великій Британії та США, їх практичне втілення з метою виявлення спільних та