LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів


Головна Історія. Історичні науки → Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії

безпосередніх текстуальних запозичень, на сторінки “Історії русів” потрапили ідеї французького просвітництва передреволюційної доби.

15. Відомості про події військово-політичної, соціально-економічної та культурної історії України 1654–1657 рр., що складають ІІ частину “Історії Малої Росії” Д.Бантиша-Каменського, викладаються в основному за документами архіву Колегії іноземних справ і українськими історико-літературними творами ХVІІІ ст. Завдяки широкому використанню архівних матеріалів, ґрунтовності й науковості праця Бантиша-Каменського презентує новий тип історичного дослідження – критичну історію.

16. Укладаючи “Запорозьку старовину”, І.Срезневський звертався до “Короткого опису Малоросії”, “Короткого літопису Малої Росії” В.Рубана, “Короткого опису про козацький малоросійський народ” П.Симоновського та інших літописів у першу чергу з метою белетризації сюжету, що полягала в переході від інформаційного викладу до наочного зображення подій, посиленні психологічної характеристики персонажів, драматизації окремих колізій, застосуванні творчої фантазії тощо.

17. “Повесть о том, что случилось на Украине…” є не оригінальною пам’яткою кінця ХVІІІ ст., а стилізацією, створеною в харківському гуртку І.Срезневського.

18. До появи на сторінках “Історії Малоросії” М.Маркевича ряду літературних сюжетів призвів вплив романтичних ідей та занадто довірливе ставлення автора до “Історії русів” і деяких козацьких літописів.


Основні положення дисертації викладені автором у таких публікаціях:

Монографія

1. Козацьке літописання 30–80-х рр. ХVІІІ століття: джерелознавчий та історіографічний аспекти. – К.: Інститут історії України, 2006. – 566 с.

Статті у фахових виданнях

2. Повстання Северина Наливайка в українській історичній прозі ХVІІ-ХVІІІ ст. // Історіографічні дослідження в Україні.– К., 1999. – Вип. 7. – С.155–173.

3. Історико-літературні твори 30–80-х рр. ХVІІІ ст. в українській історіографії // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип. 9. – С.73–96.

4. Національна свідомість української інтелігенції. За матеріалами історико-літературних пам’яток 30–80-х рр. ХVІІІ ст. (етнокультурний рівень) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2000. – Число 4. – Частина 2. – С.431–460.

5. До питання про час написання і авторство “Повести о том, что случилось на Украине...” // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2000. – Вип. 3. – С.72-85.

6. Тематика козацьких літописів Лівобережжя середини – другої половини XVІІІ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Число 5. Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2000. – Випуск 10. Об’єднаний випуск. – Частина 1. – С.81–100.

7. Козацькі літописи середини XVІІІ ст. як джерела “Запорожской старины” Ізмаїла Срезневського // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2001. – Вип. 2. – С.240–256.

8. Особливості хронології українських історико-літературних творів середини – другої половини XVІІІ ст. // Проблеми архівознавства і джерелознавства. – К., 2001. – Вип. 4. – С.245–256.

9. Критика джерел у “Короткому описі Малоросії” і Лизогубівському літописі // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. – К., 2001. – Число 5. – С.132–144.

10. Критика джерел у Чернігівському літописі та “Зібранні історичному” Стефана Лукомського // Сіверянський літопис. – 2002. – №2. – С.11–17.

11. Козацькі літописи в історичній спадщині Михайла Антоновського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2002. – Число 8–9.– Частина 1. – С.248–270.

12. Джерельна основа “Краткого описания о козацком малороссийском народе” Петра Симоновського // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К. – Хмельницький, 2002. – Т.8. – Частина 1. – С.71–90.

13. Політико-правовий рівень національної свідомості за матеріалами історико-літературних пам’яток 30–80-х рр. XVІІІ ст. // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2002. – Вип. 11. – С.61–79.

14. Джерельна основа “Краткой летописи Малой России” В.Рубана // Бористен. – 2002. – № 8 (134). – С. 19–22.

15. Історія гетьманської держави у висвітленні козацьких літописців 30–80-х рр. XVІІІ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2003. – Число 10. – Частина 2. – С.220–248.

16. Козацькі літописи 30–80-х років XVІІІ ст. як історичні джерела та пам’ятки національної історіографії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. – К., 2003. – Вип. 10.– С.215–230.

17. Козацькі літописи в науковій спадщині Миколи Маркевича // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. – К., 2003. – Вип. 11. – С.439-460.

18. Вплив “Літопису Малоросії” Жана-Бенуа Шерера в “Історіії русів” // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2003. – Вип.6. – С.412–425.

19. Історія України від найдавніших часів до початку Національно-визвольної війни в козацьких літописах 30–80-х рр. XVІІІ ст. // Проблеми історії України ХІХ- початку ХХ ст. – К., 2004. – Вип.7. – С.280-292.

20. Літописна спадщина козацьких канцеляристів 30–80-х рр. XVІІІ ст.: методика дослідження // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2005. – Число 12. – Частина 2. – С.198-209.

21. Джерельна основа “Історії Малої Росії” Дмитра Бантиша-Каменського // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2005. – Вип. 10. – С.265-283.


Статті в інших виданнях

22. Проблема соборності українських земель в історико-літературних творах ХVІІІ ст. // На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа. Науковий збірник. – К.: Твім інтер, 1999. – С. 166–185.

23. Національно-визвольна війна в “Кратком описании о козацком малороссийском народе” П.Симоновського // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – К., 2000. – Вип.7. – С.278–283.

24. Корсунська битва в українському літописанні другої половини XVІІ–XVІІІ ст. // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – К. – Нью-Йорк – Торонто – Париж – Львів, 2000. – С.623–636.


Анотації

Дзира І.Я. Козацькі літописи 30–80-х рр. XVІІІ століття як історичне джерело та пам’яткиукраїнської історіографії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2007.

У дисертації на широкому колі джерельних матеріалів, зокрема архівних, і фахової наукової літератури вивчаються особливості тематики, хронології, жанрова й методологічна еволюція українських історико-літературних творів 30–80-х рр. XVІІІ ст., написаних військовими канцеляристами. Проведений текстуальний аналіз дозволив пролити світло на ряд подій вітчизняної історії, насамперед XVІІ–XVІІІ ст., прояснити важливі питання