LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Аграрна політика партійно-радянської влади (1944 - 1964 рр., західні землі України)

Національна академія наук України
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
Інститут народознавства

Малярчук Олег Михайлович

УДК 94(477.8):338.43.01“1944-1964”

Аграрна політика партійно-радянської влади
(1944–1964 рр., західні землі України)

Спеціальність 07.00.01 – історія України

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Львів – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі українознавства Тернопільської академії народного господарства.

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
Литвин Микола Романович,
завідувач відділу наукових та інформативних видань Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Баран Володимир Кіндратович,
завідувач кафедри новітньої історії України Волинського державного університету ім. Лесі Українки

кандидат історичних наук, доцент
Когут Петро Володимирович,
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Провідна установа – Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра історичного краєзнавства, м. Львів.


Захист відбудеться 12 квітня 2005 р. о 15-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича та Інституті народознавства НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Автореферат розісланий 12 березня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор історичних наук І.Г.Патер

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Розбудова незалежної держави вимагає глибокого вивчення і критичного осмислення історичного досвіду соціально-економічного розвитку України. У ході поступу історії утверджуються цінності демократії, прав і свобод особистості. Цілком закономірно, що в нових умовах стає актуальним об’єктивне дослідження всього історичного шляху українського народу і, зокрема, еволюції аграрної політики партійно-радянської влади у західноукраїнському селі.

Вибір теми дослідження в означених хронологічних рамках зумовлений насамперед тим, що командно-адміністративні методи управління сільським господарством особливо негативно позначилися на західноукраїнському регіоні. Минуле краю, з огляду на ряд специфічних обставин, вирізняється на загальноукраїнському тлі. Глибинні суперечності теперішнього кризового стану села породжені радянською командно-адміністративною системою. Усе це актуалізує проблему, а в контексті становлення нової системи господарювання на селі в незалежній Україні має певне практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося в межах науково-дослідної роботи кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства “Історичні та економічні проблеми розвитку української спільноти у ХХ ст.”. Державний реєстраційний номер 0103U000466.

Об’єкт дослідження – західноукраїнське село середини 40-х – першої половини 60-х років ХХ ст., а предмет – аграрна політика партійно-радянської влади, її соціально-економічні та політичні наслідки.

Географічні межі дослідження –територія сучасних семи областей західного регіону України: Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської (до 1962 р. Станіславська), Рівненської (до 1991 р. Ровенська), Львівської (у 1959 р. до її складу увійшла Дрогобицька), Тернопільської та Чернівецької.

Хронологічні рамки дисертації – період із 1944 р. до 1964 р.: нижня межа – початок реалізації партійно-радянською владою так званих соціалістичних перетворень у західноукраїнському селі, верхня – завершення хрущовського правління і разом із тим спроби реформування аграрної політики.

Мета дисертації – з’ясування об’єктивних причин, визначення етапів, засобів і методів, характеру та особливостей аграрної політики партійно-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнні десятиріччя.

Автор поставив перед собою завдання дослідити:

  • ступінь наукової розробки досліджуваних проблем, окреслити пріоритетні напрями їх подальшого вивчення;

  • етапи аграрної політики партійно-радянського режиму, їхні характерні риси, методи й засоби втілення;

  • роль компартійних, радянських, господарських та правоохоронних органів у розробці шляхів і вирішенні завдань центральної влади;

  • форми агітаційно-пропагандистської роботи, її ефективність та ставлення до неї місцевого населення;

  • сутність кадрової політики в аграрному секторі;

  • соціальні наслідки аграрної політики.

Методологічна основа дослідження принцип історизму, об’єктивності, порівняльний метод та причинно-наслідковий аналіз. Системний підхід і перехресне вивчення документів доповнювалися широким залученням статистичних даних.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виокремленні п’яти відмінних за змістом, але спільних за сутністю етапів: перший – 1944–1947 рр. – підготовка передумов насадження соціалістичного способу виробництва на селі; другий – 1948–1950 рр. – проведення суцільної колективізації; третій – 1951–1953 рр. – зміцнення основ командно-адміністративної системи у сільському господарстві; четвертий – 1954–1956 рр. – економічні реформування; п’ятий – 1957–1964 рр. – структурна перебудова: пошуки нових механізмів господарювання. У роботі показано специфіку здійснення аграрної політики влади в західних областях України, зокрема особливості розвитку гірських, пригірських та поліських господарств.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що конкретно-історичні матеріали й висновки праці можуть бути використані в подальшій науково-дослідній роботі істориків, політологів, управлінців та викладачів вищих навчальних закладів при розробці лекційних курсів.

Основні положення й висновки дисертаційного дослідження апробовано на V Всеукраїнській науковій конференції “Наукові дослідження в контексті історичних проблем” (Миколаїв, 17 травня 2003 р.); ІІ Міжнародному науковому конгресі українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” (Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р.); ІV Міжнародному симпозіумі “Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі” (Севастополь–Тернопіль–Бахчисарай, 19-24 жовтня 2003 р.); Міжнародній науковій конференції “Національно-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя” (Тернопіль, 18-19 листопада 2003 р.); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта’ 2004” (Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.) та у семи наукових публікаціях.

Структура дисертації побудована за проблемно-хронологічним принципом. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (551