LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України)
 • Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (Рівненський державний педагогічний інститут)
 • Ономастика і апелятиви (Дніпропетровський державний університет Міністерства освіти і науки України)
 • Опір матеріалів і теорія споруд (Київський національний університет будівництва і архітектури)
 • Оптико-електронні інформаційно-електричні технології (Вінницький державний технічний університет МОН України)
 • Оптимизация производственных процессов (Севастопольський державний технічний університет)
 • Ортопедия, травматология и протезирование (Харківський НДІ ортопедії та травматології)
 • Освіта Донбасу (Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка)
 • Освіта і управлінн
 • Освіта на Луганщині (Луганський інститут післядипломної освіти Міносвіти України, Головне управління освіти Луганської облдержадміністрації)
 • Основи і фундаменти (Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України)
 • Открытые информационные и компьютерные итегрированные технологии (Харківський авіаційний інститут ім. М.Є.Жуковського)
 • Офтальмологічний журнал (Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України)
 • Охорона здоров'я України (МОЗ України, Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи)
 • Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (Український державний НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості)
 • Палеонтологічний збірник (Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН України)
 • Пам'ятки (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м.Київ)
 • Пам'ять століть (м.Київ)
 • Парадигма (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України)
 • Педагогіка вищої та середньої школи (Криворізький державний педагогічний університет МОН України)
 • Педагогіка і психологія (АПН України)
 • Педагогіка і психологія професійної освіти
 • Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Запорізький інститут удосконалення вчителів)
 • Педагогіка та психологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди)
 • Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий інститут МОН України)
 • Педагогічний пошук (Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів управління освіти Волинської облдержадміністрації)
 • Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (МОН України, Науково-методичний центр середньої загальної освіти, АПН України, Інститут педагогіки, головне управління освіти Київської міськдержадміністрації)
 • Педагогічні науки (Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка)
 • Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім.А.Макаренка)
 • Педіатрія, акушерство та гінекологія (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України)
 • Перинатологія та педіатрія (м.Київ)
 • Персонал (м.Київ)
 • Перспективи (Одеський національний політехнічний університет, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського)
 • Перспективи (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеський державний політехнічний університет)
 • Перспективні задачі інженерної науки (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Придніпровський центр Міжнародної інженерної академії)
 • Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель (Київський зональний НДІ експериментального проектування)
 • Питання атомної науки і техніки (ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут")
 • Питання біоіндикації та екології (Запорізький державний університет)
 • Питання боротьби зі злочинністю. (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук)
 • Питання експериментальної та клінічної медицини (Донецький державний медичний університет МОЗ України)
 • Питання електрифікації сільського господарства (Харківський державний технічний університет сільського господарства)
 • Питання історії нового та новітнього часу (Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича Міносвіти України)
 • Питання історії України (Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича Міносвіти України)
 • Питання культурології (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури та мистецтв України)
 • Питання літературознавства (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України Міністерства освіти і науки України)
 • Питання прикладної математики і математичного моделювання (Дніпропетровський національний університет МОН України) (інформатика)
 • Питання розвитку газової промисловості (Укр НДІГаз, м. Харків)
 • Питання розвитку газової промисловості України ("УКРГАЗПРОМ", УКРНДІГАЗ)
 • Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича Міносвіти України)
 • Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель (Дніпропетровський держ. університет)
 • Південний архів (Херсонський державний педагогічний університет)
 • Підйомно-транспортна техніка (Одеський національний політехнічний університет)
 • Повышение надежности восстанавливаемых деталей машин (Харківський державний технічний університет сільського господарства)
 • Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства, м.Львів)
 • Політика і час
 • Політична думка (м.Київ)
 • Політичний менеджмент (Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України)
 • Політологічний вісник (Політологічний центр при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)
 • Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения (Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України)
 • Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України)
 • Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України) (фізика)
 • Постметодика
 • Пошукова та екологічна геохімія (НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України)
 • Початкова школа (Міносвіти, "Початкова школа" ЗАТ)
 • Правничий часопис Донецького державного університету
 • Право України
 • Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України)
 • Правова держава (Інститут держави та права ім. В. М. Корецького НАН України)
 • Правова держава (Одеський державний

 •